Serviciul Administrare și Monitorizare Servicii de Utilitate Publică

Art. 33. Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică este structura funcțională care asigură îndeplinirea atribuțiilor cu privire la serviciile comunitare de utilități publice și are următoarele atribuții:

 1. Monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general, cu caracter social ale colectivităților locale cu privire la:
 • Alimentarea cu apă potabilă;
 • Colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;
 • Serviciul public de distribuție a energiei termice;
 • Salubrizarea localității;
 • Transport public local;
 • Iluminat stradal, ornamental și semafoare;
 • Întreținerea , alimentarea mobilierului stradal, marcaje și indicatoare rutiere, parcări și fond locativ;
 • Gestionarea câinilor fără stăpân;
 • Zone verzi;
 • Administrarea și întreținerea bazelor sportive;
 • Administrarea și întreținerea cimitirelor;
 • Administrarea domeniului public și privat al unității  administrativ teritoriale, precum și alte asemenea;
 1. Elaborează și supune spe aprobare Consiliului Local al Municipiului Giurgiu Regulamentele serviciilor, caietele de sarcini, contractele de furnizare/prestare a serviciilor, convențiile referitoare la serviciile de utilități publice;
 2. Asigură gestionarea și administrarea serviciilor de utilități publice pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului stabiliți prin contractul de delegare al serviciului;
 3. Monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii;
 4. Monitorizează și exercită controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice și propune măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
 5. Întocmește materialele pentru ședințele Consiliului Local / raportul de specialitate , în baza expunerii de motive a Primarului și proiectul de hotărâre;
 6. Întocmește documentația economică pentru Direcția Economică ( referate, adrese, note de fundamentare ) , verifică și certifică facturile emise.

Monitorizarea activității de salubrizare stradală constă în : măturatul manual și mecanic a carosabilului și trotuarelor, întreținerea curățeniei, spălatul și stropitul străzilor, curățat rigole, colectarea și transportul deșeurilor inerte și nepericuloase;

 – Golirea și transportul deșeurilor colectate din coșurile stradale conform frecvențelor stabilite prin contract și necesităților rezultate potrivit situației din teren ;

– Menținerea curățeniei pe străzi (carosabil și trotuare ), spații verzi, pe alei și terenuri aparținând domeniului public , inclusiv în cvartale de locuit,

Monitorizarea activității de deszăpezire care constă în : înlăturarea zăpezii de pe partea ca

rosabilă cu mijloace mecanizate, curățarea manuală a zăpezii din piețe și de pe trotuare, combaterea poleiului prin împrăștierea materialului antiderapant mecanizat și manual, evacuarea zăpezii și gheții, spargerea lentilelor și podurilor de gheață apărute pe căile de acces.

Monitorizarea activității de salubrizare menajeră care constă în : colectarea și transportul deșeurilor menajere de către societățile care prestează serviciul de salubrizare  , stabilirea amplasamentelor pentru amenajare de noi puncte gospodărești, propuneri de modernizare și reparare la punctele gospodărești existente, se organizează și se verifică colectarea selectivă a materialelor reciclabile ( hârtie, carton, PET-uri, sticlă ) , precum și colectarea deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice, eliberarea de avize de principiu pentru colectarea deșeurilor reciclabile de către agenții economici.

 • Identificarea amplasamentelor pentru realizarea platformelor de colectare a deșeurilor de la populație, cu respectarea condițiilor stabilite prin legislația în vigoare privind distanța față de locuințe și în colaborare cu utilizatorii reprezentați de asociațiile de proprietari;
 • Inițierea realizării platformelor amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor de la generatorii de deșeuri din asociatiile de proprietari din municipiul Giurgiu;
 • Asigurarea salubrizării ( măturat , spălat ) platformelor amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor de la generatorii de deșeuri din asociațiile de proprietari;
 • Monitorizarea stării tehnice a platformelor amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor de la generatorii de deșeuri din asociatiile de proprietari;
 • Inițierea măsurilor/lucrărilor necesare reparării / întreținerii platformelor și dotărilor aferente acestora , inclusiv împrejmuirilor realizate pentru amplasarea containerelor de deșeuri;
 •  Controlul transportului containerelor de colectare a deșeurilor din demolări de pe amplasamentele stabilite pentru acoperirea nevoilor cetatenilor din municipiul Giurgiu și verificarea salubrizării acestor amplasamente;
 •  Monitorizarea stării tehnice a recipienților instalați pentru colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje de la populație și a respectării de către operator a programului de golire și transport al deșeurilor de ambalaje;
 •  Inițierea măsurilor/lucrărilor necesare reparării / înlocuirii ,dacă este cazul, a recipienților instalați pentru colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje de la populație.
 1. Urmărirea  activității de deratizare și dezinsecție  a domeniului public;
 2. Asigură, prin mijloace mass-media locale și prin postare pe site-ul Primăriei municipiul Giurgiu, informarea persoanelor fizice și juridice din Municipiul Giurgiu cu privire la tipul acțiunii, perioada desfășurării, tipul de substanțe și gradul de toxicitate al acestora, mijloace de aplicare a tratamentelor, recomandări, interdicții pe perioada desfășurarii acțiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Giurgiu;
 3. Urmărește și verifică activitățile / lucrările specifice pentru dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, urmărind calitatea, cantitatea şi respectarea programului, locațiile de desfășurare, contractul și caietul de sarcini, specificațiile tehnice pentru produsele utilizate de operator, documentațiile prezentate şi aprobate;
 4. Realizează recepţia lucrărilor executate conform contractului de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare , urmărind calitatea, cantitatea şi respectarea documentaţiilor prezentate şi aprobate ;
 5. Asigură verificarea și raspunde de confirmarea lunară/periodică, cantitativă si calitativă, a lucrărilor / serviciilor executate pentru care plata se face de către Primaria Municipiului Giurgiu;
 6. Monitorizează sesizările formulate de utilizatori / persoane fizice sau juridice, cu privire la serviciul prestat , urmarește și răspunde de aplicarea prevederilor contractului încheiat de administrația publică locală și prestatorul serviciului, cu asigurarea înscrierii acestora în documentele prevăzute de legislația în vigoare în vederea cuantificării gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță pentru serviciul de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în municipiul Giurgiu;
 7. Întocmește studii, sinteze, informări, rapoarte, caiete de sarcini, note justificative, rapoarte de specialitate, proiecte de HCL.

Monitorizarea activităților de prindere, întreținere și tratare câini fără stăpân de pe domeniul public, adică:

 1. Verifică modul de respectare a prevederilor legale privind câinii comunitari;
 2. Soluționează sesizările, reclamațiile primite în scris și telefonic sau direct, prin audiențe de la cetățenii sau persoanele juridice;
 3. Urmăreste și verifică activitatea serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân, derulat prin SC Giurgiu Servicii Locale S.A. ;
 4. Transmite spre soluționare sesizările primite de la cetățeni privind prezența câinilor fără stăpân;
 5.  Asigură derularea acțiunilor comune / colaborarea cu alte instituții, autorități, organizații legal constituite de drept public sau privat, inclusiv întocmire de situații, raportări, informări, verificări, prevazute de legislația în vigoare ca fiind în sarcina administrației publice locale în domeniile reglementării și constituirii bazelor de date în privința gestionării câinilor fără stăpân în Municipiul Giurgiu;
 6. Sesizarea autorităților/împuterniciților primarului în situațiile în care au fost constatate  încălcări ale legislației în vigoare în domeniul gestionării câinilor fără stăpân pe teritoriul municipiului Giurgiu, în vederea aplicării sancțiunilor legale ;
 7. Întocmește studii, rapoarte, caiete de sarcini;
 8. Asigură și răspunde de confirmarea cantitativă și calitativă a lucrărilor/serviciilor aferente, pentru care plata se face de către Primaria Municipiului Giurgiu pe baza situațiilor de lucrări ;
 9. Întocmește studii, sinteze, informări, rapoarte, caiete de sarcini, note justificative, rapoarte de specialitate, proiecte de HCL .

Monitorizează activitatea de întreținere, stabilirea amplasamentelor pentru montarea toaletelor ecologice, urmărirea activității de întreținere și vidanjare a acestora, precum și urmărirea amplasării unor toalete ecologice cu prilejul organizării diferitelor manifestări publice.

 1. Monitorizarea funcționării iluminatului public și celui decorativ – ornamental, monitorizarea realizării iluminatului festiv;
 2. Urmărește și răspunde de asigurarea bunei funcționări a iluminatului public calitativ si cantitativ;
 3. Soluționează sesizările, reclamațiile primite în scris și telefonic sau prin audiențe de la cetățenii sau persoane juridice;
 4. Transmite operativ la S.C. Giurgiu Servicii  Publice S.A.  sarcinile concrete de rezolvare a defecțiunilor sesizate sau constatate;
 5. Efectuează  controale programate pe săptămână ,  pe zone , conform programului anual, constatând modul de rezolvare a defecțiunilor semnalate anterior și deficiențele existente la data controlului ;
 6. Verifică starea tehnică a corpurilor de iluminat public și le consemnează în fișa de monitorizare;
 7. Întocmește procese verbale și note de control prin care consemnează deficiențele din teren stabilind termenul de remediere și urmărește soluționarea acestora ;
 8. Verifică în teren și semnează situațiile de lucrări lunare pentru întreținere iluminat public, precum și cele realizate pentru înlocuire de echipamente urmare a vandalizării acestora, aferent Sistemului de Iluminat Public al Municipiului Giurgiu;
 9. Verifică și semnează lunar situațiile de lucrări privind consumul de energie electrica a iluminatului public ;
 10. Asigură și răspunde de confirmarea cantitativă și calitativă a lucrărilor pentru care plata se face de către Primaria Municipiului Giurgiu pe baza situațiilor de lucrări ;
 11. Îndeplinește toate atribuțiile în calitate de responsabil de contract, inclusiv în relația cu Curtea de Conturi, răspunzând de respectarea parametrilor calitativi și stabiliți prin caiete de sarcini  și comenzile emise ;
 12. Urmărește lucrările de iluminat ornamental de sărbători și semnează situațiile de lucrări aferente;
 13. Urmărește buna funcționare a iluminatului arhitectural pentru Primăria Municipiului Giurgiu, pentru toate obiectivele la care acest iluminat este parte a sistemului de iluminat public;
 14. Întocmește studii, sinteze, informări, rapoarte, caiete de sarcini, note justificative, rapoarte de specialitate,  proiecte de HCL;
 15. Participarea în comisiile de achiziție publică  a Primăriei municipiului Giurgiu, atunci când salariații compartimentului sunt numiţi prin dispoziţia Primarului.
 1. Organizarea, verificarea și recepționarea activităților privind: amenajarea și întreținerea parcurilor și zonelor verzi, zonelor verzi aferente locurilor de joacă pentru copii, doborât arbori aflați în declin fiziologic , protejarea zonelor verzi prin montarea de garduri metalice;
 2. Asigură controlul serviciului public / lucrări de amenajare, întreținere și exploatare a spațiilor verzi ( parcuri, scuaruri, aliniamente stradale, activități de tăiere și intervenție în coroana arborilor și arbuștilor ce constituie vegetație forestiera – din afara fondului forestier ) cu respectarea prevederilor legale si normelor in vigoare in aceste domeniu;
 3.  Întocmește studii şi propuneri pentru extinderea suprafeţei de spaţii verzi precum şi caiete de sarcini pentru modernizarea şi reamenanjarea zonelor verzi:
 4. Întocmeste studii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de întreţinere a parcurilor şi spaţiilor verzi;
 5.  Verifică în teren şi consemnează deficienţelor constatate, stabileşte modalităţile de realizare a lucrărilor de întreţinere şi momentul oportun pentru realizarea lor;
 6. Verifică gradul de asigurare a întreținerii vegetației ierboase și arboricole de pe spațiile verzi din cartiere și alte zone rezidențiale ( iarbă cosită, starea de vegetație a arborilor ce constituie perdelele vegetale, starea de întreținere pentru aliniamente de gard viu și necesități de înlocuire/completare/tăieri de întreținere a acestuia, necesitatea intervențiilor de toaletare la arbori sau de tăiere în cazul unor arbori uscați care prezinta risc pentru populație, clădiri, autovehicule, rețele aeriene de alimentare cu utiliățti sau de asigurare a iluminatului public, etc.);
 7. Solicită și verifică programe de lucrări lunare pentru activitatea de amenajare, întreţinere si extindere a spaţiilor verzi, pentru activitatea de doborat arbori;
 8. Verifică în teren amplasamentele și stabilește, prin programe și comenzi de lucru, lucrările ce urmează a fi efectuate în funcţie de sezonul de vegetaţie;
 9.  Urmărește zilnic activitatea specifică realizată pe spaţiile verzi, întreţinere, exploatare, amenajare pe baza programelor întocmite ;
 10. Realizează recepţia lucrărilor executate conform contractului, cu privire la întreţinere, exploatare, amenajare spaţii verzi, activitati de tăiere și intervenție în coroana arborilor și arbuștilor ce constituie vegetație forestieră din afara fondului forestier național pe domeniul public în intravilan, urmărind calitatea, cantitatea şi respectarea documentaţiilor prezentate şi aprobate ;
 11. Asigură, verifică și răspunde de confirmarea cantitativă și calitativă a lucrărilor/serviciilor pentru activitățile de întreţinere, exploatare, amenajare spaţii verzi, pentru activitățile de tăiere și intervenție în coroana arborilor și arbuștilor ce constituie vegetație forestieră din afara fondului forestier național pe domeniul public situat în intravilan, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Giurgiu, în intravilanul Municipiului Giurgiu  ( inclusiv existența documentelor care sunt prezentate în mod obligatoriu odată cu situațiile de lucrări-pontaje pentru zilele nelucrătoare dar pentru care au fost confirmate servicii/lucrări) și pentru care plata se face de către Primaria Municipiului Giurgiu pe baza situațiilor de lucrări ;
 12. Verifică modul de funcționare/exploatare, integritatea instalațiilor realizate pentru irigarea/udarea spațiilor verzi (parcuri, scuaruri, aliniamente verzi, alte zone verzi dotate cu acest tip de instalații și solicită realizarea lucrarilor necesare eliminarii deficientelor constatate in legatura cu acestea;
 13.  Întocmește referate, note interne, rapoarte de specialitate, proiecte de HCL în vederea promovării spre aprobare în Consiliul Local, note justificative, rapoarte, sinteze ;
 1. Verificarea stării mobilierului urban și a lucrărilor executate pe domeniul public în Municipiul Giurgiu cu privire la întretinerea, repararea și executarea de lucrări noi la mobilierul urban ( bănci, coșuri de gunoi, aparate de joacă, aparate de fitness în aer liber, mobilier/dotări specifice terenurilor de sport, garduri metalice și împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi ) amplasat pe domeniul public, confecții metalice, pavaje, încadrări cu borduri, platforme din beton nearmat; răzuit afișe de pe panourile de afișaj, stâlpi de iluminat public, clădiri, etc., amenajare locuri de joacă cu nisip în zonele verzi și pe alte terenuri aparținând domeniului public din municipiul Giurgiu, care nu sunt in administrarea altor persoane juridice;
 2. Asigură identificarea necesităților de lucrări, amplasamentelor,cantităților de lucrări de executat și termenului de realizare cu privire la mobilierul urban ( bănci, coșuri de gunoi, aparate de joacă, aparate de fitness în aer liber, mobilier/dotări specifice terenurilor de sport, garduri metalice și împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi ), lucrari de confectii metalice, pavaje, încadrări cu borduri, platforme din beton nearmat;
 3.  Verifică situaţiile intocmite de către prestator și raspunde de admiterea la plată numai dacă corespund cantitativ şi calitativ, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, comenzii emise si realitatii din teren;
 4.  Asigură transmiterea situaţiilor de lucrări la Direcţia Economică în vederea efectuării plăţilor.
 1. Efectuează instructajul general ( Legea nr. 319/2006 ) pe linie de sănătate și securitate în muncă noilor angajați, întocmindu-le acestora fișele de protecția muncii;
 2. Asigură încheierea contractului de medicina muncii pentru angajații instituției;
 3. Urmărește efectuarea instructajului periodic de protecția muncii și PSI de către conducătorii locurilor de muncă ( servicii, birouri, compartimente ) personalului din subordine;
 4. Răspunde de colectarea selectivă a deșeurilor ( Legea nr. 132/2010 );
 5. Asigură evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, reevaluează riscurile ori de câte ori se modifică condițiile de muncă și propune măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecție a muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională și stabilirea nivelului de risc pe loc de muncă și instituție;
 6. Asigură auditarea securității și sănătății în muncă la nivelul instituției ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă și stabilește nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activității și stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
 7. Controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;
 8. Organizează propaganda de protecție a muncii;
 9. Elaborează lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protecție și de lucru, să participe la recepția mijloacelor de protecție colectivă și a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcțiune;
 10. Participarea la cercetarea accidentelor de muncă și păstrarea evidenței acestora.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2023. Toate drepturile rezervate.