Compartiment Licențe Transport, Sistematizarea Circulației, Parc Auto și Trafic Greu

Art. 29. Compartimentul Licențe de transport, Sistematizarea circulației, Parc auto și Trafic greu are următoarele atribuții:

 1. Elaborarea și supunerea spre aprobarea Consiliului Local , a proiectelor de hotărâri privind stabilirea unor reglementări privind sistematizarea circulației, Regulamentul Serviciului de înregistrare și radiere a vehiculelor care nu se supun înmatriculării, a caietului de sarcini;
 2. Primirea și verificarea documentelor necesare înregistrării și radierii vehiculelor care nu se supun înmatriculării;
 3. Eliberarea certificatelor de înregistrare și a numerelor de înregistrare pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării;
 4. Eliberarea certificatelor de radiere pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării;
 5. Elaborarea evidențelor înregistrării și radierii într-un registru special al vehiculelor care nu se supun înmatriculării;
 6. Menținerea permanentă a legăturii cu cetățenii orașului, Poliția Rutieră, societățile de transport, etc;
 7. Analizarea și propunerea Poliției Rutiere a oportunității instituirii restricțiilor de circulație rutieră cu caracter  temporar sau permanent vizând: accesul, viteza de deplasare, tonajele și gabaritele admise, zonele de parcare și staționare, inclusiv închiderea temporară a circulației;
 8. Întocmirea și analizarea împreună cu Poliția Rutieră a planurilor de marcaj stradal;
 9. Rezolvarea problemelor care intră în sfera de competență  conform prevederilor legislației în vigoare și răspunde în timp real solicitărilor adresate de către persoanele fizice și juridice sau de către celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Giurgiu;
 10. Întocmirea și actualizarea bazei de date cuprinzând elementele de siguranță ale circulației, spargerile și refacerile acestora;
 1. Coordonează activitatea parcului auto și a șoferilor, deservind cu autovehiculele din dotare întreaga activitate a instituției;
 2. Întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul compartimentului;
 3. Întocmește Registrul Riscurilor și documentele privind implementarea Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul compartimentului;
 4. Realizează/elaborează propunerile bugetare, notelor de fundamentare, rapoartelor și proiectelor de hotărâre, după caz;
 5. Asigură întreținerea zilnică a autovehiculelor, a reviziilor periodice, a reparațiilor curente și capitale;
 6. Asigură întocmirea documentelor de înscriere și radiere în circulație a autovehiculelor, întocmirea fișei zilnice de evidență;
 7. Verifică întocmirea de către cnducătorii auto a actelor justificative;
 8. Gestionează bonurile valorice de carburant și lubrefianți, efectuează distribuirea sau /și redistribuirea acestora, după caz;
 9. Asigură încheierea polițelor de asigurare CASCO și RCA.
 1. Întocmește documentațiile necesare pentru obținerea Licenței de transport persoane și realizează copii conforme ale acestora, pentru autovehiculele din dotare;
 2. Analiza și propunerea optimizării traseelor și amplasamentelor stațiilor mijloacelor de transport în comun;
 3. Eliberează autorizații de transport persoane în regim de taxi și în regim de închiriere și autorizații taxi, inclusiv dotările aferente;
 4. Redactează Dispozițiile de Primar în vederea eliberării autorizațiilor de transport;
 5. Elaborează contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi și caietul de sarcini aferent;
 6. Eliberează adeverințe de atribuire a numărului de ordine al autorizației taxi pentru fiscalizarea casei de marcat;
 7. Prelungește la fiecare cinci ani autorizațiile de transport persoane – bunuri în regim de taxi, cu respectarea legislației în vigoare;
 8.  Întocmește rapoarte de specialitate prin care propune acordarea, prelungirea, modificarea sau retragerea autorizațiilor de transport;
 9. Eliberează autorizații de dispecerat și le prelungește la fiecare cinci ani, cu verificarea condițiilor care au stat la baza emiterii acestora;
 10. Eliberează licențe de traseu și caiete de sarcini cf. Legii nr. 92/2007, le prelungește la fiecare trei ani, verificând îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii lor.
 1. Supravegherea/verificarea , prin Poliția Locală, că circulația autovehiculelor de tonaj greu să se desfășoare în baza permiselor de liberă trecere;
 2. Să acorde sprijin prestatorului/prestatorilor de servicii de încasare a taxei de trafic greu, pe parcursul derulării contractului/contractelor în ceea ce privește îndeplinirea obiectului contractului/contractelor;
 3. Să asigure Prestatorului/Prestatorilor documentele necesare îndeplinirii obiectului contractului și să aloce și comunice acestuia seriile și plaja de numere pentru Permisele de liberă trecere ori de câte ori este necesar;
 4. Să verifice, să urmărească, să controleze și să supravegheze modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficienta gestiunii serviciului de încasare a taxei de trafic greu;
 5. Să comunice în scris Prestatorului/Prestatorilor, în timp util și în mod detaliat orice modificare a procedurilor de lucru ce pot afecta activitatea de încasare; 
 6.    Să informeze contribuabilii asupra disponibilității serviciului;
 7.   Să furnizeze Prestatorului/Prestatorilor, în maxim 7 zile lucrătoare de la solicitare, toate informațiile cerute referitoare la încasările efectuate prin intermediul serviciului sau la operațiunile executate aferente și/sau ulterioare acestor încasări în situația în care această cerere este motivată de necesitatea aplicării prevederilor legislației privind prevenirea spălării banilor și a actelor de terorism sau rezultatul solicitării, legal justificate, a unor autorități ale statului;
 8.   Transmiterea/comunicarea   Prestatorului/Prestatorilor  a plajelor   de numere și serii pentru Permisele de liberă trecere;
 1.   Stabilirea traseele  principale și secundare și a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a servciului, în conformitate cu prevederile legale;
 2.   Garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;
 3.   Monitorizarea administrării eficiente a bunurilor aparținând sistemelor de transport, proprietate a municipiului;
 4.   Monitorizarea sistemului de ticketing;
 5.   Satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației pe teritoriul municipiului prin servicii de calitate;
 6.   Consultarea asociațiilor reprezentative ale operatorilor de transport și/sau ale transportatorilor autorizați, precum și ale utilizatorilor, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale privind transportul public local și modalitățile de funcționare a acestui serviciu;
 7.   Elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciului de transport public local, cu consultarea asociațiilor reprezentative profesionale și patronașle ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a sindicatelor teritoriale din domeniu;
 8.    Efectiuarea  de demersuri privind asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea parțială sau totală a costurilor de transport public local, ori prin efectul legii;
 9.    Evaluarea fluxurilor de transport de persoane , determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport local, precum și realizarea predicțiilor evoluțiilor acestora;
 10.  Întocmirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, respectiv, întocmirea licențelor de traseu pentru operatorii de transport;
 11.  Propune organizarea de întâlniri, ori de câte ori este necesar, cu asociațiile reprezentative profesionale și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;
 12.  Colaborarea în efectuarea de controale asupra persoanelor fizice și juridice, cu toate organele de control autorizate conform legislației în vigoare, în ceea ce provește activitatea de transport;
 13.   Verificarea modului în care operatorii de transport își îndeplinesc obligațiile ce le revin  în conformitate cu contractele întocmite și în baza prevederilor legislative în vigoare.

Toate Direcțiile/Serviciile

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.