Compartiment Tehnologia Informației, Monitorizare

Art. 28. Compartimentul Tehnologia Informației are următoarele atribuții principale:
 
 1. Coordonează planurile de dezvoltare, modernizare și implementare din domeniul tehnologiei informației;
 2. Identificarea aspectelor de management informatic din cadrul sistemului administrativ local care să permită creșterea competitivității administarației locale în raport cu nevoile și cerințele cetățeanului;
 3. Elaborarea propunerilor privind implementarea unor sisteme/instrumente de monitorizare și evaluare sistematică a activităților structurilor subordonate Primarului Municipiului Giurgiu cu scopul de a crește calitatea  vieții cetățenilor, de a respecta îndeplinirea planului strategic de dezvoltare locală și de a analiza  un plan permanent de management al performanței administrative;
 4. Efectuează evaluări și recomandări cu privire la funcționalitatea și eficiența sistemului informatic și administrativ de la nivelul autorității locale, precum și de la nivelul entităților subordonate;
 5. Propune metode de automatizare a circuitului documentelor, pentru eliminarea riscului de pierdere a acestora, pentru creșterea eficienței de căutare și găsire , pentru îmbunătățirea serviciilor oferite utilizatorilor de documente, pentru standardizarea fluxurilor de lucru și îmbunătățirea comunicării între structurile funcționale ale Primăriei Municipiului Giurgiu;
 6. Înaintează propuneri în privința arhivării electronice a datelor;
 7. Realizarea de analize privind situația infrastructurii IT&C ( echipamente hardware, aplicații software, servicii furnizate de prestatorii externi, servicii furnizate de departamentul intern de specialitate ) și propunere de soluții concrete de creștere a calității serviciilor on – line de către cetățeni și de standardizare a informației la nivelul departamentelor instituției;
 8. Formulează propuneri cu privire la măsuri de dezvoltare, pe orizontală sau vericală din punct de vedere informațional, astfel încât comunitatea locală să beneficieze de serviciile publice informatizate cele mai eficiente;
 9. Propune soluții de management informațional pentru eficientizarea proceselor administrative interne sau externe;
 10. Asigură implementarea și menținerea proceselor Sistemului de Management al Calității în cadrul serviciului;
 11. Întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul Primăriei;
 12. Întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul structurii;
 13. Asigură întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și proiectelor de hotărâri;
 14. Stabilește strategia de informatizare pe termen scurt, mediu și lung a Primăriei Municipiului Giurgiu;
 15. Instalează și întreține aplicații de uz general ( procesoare de texte, programe de calcul tabelar, programe legislative, etc );
 16. Execută și implementează programe specifice, colaborând cu alte colective de informatică, acolo unde este cazul ( pentru proiecte complexe care depășesc resursele Compartimentului Tehnologia Informației );
 17. Avizează planurile de investiții și achiziții din domeniul tehnologia informației;
 18. Asigură buna funcționare a sistemului informatic integrat al Primăriei;
 19. Stabilește regulile, normele, protocoalele și măsurile de siguranță și protecție a datelor și informațiilor din sistemul informatic integrat;
 20. Asigură administrarea și realizarea rețelei de calculatoare, gestionarea și întreținerea sistemului de operare al acestuia, precum și a calculatoarelor individuale;
 21. Ține evidența planurilor de rețea, a elementelor active  a serverelor și a stațiilor de lucru;
 22. Ține evidența licențelor existente și a kiturilor de instalare , precum și a echipamentelor de tehnică de calcul;
 23. Asigură administrarea bazelor de date aflate în exploatare;
 24. Asigură administrarea / gestionarea accesului la internet;
 25. Gestionează conturile de utilizator în domeniul Primăriei Municipiului Giurgiu, conturile de e-mail și conturile de aplicație;
 26. Asigură buna funcționare a echipamentelor din sistemul informatic al Primăriei Municipiului Giurgiu;
 27. Asigură funcționarea comunicației între rețelele locale de calculatoare din sediul Primăriei Municipiului Giurgiu ;
 28. Asigură asistența tehnică pentru utilizatorii echipamentelor și procedurilor software;
 29. Primește sesizările și solicitările din partea compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului privind funcționarea sistemului informatic;
 30. Asigură coordonarea/îndrumarea utilizatorilor în vederea exploatării cu maximum de eficiență a resurselor informatice;

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2023. Toate drepturile rezervate.