Serviciul Achiziții Publice

Art.18.  Biroul Achizitii Publice are următoarele atribuţii principale:
18.1 Aplică legislaţia referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
   1.1 Îndeplineşte procedurile de atribuire prevăzute de lege după cum urmează :
 • Licitaţie  deschisă;
 • Licitaţie restrânsă;
 • Negociere competitiva;
 • Parteneriatul pentru inovare;
 • Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
 • Concurs de solutii
 • Procedura de atribuire aplicabila in cazul srviciilor sociale si al altor servicii specifice;
 • Procedura simplificata;
 • Se poate achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări în condiţiile legii.
     1.2. Primeşte note interne  de serviciu, adrese, HCLM şi Dispoziţii emise de primar;
     1.3. Stabileşte criteriie de calificare şi selecţie, alege criteriul  şi procedura de atribuire;
     1.4. Primeşte şi verifică documentaţia necesară întocmirii dosarelor de achiziţie publică şi solicită prin note de serviciu, dacă este cazul, completarea dosarului achiziţiei publice, conform prevederilor legale;
     1.5. Întocmește Documentația de atribuire și documentele-suport care cuprind:
  -fișa de date a achiziției;
  -proiectul de contract conținând clauzele contractuale obligatorii;
  -formulare și modele de documente; strategia de contractare;
  -Documentul Unic de Achiziție European (DUAE);
  -declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal privind persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum și datele de identificare ale acestora  
  1.6 Completează și publică Anunțul de participare simplificat în SEAP;
  1.7. Întocmește, cu sprijinul structurilor organizatorice care solicită achiziţionarea  de  produse,  servicii  şi  lucrări  necesare desfăşurării  activităţii instituţiei, și postează în SEAP răspunsurile la solicitările de clarificări
  1.8. Întocmește referatul privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor prin Dispoziție de Primar;
  1.9. Asigură secretariatul şi buna  desfăşurare a activităţii comisiilor de evaluare
  1.10. Întocmește comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire;
  1.11. Întocmește, cu sprijinul membrilor comisiei de evaluare a ofertelor, punctul de vedere al autorității contractante asupra contestaţiei și transmite CNSC copia dosarului achiziției publice;
  1.12. Întocmește contractul de achiziție publică de produse/servicii/lucrări
  1.13. Completează și publică Anunțul de atribuire în SEAP
  1.14. Păstrează în arhivă dosarul achiziției publice.
  1.15. Aplică modalităţi speciale de atribuire  a contractului de achiziţie publică prin încheierea unor acorduri cadru;
   1.16. Încheie contracte subsecvente pe baza acordurilor cadru;
   1.17. Înaintează câte un exemplar din contractele de achiziţie publică la Biroul Bugete, Serviciul care a solicitat achiziţia publică precum şi operatorului economic care furnizează produse, prestează servicii sau execută lucrări;
  18.2.  Aplică legislaţia privind atribuirea contractelor de concesionări, închirieri, vânzări, asociere şi parteneriate publice private:
     2.1. Asigură publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei de concesionare, închirieri, vânzări, conform prevederilor legale;
     2.2. Pune la dispoziţia solicitanţilor contra-cost caietele de sarcini;
     2.3. Asigură Întocmirea proceselor-verbale de deschidere a ofertelor, proceselor-verbale de adjudecare, raportului procedurii şi comunică rezultatul licitaţiei publice în vederea concesionării bunurilor, închirierilor, vânzărilor;
    2.4. Organizează licitaţii pentru vânzare imobile;
    2.5. Comunică rezultatul licitaţiei şi înaintează documentele la Biroului Juridic pentru perfectarea actului de vânzare cumpărare la Biroul Notarului Public;
  18.3.  Întocmeşte anual raportul privind contractele de achiziţii publice pe baza evidenţei existente în cadrul Biroului Achizitii Publice;
  18.4. Realizeaza achizitiile directe;
  18.5. Elaboreaza sau, dupa caz, actualizeaza, pe baza necesitatilor transmise de celelalte compartimente ale autoritatii contractante, strategia de contractare si programul anual al achizitiilor publice;
  18.6. Intreprinde demersurile necesare pentru inregistrarea/reinnoirea/recuperarea inregistrarii autoritatii contractante in SEAP sau recuperarea certificatului digital, daca este cazul;

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.