Serviciul Proiecte și Relații Externe

 1. Identifică oportunităţile de dezvoltare durabilă a comunităţii
 2. Identifică şi propune conducerii executive programele de finanţare eligibile pe domeniul MEDIU şi elaborează împreună cu celelalte compartimente funcţionale sau, după caz, cu alţi parteneri, cererile de finanţare pe care le depune în termenele prevăzute
 3. Formulează temele de proiectare în vederea finanţării
 4. Propune conducerii executive realizarea de teme de studiu, analize tehnico-economice şi studii de fezabilitate, de impact de mediu, topo, proiecte tehnice  etc.şi urmăreşte executarea lor la termen
 5. Elaborează sau colectează documentele suport necesare finanţării
 6. Estimează  suma necesară pentru punerea în practică a proiectului
 7. Solicită de la bugetul local sumele necesare asigurării cofinanţării şi acoperirii cheltuielilor neeligibile pentru proiectele care vor beneficia de fonduri nerambursabie
 8. Stabileşte echipa de proiect şi eventualii parteneri în vederea implementării proiectului
 9. Iniţiează procedura de achiziţie publică
 10. Colaborează cu partenerii de proiect şi compartimentele funcţionale implicate în derularea proiectelor pentru care s-a obţinut finanţarea şi împreună cu acestea, urmăreşte îndeplinirea obiectivelor
 11. Asigură legătura cu instituţia finanţatoare
 12. Elaborează rapoartele solicitate de către conducerea executivă şi de către finanţatori
 13. Participă la implementarea proiectelor de mediu cu finanţare nerambursabilă
 14. Informează cetăţenii asupra modului în care pot acţiona şi lua parte la luarea deciziilor de mediu
 15. Informează conducerea instituţiei cu privire la aspectele sesizate de populaţie care pot conduce la nerespectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protecţia mediului
 16.  Actualizează periodic lista proiectelor de mediu derulate pe plan local şi a stadiului de implementare a acestora
 17. Urmăreşte respectarea reglementărilor în vigoare privind conservarea, protejarea şi extinderea spaţiilor verzi 
 18. Transmite informaţiile de mediu solicitate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului
 19. Participă la formularea măsurilor necesare în domeniul gestiunii deşeurilor;
 20. Asigură completarea şi transmiterea anuală la Administraţia Fondului pentru Mediu a Declaraţiei privind obligaţiilor municipiului la Fondul pentru Mediu
 21. Propune încheierea de convenţii, protocoale şi parteneriate privind protecţia mediuluicu institutii abilitate din tara si strainatate
 1. Asigură desfăşurarea corespunzatoare a acţiunilor Primariei Municipiului Giurgiu pe plan extern, în cadrul organismelor internationale şi a asociaţiilor internationale, cooperarea cu primăriile capitalelor şi oraşelor mari ale lumii; 
 2. Organizează acţiunile de cooperare cu administraţiile publice locale din străinatate, cu organismele şi instituţiile interne şi externe de interes pentru administraţia publică locală;  
 3. Desfăşoară operatiunile necesare atragerii investitorilor străini în vederea realizarii obiectivelor prioritare in domenii de interes municipal, respectiv urbanism, constructii, infrastructură rutieră, canalizare, salubritate, termoficare, transport urban şi alte servicii publice de interes local;
 4. Promovează imaginea municipiului  pe plan extern prin diverse activităţi şi programe care se desfaşoară în ţară şi în străinatate;
 5. Pregăteşte şi participă la protocolul extern al conducerii Primăriei, precum şi la protocoalele externe ale compartimentelor din cadrul structurii organizatorice ale Primăriei Municipiului Giurgiu
 6. Desfăşoară şi asigură activităţile legate de prezenţa Primariei Municipiului Giurgiu la întâlnirile bilaterale şi reuniunile internationale, tărguri, expoziţii, saloane internaţionale, simpozioane internationale, precum şi la desfaşurarea acţiunilor de protocol extern, tratative, negocieri ale executivului Primariei ;
 7. Colaborează cu direcţiile similare din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratie Publice si Fondurilor Europene,  cu serviciile de protocol ale Guvernului, ministerelor şi Parlamentului;
 8. Participă și organizează  festivaluri, târguri și expoziții, încercând să dezvolte contactele existente în relații tradiționale și să întărească cooperarea cu orașele și regiunile de-a lungul Dunării, ca o contribuție concreta pentru organizarea viitorului orașelor și regiunilor Europei.
 9. Participă la implementarea strategiilor privind promovarea ecomoniei, turismului, culturii, prin colaborarea cu structurile similare din țară și străinătate cu orașele riverane Dunării;
 1. Asigură relaţia cu mass – media locală şi naţională.
 2. Pune la dispoziţia mass – mediei locale şi naţionale informaţiile de interes public în conformitate cu prevederile legii.
 3. Realizează materiale publicitare scrise, foto, audio şi video, în scopul promovării imaginii Primăriei şi Consiliului Local Municipiului Giurgiu.
 4. Elaborează sinteze ale presei locale şi naţionale, pe care le prezintă conducerii primăriei.
 5. Elaborează materiale şi articole ca drept la replică şi urmăreşte ca acestea să fie publicate.
 6. Asigură realizarea fotografiilor şi a filmărilor la toate evenimentele organizate de consiliul local şi primărie (şedinţe ale Consiliului, conferinţe de presă, întâlniri cu delegaţii străine, sărbători locale şi naţionale, etc.).
 7. Realizează campanii publicitare în scopul promovării unor acţiuni ale Consiliului local şi Primăriei municipiului Giurgiu.
 8. Organizează conferinţele de presă ale conducerii executive a Primăriei municipiului Giurgiu.
 9. Asigură publicarea în mass – media locală şi naţională, după caz, a anunţurilor cu privire la licitaţii, selecţii de oferte, concesionări, concursuri pentru ocuparea unor posturi, etc.; verifică facturile şi asigură decontarea acestora conform comenzilor făcute.
 10. Publică în Monitorul Oficial al României raportul de activitate al primarului, privind accesul la informaţiile de interes public.
 11. Asigură abonamente la presa locală şi naţională pentru Primăria municipiului Giurgiu.
 12. Păstrează arhiva foto şi video a Primăriei municipiului Giurgiu.
 13. Acordă fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.
 14. Întocmeşte şi difuzează jurnaliştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale primăriei.
 15. Refuză sau retrage acreditarea unui ziarist pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii primăriei şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist.
 16. În cazul retragerii acreditării unui ziarist, asigură organismului de presă obţinerea acreditării pentru un alt ziarist.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.