Compartimentul Arhitectură Urbană şi Amenajarea Teritoriului

Art.43.  Compartimentul Arhitectură Urbană şi Amenajarea Teritoriului are următoarele atribuţii principale:
1.Elaborează teme-program pentru documentaţiile de urbanism;
2.Colaborează cu elaboratorii planului de amenajare a teritoriului judeţean prin furnizarea datelor necesare întocmirii documentaţiilor cu caracter de sinteză în condiţiile în care activitatea de elaborare a planului are un caracter continuu;
3.Analizează, verifică şi face propuneri  pentru:
• documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism cât şi regulamente de urbanism aferente, după caz;
• studii de fundamentare a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism (studii de circulaţie, locuire, protecţie a mediului, zone protejate, turism, etc.), alte studii de specialitate (zone de agrement, parcuri industriale, ştiinţifice şi tehnologice, publicitate stradală, etc.);
• studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate şi expertize tehnice pentru lucrări de interes public (indiferent de beneficiar şi de situaţia juridică a terenului) şi pentru alte investiţii ai căror beneficiari sunt persoane fizice, juridice, instituţii publice, după caz;
• programe şi prognozele de dezvoltare economică a municipiului Giurgiu;
• orice alte documentaţii pentru zone insuficient reglementate prin documentaţii urbanistice şi de amenajarea teritoriului;
4.Stabileşte pe baza analizei multicriteriale disfuncţionalităţile majore la nivel local în ceea ce priveşte: cadrul natural, potențialul economic, populatia şi reţeaua de localităţi infrastructură (căi de comunicaţie, alimentări cu apă, canalizări, echipări energetice, telecomunicații);
5.Propune elaborarea de studii specifice sau reactualizarea celor existente în vederea întocmirii fundamentate a dezvoltarilor sectoriale. Întocmește temele-program;
6.Întocmeşte liste cu siturile de valoare peisagistică, istorică, arheologică în vederea introducerii în patrimoniu; semnalează cazurile ce necesita intervenții de urgenţă şi stabileşte măsurile de conservare;
7.Semnalează cazurile de contravenții sau infracțiuni compartimentului de controlul disciplinei în vederea luării de măsuri;
8.Prezintă şi susţine documentaţiile specifice în comisia tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
9.Colaboreaza cu organismele interesate în activitatea de Amenajare a Teritoriului;
10.Coordonează proiectanţii elaboratori de documentaţii de urbanism în vederea asigurării unor proiecte de calitate; omogene din punct de vedere al exprimarii grafice și al continutului pe baza avizului de oportunitate emis conform Legii nr.350/2001;
11.Asigură banca de date urbane pentru municipiu;
12.Colaborează cu Agentia de Protectie a Mediului în probleme legate de protecţia mediului socio-economic şi a mediului construit (pt. construcţiile supuse autorizării);
13.Efectuează inventarierea construcţiilor purtătoare de valoare (arhitecturală, istorică, arheologică);
14.Întocmește referate prin care semnalează cazurile de contravenții sau infracțiuni Direcţiei Poliţiei Locale în vederea intervenției;
15.Coordoneaza activitatea de dezvoltare urbană a municipiului și face propuneri pentru avizarea de către Comisia de specialitate a Consiliului local a unor lucrari de investiții majore.
16.Susţine în fața Consiliului local al municipiului Giurgiu proiecte de hotarâri și rapoarte de specialitate, propune soluții pentru îmbunătățirea aspectului urban al orașului și pentru rezolvarea unor situații reclamate de cetățeni.
17. Asigură implementarea sistemului de control managerial intern.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.