Compartiment Financiar Contabilitate

Art. 46.  Compartimentul Financiar – Contabilitate are următoarele atribuţii principale:
 1. Organizarea şi conducerea contabilităţii în conformitate cu actele normative în vigoare
 • Asigură organizarea şi funcţionarea contabilităţii bunurilor materiale şi băneşti
 • Asigură respectarea Legii nr. 22/1969, urmăreşte şi răspunde de constituirea garanţiilor materiale şi băneşti pentru fiecare gestionar.
 • Întocmeşte pe baza centralizatorului de salarii actele de bancă şi efectuează controlul salariilor la Trezoreria municipiului Giurgiu.
 • Asigură întocmirea decontului de T.V.A. conform prevederilor legale.
 • Asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile.
 • Răspunde pentru înregistrarea în contabilitate a tuturor documentelor în care sunt consemnate drepturile şi obligaţiile băneşti ale municipiului Giurgiu, precum şi alte operaţiuni economico – financiare
 • Stabileşte condiţiile de gestionare şi domeniile de utilizare a carnetelor de CEC-uri şi asigură utilizarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar şi viramente (lei şi valută) cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 • Asigură evidenţa sintetică a încasării veniturilor din chirii, concesiuni şi vânzări.
 • Asigură alimentarea cu mijloace băneşti cu încadrarea strictă a cheltuielilor în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, întocmeşte dispoziţii bugetare şi OP pentru capitolele bugetare de cheltuieli .
 • Asigură evidenţa angajamentelor bugetare şi legale privind operaţiunile de cheltuieli ce angajează fondurile publice .
 • Ridică zilnic extrasele de cont, întocmeşte evidenţele operative şi ia măsuri pentru regularizarea acestora.
        2.  Întocmeşte şi transmite A.J.F.P. Giurgiu Situaţiile Financiare şi Anexele prevăzute de lege la acesta, inclusiv balanţele de verificare lunare.
        3. Organizează inventarierea anuală a patrimoniului şi alte inventarieri de predare – primire sau de verificări gestionare prin sondaj, întocmind situaţiile privind valorificarea rezultatelor inventarierii, conform prevederilor legale
        4. Asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata (ALOP) în baza OMFP 1792/24.12.2002.
        5. Asigură şi răspunde de exercitarea în condiţiile legii a controlului financiar preventiv;
       6. Verifică şi vizează documentele generate de personalul din subordine.
       7.Prelucrarea personalului din cadrul compartimentului Financiar –Contabilitate  cu noile prevederi legislative.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2023. Toate drepturile rezervate.