Biroul Relaţii Publice, Protocol şi Registratură

Art. 50. Biroul Relaţii Publice, Protocol şi Registratură este un compartiment funcţional independent, direct subordonat primarului care are următoarele atribuţii :
– asigură accesul cetăţenilor şi oferă informaţii în vederea rezolvării problemelor a căror competenţă o au Consiliul Local şi Primăria Municipiului Giurgiu.
– organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către primar, viceprimari şi secretar, participă la audienţe, întocmeşte sinteza problemelor ridicate, înregistrează măsurile dispuse, înaintează note de serviciu / adrese către compartimentele / birourile/ serviciile/ direcţiile/ societăţile de specialitate spre o competentă soluţionare.
– preia reclamaţiile şi sesizările înregistrate la „telefonul cetăţeanului” şi realizează informări pe care le prezintă conducerii instituţiei şi le transmite compartimentelor/ birourilor/ serviciilor/ direcţiilor/ societăţilor de specialitate spre o competentă soluţionare.
– aduce la cunoştinţa primarului, viceprimarilor sau administratorului public orice situaţie de urgenţă şi acţionează în funcţie de măsurile dispuse de aceştia.
– asigură aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001, dar şi a H.G. nr. 123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
– asigură soluţionarea petiţiilor în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.
– primeşte petiţiile cetăţenilor şi corespondenţa depusă de alte instituţii şi/sau autorităţi, venite prin poştă şi/sau curier, verifică documentaţia depusă, înregistrând-o pe tipuri de probleme.
– înregistrează electronic în programul specific şi eliberează un bon care conţine numărul de înregistrare şi data la care a fost depusă petiţia/documentul.
– distribuie corespondenţa cu respectarea circuitului documentelor.
– primeşte şi expediază răspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu, atât prin poşta fizică cât şi prin poşta electronică.
– întocmeşte referatul de specialitate pentru proiectele de hotărâri ce urmează a fi promovate în consiliul local, din domeniul său de activitate.
– organizează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, mese festive, cocktail-uri, dineuri; asigură serviciile de protocol pentru delegaţiile oficiale, şedinţele de consiliu sau alte întâlniri şi întocmeşte documentele justificative necesare.
– asigură difuzarea invitaţiilor prin care diferite instituţii publice locale sau centrale, asociaţii neguvernamentale, firme, reprezentanţe diplomatice, mass-media sau personalităţi ale vieţii publice sunt invitate să participe la acţiunile şi manifestările organizate de Primărie.
– asigură respectarea prevederilor legale conform H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu cetăţenii în ceea ce priveşte programul de lucru cu publicul.
– asigură publicarea/afişarea tuturor informaţiilor necesare pe pagina de internet a instituţiei (modele de cereri şi formulare tipizate, procese verbale şi hotărârile Consiliului Local, declaraţii de avere şi interese, centralizatorul achiziţiilor publice, buget, bilanţuri contabile etc.)
– realizează colectarea datelor şi documentelor emise de structurile Primăriei şi entităţile subordonate Consiliului Local, corectarea şi tehnoredactarea, în vederea realizării Raportului anual de activitate al primarului
– realizează materiale de prezentare şi informare privind stadiul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, transmitere chestionare de autoevaluare şi redactare Plan de Integritate la nivelul U.A.T. Giurgiu
– asigură respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă de către personalul din cadrul biroului.
– asigură respectarea actelor normative în vigoare care reglementează activităţile desfăşurate.
– îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse de conducerea primăriei.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.