Compartiment Audit Intern

 Art. 48. Compartimentul Audit Intern este un compartiment functional independent, direct subordonat Primarului Municipiului Giurgiu având  urmatoarele atribuţii :
– elaborează norme metodologice specifice U.A.T.M. Giurgiu în care își desfășoară activitatea, cu avizul UCAAPI;
– elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
 
– efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale U.A.T.M. Giurgiu  sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
– informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;
– raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
– elaborează raportul anual al activității de audit public intern;
– în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat Primarului  Municipiului Giurgiu  și structurii de control intern abilitate.
Compartimentul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv  din fondurile comunitare;

b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori  al unităților administrativ-teritoriale;

d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.
Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate U.A.T.M.Giurgiu , inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea U.A.T.M.Giurgiu.
Auditorii din cadrul compartimentelor de audit public intern desfăşoară, cu aprobarea Primarului Municipiului Giurgiu , misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual.
Compartimentul de Audit Intern indeplineste si alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare sau dispuse de Primarul Municipiului Giurgiu.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.