Biroul Autorizaţii şi Documentaţii de Urbanism

Art. 42.  Biroul Autorizaţii şi Documentaţii de Urbanism are următoarele atribuţii principale:
1.Verifică în teren şi face propuneri în vederea eliberării certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de desfiinţare şi construire, cu respectarea prevederilor legale.
2.Întocmeşte şi eliberează certificate de urbanism, autorizaţii de desfiinţare şi autorizaţii de construire.
3.Calculează şi stabileşte taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de desfiinţare şi construire conform prevederilor în vigoare.
4.Verifică documentaţiile depuse pentru obţinerea autorizaţiilor de desfiinţare sau construire, atât sub aspectul existenţei avizelor legale solicitate prin certificatul de urbanism, cât şi a respectării prevederilor acestora în documentaţie, precum şi a respectării Regulamentului Local de Urbanism, Planului Urbanistic General al municipiului Giurgiu şi a altor documentaţii specifice de urbanism (Plan Urbanistic de Detaliu, Plan Urbanistic Zonal), dacă este cazul.
5.Organizează, coordonează şi inspectează modul de realizare a lucrărilor de construire autorizate.
6.Efectuează inspecţii în etapele de execuţie a construcţiilor privind respectarea prevederilor legale.
7.Constată abaterile de la prevederile legale şi  sesizează Direcţia Poliţiei locale pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.
8.Calculează diferenţele rezultate din regularizarea taxelor pentru autorizaţiile de construire şi se preocupă de încasarea acestora, conform legislaţiei în materie.
9.Întocmeşte rapoarte statistice lunare, trimestriale şi anuale, privind realizarea lucrărilor de construcţii pe care le transmite către Direcţia Judeţeană de Statistică, Consiliul Judeţean, Inspecţia în Construcţii Giurgiu.
10.Face propuneri (teme de proiectare) pentru întocmirea Planurilor Urbanistice Zonale şi a Planurilor Urbanistice de Detaliu, inclusiv documentaţiile necesare pentru avizarea acestora, în concordanţă cu prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Giurgiu.
11.Formulează puncte de vedere cu privire la solicitările referitoare la concesionarea,  închirierea sau amplasarea unor construcţii precum şi la amplasarea panourilor publicitare pe terenuri aparţinând domeniului public, conform prevederilor HG 955/ 2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
12.Inspectează la investitori şi beneficiari, modul în care aceştia respectă prevederile legale referitoare la autorizarea executării lucrărilor.
13.Răspunde de respectarea legalităţii emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire.
14.Urmăreşte organizarea judicioasă a teritoriului municipiului Giurgiu, îmbunătăţirea şi protejarea mediului înconjurător, punerea în valoare a monumentelor istorice şi de artă, amplasarea raţională a drumurilor şi arterelor de circulaţie.
15.Participă  la inventarierea patrimoniului aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Giurgiu.
16.Colaborează cu celelalte compartimente la stabilirea situaţiei juridice a unor terenuri şi imobile, în vederea respectării prevederilor Legii nr. 10/2001 sau la soluţionarea unor dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată.
17.Participă ori de câte ori este nevoie, împreună cu alte organe de control (Inspecţia pentru Construcţii, Consiliul Judeţean, Poliţia municipală Giurgiu, DPL) la efectuarea unor inspecţii şi verificări privind rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor sau a sesizărilor privind intervenţii neautorizate asupra construcţiilor.
18.Sesizează SC ADPP SA Giurgiu pentru evacuare pe cale administrativă a construcţiilor executate fără forme legale pe terenurile domeniului public sau privat al municipiului Giurgiu. 
19. Asigură implementarea sistemului de control managerial intern.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.