Compartimentul Avizare lucrări edilitare

Art. 34. Compartimentul Avizare lucrări edilitare are următoarele atribuții principale:
1. Eliberează acordul de principiu, avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico – edilitare pe domeniul privat al Municipiului Giurgiu și întocmește proceșul verbal de recepție a lucrărilor privind aducerea la starea inițială;
2.  Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs;
3.  Verifică documentaţiile depuse în vederea obţinerii avizului de principiu;
4.  Urmăreşte refacerile zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti;
5.  Verifică, controlează şi recepţionează lucrări de refacere a zonelor verzi;
6.  Se deplasează la faţa locului cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană în vederea predării amplasamentelor;
7.  Întocmeşte referatul de specialitate pentru proiectele de hotărâri ce urmează a fi promovate în consiliul local din domeniul său de activitate.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.