Biroul Buget

Art. 45.   Biroul Buget are următoarele atribuţii principale:
 1. Elaborarea proiectului bugetului local şi a rectificărilor acestuia:
 • Elaborează proiectul bugetului local în baza propunerilor celorlalte compartimente funcţionale şi Direcţiile cu personalitate juridică, având în vedere necesitatea, oportunitatea şi baza legală a cheltuielilor,  justa dimensionare a cheltuielilor bugetare, creşterea eficienţei în utilizarea fondurilor.
 • Verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de eşalonare sau modificare a bugetului local şi întocmeşte documentaţiile necesare, pe care le supune aprobării primarului sau Consiliului local, potrivit competenţelor legale cu privire la:
  • repartizarea trimestrială a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local;
  • utilizarea fondurilor de rezervă la dispoziţia Consiliului local, precum şi  majorarea acestora în condiţiile legii;
  • utilizarea în condiţiile legii a veniturilor proprii peste cele planificate;
  • virările de credite bugetare.
 • Verifică şi analizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordonarea Consiliului local şi face propuneri corespunzătoare, primarului.
 • Întocmeşte pe baza necesarului, lucrările cu privire la aprobarea proiectului de buget centralizat  cu împărţirea, pe capitol , subcapitol articol, şi repartizarea pe trimestre.
 • Comunică serviciilor de specialitate şi instituţiilor subordonate consiliului local bugetul aprobat.
 1. Urmărirea şi raportarea execuţiei bugetului local în conformitate cu prevederile legale
 • Încadrarea strictă a cheltuielilor în prevederile bugetelor de venituri şi cheltuieli, precum şi evidenţa decontărilor cu debitorii şi credit
 • Întocmeşte lunar deschiderea de credite bugetare pentru fiecare capitol bugetar.
 • Întocmeşte şi transmite A.J.F.P. Giurgiu Situaţiile Financiare, Contul de execuţie, centralizat, Anexele prevăzute de lege, Bilanţul centralizat .
 • Întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului local, contul de execuţie bugetară, trimestrial şi anual;
 1. Asigură şi răspunde de exercitarea în condiţiile legii a controlului financiar preventiv;
 2. Asigură întocmirea decontului de T.V.A. , şi evidenţa sintetică încasării din chirii, concesiuni şi vânzări;
 3. Asigură alimentarea cu mijloace băneşti (dispoziţii bugetare sau OP) precum şi evidenţa angajamentelor pe capitole bugetare.
 4. Verifică şi vizează documentele generate de personalul din subordine.
 5. Prelucrarea personalului din cadrul birolui Buget cu noile prevederi legislative.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.