Compartiment Energetic și Asociații de proprietari

Art. 32 Compartiment Energetic și Asociații de proprietari are următoarele atribuții principale:

1.  Elaborează şi propune spre aprobare autorităţii administraţiei publice locale programul propriu de modernizare şi dezvoltare a SACET;
 2. Identifică zonele unitare de încălzire;
3. Elaborează, în conformitate cu reglementările-cadru emise de A.N.R.S.C., şi supune spre aprobare autorităţii administraţiei publice locale următoarele:
    – regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică;
    – caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică şi pentru exploatarea SACET;
    – contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, după caz;
4. Urmăreşte realizarea obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare şi dezvoltare a SACET;
5. Urmăreşte îndeplinirea clauzelor contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică;
6. Realizează rapoarte către autorităţile de reglementare competente şi realizează răspunsuri la solicitările de date ale respectivelor autorităţi;
7. Controlează modul de desfăşurare a activităţii privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii dotate şi nedotate cu sisteme de individualizare a aconsumurilor;
8. Furnizează şi înaintează către autoritatea administraţiei publice locale datele preliminare necesare fundamentării şi elaborării strategiilor de valorificare pe plan local a potenţialului resurselor energetice regenerabile;
9. Propune soluţii de valorificare pe plan local a potenţialului resurselor regenerabile de energie;
10. Elaborează şi urmăreşte realizarea programului de contorizare a SACET.
11. Elaboreză informări şi îndrumări către populaţie privind apariţia, modificarea, abrogarea de prevederi legale privind serviciul de alimentare cu energie termică;
12. Controlează modul în care sunt exploatate/conservate/administrate bunurile încredinţate operatorului în cazul gestiunii delegate;
13. Controlează modul în care se realizează deconectările corpurilor de încălzire ale spaţiilor din condominii şi totodată, modul în care se realizeză debranşările condominiilor;
14. Solicită operatorului serviciului de alimentare cu energie termică şi primeşte de la acesta informaţii privind activităţile prevăzute în licenţă;
15. Solicită operatorului serviciului de alimentare cu energie termică şi primeşte de la acesta date privind facturile emise în concordanţă cu obligaţiile privind transparenţa în calculul facturilor;
16. Urmăreşte instituirea de către operatorul serviciului de termoficarre a zonelor de protecţie a zonelor SACET;
17. Asigură medierea între operatorul serviciului de alimentare cu energie termică şi utilizatorii/consumatorii de energie termică atunci când există litigii;
18. Identifică contravenţiile în ce priveşte servciul de alimentare cu energie termică şi prezintă rapoarte privind constatările făcute;
19. Verifică documentaţia elaborată de operatorul serviciului  de alimentare cu energie termică – pe baza bilanţului energetic, documentaţie necesară aprobării de către autoritatea locală a pierderilor tehnologice;
20. Verifică modul în care se derulează în condominii acţiunea de montare a instrumentelor necesare individualizării consumurilor de energie termică pentru încălzire şi apă caldă la nivel de spaţiu;
21. Participă la analiza documentaţiei depuse pentru stabilirea, modificarea, ajustarea preţurilor/tarifelor aferente serviciului de termoficare anterior aprobării acestora de Consiliul Local;
22. Participă la indentificarea de măsuri şi la aplicarea acestora în scopul, reducerii efortului bugetului local în subvenţionarea energiei termice furnizate  populaţiei;
23. Inspectează sistemele de încălzire din clădirile aparţinînd autorităţii locale şi generează analiza preliminară în urma căreia se stabilesc măsurile de creştere a performaţelor energetice ale clădirilor respective;
24. Participă la fundamentarea bugetelor autorităţii locale aferente finanţării elaborării documentaţiilor tehnico economice precum şi executării lucrărilor de renovare majoră la clădiri de locuit şi alte clădiri de de interes public;
25. Inventariază clădirile aparţinând autorităţii locale care au suprafeţe utile totale de peste 250 m.p. evidenţiind şi datele energetice relevante;
26. Participă la întocmirea programului autorităţii locale de înbunătăţire a eficienţei energetice;
27.Ia măsuri pentru asigurarea securităţii documentelor aflate în păstrare şi asigură arhivarea, selecţionarea, inventarierea şi predarea acestor documente la arhiva primăriei.
28. Întocmeşte referatul de specialitate pentru proiectele de hotărâri ce urmează a fi promovate în consiliul local din domeniul său de activitate.
29. Asigură implementarea Sistemului de Control Managerial.
 1. Îndrumă și sprijină asociațiile de proprietari și proprietarii – membri ai asociațiilor de proprietari pentru:
 • Inițierea demersurilor necesare în vederea reorganizării în asociații de proprietari;
 • Realizarea scopurilor, sarcinilor și obligațiilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru buna desfășurare a activității acestora;
 • Modul de îndeplinire a obligațiilor  proprietarilor în raport cu autoritățule publice locale;
 • Informarea /îndrumarea asupra modificărilor legislative prin distribuirea de adrese, comunicate, informări și pliante;
 • Soluționarea problemelor de natură organizatorică, gestionarea relațiilor cu terții, medierea/soluționarea conflictelor cu proprietarii, membri ai asociației de proprietari;
 • Recuperarea datoriilor de la proprietarii care înregistrează restanțe la cotele de contribuție la cheltuielile asociațiilor de proprietari;
 • Convocarea adunărilor generale în vederea dezbaterii unor probleme ivite în activitatea asociațiilor, în situația în care comitetul executiv și președintele nu-și îndeplinesc obligațiile legale sau vor organiza noi alegeri, salariații putând participa la desfășurarea adunărilor generale ale asociațiilor de proprietari la solicitarea acestora;
 • Înscrierea în programul privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe în conformitate cu OUG nr. 18/2009 sau în proiectele desfășurate prin intermediul compartimentului;
 • Clarificarea  în cadrul programelor de audiențe sau prin intermediul compartimentului de relații publice a unor probleme sau sesizări privind nereguli constatate în cadrul asociației de proprietari, sau nemulțumiri privind furnizorii de utilități.
 1. Soluționarea petițiilor în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 2.  Verificarea – la solicitare sau din oficiu – dacă asociațiile de proprietari funcționează legal, urmărind:
 • existența documentelor care au stat la baza constituirii asociației de proprietari ( Încheierea judecătorească, Statutul, Acordul de asociere, Anexa 1, Acte adiționale conexe – după caz, Procesul Verbal de constituire, Certificatul de Înregistrare Fiscală );
 • consemnarea în registrul de procese verbale a hotărârilor adunărilor generale ale proprietarilor, existența și competența comitetului executiv și a comisiei de cenzori, sau a persoanei fizice/juridice care a preluat prerogativele acesteia, consemnarea ( cel puțin lunară ) în registrul de decizii , a documentului emis de comitetul executiv , adeverind astfel, funcționarea acestui organism;
 • existența unui registru de tip corespondență în care sunt înregistrate cronologic toate documentele ce parvin asociației de proprietari de la terți, inclusiv de la proprietarii din asociație ( adrese, cereri, sesizări, informări, reclamații, contestații, etc );
 • întocmirea de către comisia de cenzori/cenzor persoană fizică sau juridică, a raportului anual privind activitatea desfășurată de către acest organ de control propriu , din punct de vedere al respectării legalității și administrării bunurilor materiale și a fondurilor financiare ale asociației de proprietari ( legalitatea documentelor, validitatea acestora, a hotărârilor, deciziilor, regulilor instituite, regulamentelor, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli și gestiunea financiar contabilă );
 • angajarea de către asociația de proprietari pentru funcția de administrator a unei persoane fizice atestate în condițiile legii, ori după caz, încheierea unui contract cu persoană fizică juridică specializată și autorizată pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreținerii, investițiilor și reparațiilor asupra proprietății comune;
 • existența contractelor individuale de muncă și a fișelor de post conexe pentru personalul care deservește asociația de proprietari, a contractelor de mandat pentru persoanele alese și remunerate, contractele de prestări servicii încheiate de către asociație cu terții;
 • întocmirea  listei de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari conform condițiilor de formă prevăzute de O.M.E.F. nr. 1969/2007 și repartizarea cheltuielilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 1588/2007;
 • întocmirea și completarea Registrelor: Jurnal, Inventar, pentru evidențierea Fondului de Rulment, a Fondului pentru reparații, pentru evidențierea sumelor speciale, fondului de penalizări;
 •  întomirea de către comitetul executiv a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli înainte de începutul anului fiscal;
 • aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de către adunarea generală a proprietarilor;
 • documentele justificative privind lucrările de reparații efectuate pe proprietatea comună a imobilului ( dacă au fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, ori suplimentar față de acesta, aprobate de adunarea generală/ comitetul executiv ), decizia comitetului executiv privind selecția de oferte și executarea lucrării, contractul de prestări servicii, facturi/chitanțe, proces verbal de recepție;
 • dacă la nivelul asociației de proprietari se înregistrează facturi restante a căror plată au depășit 90 zile de la data scadentă.
 1. Aplică sancțiunile contravenționale pentru faptele incriminate de legislația aplicabilă;
 2. Sesizează organele abilitate de lege, în situația descoperirii unor fraude sau lispuri în gestiune, îndrumă comitetul executiv și îl sprijină în demersul legal de recuperare a prejudiciului și sesizarea instanțelor .
 3. Convoacă ședințe cu participarea tuturor asociațiilor de proprietari și furnizori de utilități publice;
 4. Monitorizează situația funcționării racordurilor termice la consumatorii casnici organizați în asociații de proprietari.

Toate Direcțiile/Serviciile

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.