Direcția de Evidența Persoanelor

Principalele atribuţii ale Direcției de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu sunt:
a) întocmeşte, păstrează, ţine evidenţa şi eliberează, în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate şi cărţile de alegător,
b) înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii,
c) întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii,
d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;
e) actualizează, utilizează şi valorifică Registrul National de evidenţă a persoanelor, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar;
f) furnizează, în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţa Populaţiei;
g) furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţene şi locale, agenţilor economici ori cetăţenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei;
h) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
i) ţine registrele de evidenţă pentru fiecare categorie de documente eliberate;
j) Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.

Atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate

În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, Direcția de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu are următoarele principale atribuţii:
a) organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă în conformitate cu prevederile legale;
b) pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidenţa a persoanelor;
c) înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
d) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;
e) colaborează cu formaţiunile de Poliţie, organizând în comun acţiuni şi controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri, camping-uri şi alte unităţi de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidenţă a populaţiei, precum şi a celor urmărite în temeiul legii;
f) înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
g) actualizează Registrul permanent de evidenţă a populaţiei cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege;
h) desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
i) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
j) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru;
k) întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul Serviciului, precum şi procesele – verbale de scădere din gestiune;
l) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;
m) soluţionează cererile formaţiunilor operative din Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Pază şi Protecţie, Ministerul Justiţiei, Parchet, Ministerul Apărării Naţionale, persoane fizice şi juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice;
n) organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;
o) eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de Poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate;
p) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;
q) asigură securitatea documentelor de serviciu.

Pe linie de stare civilă, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu are următoarele principale atribuţii:
a) întocmeşte, la cerere sau din oficiu – potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare;
b) înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registre, exemplarul I sau II, după caz;
c) pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă;
d) înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
e) răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
f) eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;
g) trimite structurii informatice din cadrul Serviciului, până la data de 5 ale lunii următoare înregistrării, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0 – 14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiilor din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
h) trimite Centrelor militare, până la data de 5 ale lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;
i) întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite lunar, Direcţiei Judeţene de Statistică;
j) ia măsuri de păstrarea în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă, pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;
k) atribuie Codul Numeric Personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;
l) propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică Direcției judeţene de evidenţă a persoanelor;
m) se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse, parţial sau total, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
n) ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;
o) înaintează Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;
p) sesizează imediat serviciul judeţean de specialitate, în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special;
q) primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă şi transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;
r) la solicitarea instanţelor efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;
s) desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
t) asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor comune ce îi revin în temeiul legii;
u) formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc.;
v) întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu, precum şi procesele – verbale de scădere din gestiune;
w) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;
x) execută acţiuni şi controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formaţiunile de ordine publică, în unităţile sanitare şi de protecţie socială, în vederea depistării persoanelor a căror naştere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă şi a persoanelor cu identitate necunoscută;
y) colaborează cu formaţiunile de Poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu identitate necunoscută, precum şi a părinţilor copiilor abandonaţi.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.