Compartiment Urmărire Executare Contracte

Art.39. Compartiment Urmărire Executare Contracte are următoarele atribuţii principale:
 
(1) Asigură urmărirea îndeplinirii clauzelor contractelor de concesiune, asigură predarea-primirea terenului concesionat, verifică depunerea garanţiei în termenul stipulat în contract, constată începerea lucrărilor de construcţii în termenele stabilite în contract cu Serviciul Autorizaţii şi documentaţii de Urbanism;
(2) Asigură urmărirea contractelor de concesiune în sensul întocmirii de acte adiţionale şi al rezilierii acestora;
(3)Asigură întocmirea contractelor de concesiune şi a actelor adiţionale pentru terenurile din domeniul public și privat al municipiului;
(4) Asigură urmărirea contractelor de asociere şi/sau colaborare în sensul întocmirii actelor adiţionale şi a notelor de reziliere;
(5) Asigură evidenţa şi gestionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
(6) Primeşte solicitări şi face propuneri privind schimbările de destinaţie, la spaţiile închiriate ;
         (7) Asigura intocmirea formelor de predare-primire a imobilelor cu destinatia de spatii cu alta destinatie.
(8) Transmite la Direcţia de Impozite şi taxe Locale actele adiţionale şi notele de reziliere la contractele de asociere şi/ sau colaborare;
(9) Asigură gestionarea bazei de date cu privire la contractele întocmite şi / sau urmărite;
(10) Asigură închirierea spaţiilor cu altă destinaţie;
(11) Asigură preluarea contractelor de închiriere existente, încheierea de contracte noi şi urmărirea executării acestora pentru terenurile care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Giurgiu;
(12) Întocmirea, semnarea şi elaborarea contractelor de închiriere pentru amplasarea construcţiilor provizorii sau amplasarea teraselor pe domeniul public precum şi pe domeniul public precum şi pe domeniul privat al municipiului Giurgiu.
(13) Stabilirea şi calcularea taxelor aferente ocupării temporare a domeniului public din punct de vedere comercial cu ocazia desfăşurării unor manifestări organizate de municipiul Giurgiu.
(14) Întocmeşte impreuna cu Biroul Proceduri Achiziţii,Contracte documente pentru  scoatere la licitatie a spaţiilor cu alta destinaţie decât cea de locuinţe, libere de orice sarcini.
        (15) Comandă evaluatorului autorizat studii de oportunitate şi întocmeşte caiete de sarcini pentru vânzarea, concesionarea sau închirierea imobilelor destinate construirii care aparţin domeniului privat al  municipiului Giurgiu şi pentru concesionarea terenurilor destinate realizării de construcţii  sau de obiective de uz sau de interes public care aparţin domeniului public al  municipiului.
         (16) Solicită evaluatorului autorizat evaluarea spatiilor comerciale, terenurilor şi întocmeşte documentaţia necesară pentru vânzarea acestora.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2023. Toate drepturile rezervate.