Compartimentul Agricol, Fond Funciar şi Aplicarea Legilor Proprietăţii

Art. 37.  Compartimentul Agricol, Fond Funciar şi Aplicarea Legilor Proprietăţii are următoarele atribuţii principale:
            (1) Ţine evidenţa în regim special, a registrelor agricole, conform prevederilor
              legale în vigoare, în care se efectuează diverse operaţii prevăzute de lege
              referitoare la proprietarii agricoli, terenurile agricole şi animale.
           (2)  Centralizează datele din registrul agricol şi întocmeşte situaţii statistice, pe care le înaintează direcţiei Judeţene de Statistică.
          (3)  Asigură secretariatul tehnic pentru Comisia de aplicare a legii fondului funciar;
          (4)  Asigură păstrarea în regim special a următoarelor:
  • Arhiva fostului C.A.P. ,,9 Mai”, preluată parţial (cererile de înscriere în C.A.P. şi  actele de schimb)
  • Cererilor depuse în termenele prevăzute de Legea fondului funciar şi a     documentaţiilor justificate
  • Registrelor agricole începând cu anul 1986.
    (5) Eliberează certificate de producător pentru persoanele care cultivă terenuri agricole sau sunt crescători de animale, după verificarea în teren efectuată de împuterniciţii primarului, şi încheierea procesului verbal de constatare.
          (6)  Ţine evidenţa contractelor de arendare.
          (7)  Pune in aplicare legile privind atribuirea de subvenţii producătorilor agricoli.
         (8) Eliberează certificate solicitanţilor, în condiţiile legii, după verificar registrelor agricole:
  • Certificate privind deţinerea de terenuri pentru plata impozitului la D.I.T.L.          
  • Giurgiu.
  • Certificate privind deţinerea de terenuri sau animale pentru obţinerea de
  • subvenţii la A.P.I.A şi D.A.D.R. Giurgiu.
  • Certificate privind deţinerea de terenuri sau animale pentru instanţele judecătoreşti.
  • Certificate pentru obţinerea ajutoarelor sociale, alocaţie complementară, a pensiilor de handicap etc.
 (9)    Eliberează certificate solicitanţilor, în condiţiile legii, din anexele Legilor fondului  funciar.
(10) Eliberează solicitanţilor, în condiţiile legii, copii xerox de pe filele din  registrul agricol, necesare la instanţele judecătoreşti.
(11) Eliberează certificate privind atestarea dreptului de proprietate asupra imobilului (anexa 1 şi 2 şi anexa 1.50)
(12) Întocmeşte procesele verbale de punere în posesie în vederea eliberării titlurilor de proprietate;
(13) Completează şi ţine la zi a registrul agricol;
 (14) Delimitează exploataţiile agricole din teritoriul administrativ al municipiului;
 (15) Participă împreună cu CPEPC la măsurătorile cadastrale, la cererea proprietarilor, pentru rezolvarea litigiilor de hotar;
(16) Eliberează Titluri de Proprietate întocmite conform legii fondului funciar;
(17) Eliberează,  la cerere solicitanţilor, extrase din planurile parcelare ale tarlalelor ce au făcut obiectul legii fondului funciar;
(18) Verifică pe teren şi întocmeşte documentaţii privind schimbarea categoriilor de folosinţă agricolă;
(19) Asigură secretariatul Comisiei constituită conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construcţie de locuinţă proprietate personală.
(20) Comandă şi urmăreşte planul parcelelor pentru punerea în posesie a persoanelor  îndreptăţite.
         (21) Verifică pe teren, întocmeşte şi înaintează la OCPI documentaţiile privind scoaterea din circuitul agricol a diferitelor suprafeţe de teren.
         (22) Asigură soluţionarea contestaţiilor cu privire la datele definitorii ale parcelelor.
         (23) Soilicită efectuaerea măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de Comisia locală de aplicare a Legii Fondului Funciar.
          (24) Pune în aplicare hotărârile judecătoreşti sau Ordinul Prefectului privind punerea în posesie a titularilor prevăzute de Legea Fondului Funciar şi a beneficiarilor diverselor amplasamente stipulate în respectiva lege.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.