Direcția Poliție Locală

În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

 1. menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;
 2. menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 3. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 4. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 5. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 6. asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 7. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 8. asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
 9. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 10. execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 11. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 12. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 13. asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 14. acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

ART. 7

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

 1. asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 2. verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 3. participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 4. participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 5. sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 6. acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 7. asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 8. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 9. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 10. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 11. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 12. aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 13. cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
 14. Prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 11/2017 s-a admis recursul în interesul legii şi, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, s-a stabilit că doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.

ART. 8

În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii:

 1. efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
 2. efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
 3. verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
 4. participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
 5. constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.

ART. 9

În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:

 1. controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 2. supraveghează depozitele de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanşării unor incendii, cu consecinţe negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;
 3. sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
 4. participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
 5. identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 6. verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 7. verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 8. verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 9. verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 10. verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;
 11. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a) – i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

ART. 10

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:

 1. acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
 2. verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;
 3. verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
 4. verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 5. verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;
 6. verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;
 7. identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 8. verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
 9. cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 10. verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;
 11. verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 12. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a) – j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

ART. 11

În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

 1. înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;
 2. cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 3. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

ART. 12

În cazul infracţiunilor flagrante, personalul poliţiei locale procedează conform dispoziţiilor art. 293 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 13

În cazul executării în comun cu unităţile/structurile Poliţiei Române sau cu cele ale Jandarmeriei Române a unor misiuni în domeniul menţinerii sau asigurării ordinii publice ori pentru dirijarea circulaţiei rutiere, efectivele poliţiei locale acţionează sub coordonarea directă a Poliţiei Române sau a Jandarmeriei Române, după caz.
An Nume Declarație avere Declarație interese
2022 Avram Leonida Vizualizare Vizualizare
2022 Badea Mihai Vizualizare Vizualizare
2022 Băjănaru Niculae Vizualizare Vizualizare
2022 Balaban Elena Vizualizare Vizualizare
2022 Batrînu Marian Vizualizare Vizualizare
2022 Borș Mihaela Vizualizare Vizualizare
2022 Botea Daniel Elvis Vizualizare Vizualizare
2022 Chican Alexandru Vizualizare Vizualizare
2022 Cinieru Viorel Vizualizare Vizualizare
2022 Ciobanu Valerica Vizualizare Vizualizare
2022 Clejanu Florica Vizualizare Vizualizare
2022 Cojocaru Maria Vizualizare Vizualizare
2022 Danciu Liliana Vizualizare Vizualizare
2022 Degeratu Marian Vizualizare Vizualizare
2022 Dogaru Alexandru Vizualizare Vizualizare
2022 Drăgotoiu Adrian Vizualizare Vizualizare
2022 Ene Vasile Vizualizare Vizualizare
2022 Enescu Marius Vizualizare Vizualizare
2022 Fudulu Ionut Vizualizare Vizualizare
2022 Ghincea Dan Vizualizare Vizualizare
2022 Giugiuca Mircea Vizualizare Vizualizare
2022 Goleanu Petronela Vizualizare Vizualizare
2022 Brătan Mihai Cristinel Vizualizare Vizualizare
2022 Guțu Marian Vizualizare Vizualizare
2022 Guțu Mariana Vizualizare Vizualizare
2022 Ioniță Vasile Vizualizare Vizualizare
2022 Lazăr Mariana Cristiana Vizualizare Vizualizare
2022 Manolache Margareta Vizualizare Vizualizare
2022 Mițoi Petre Vizualizare Vizualizare
2022 Dumitru Craiciu Manuel Vizualizare Vizualizare
2022 Mocanu Adrian Vizualizare Vizualizare
2022 Mocanu George Marian Vizualizare Vizualizare
2022 Mușat Remus Valentin Vizualizare Vizualizare
2022 Neacșu Tudorița Vizualizare Vizualizare
2022 Nechita Ion Vizualizare Vizualizare
2022 Negoiță Florina Vizualizare Vizualizare
2022 Nemțescu Florin Ștefan Vizualizare Vizualizare
2022 Nichita Violeta Vizualizare Vizualizare
2022 Peia Constantin Vizualizare Vizualizare
2022 Penciu Mihăiță Vizualizare Vizualizare
2022 Pintenaru Mihai Daniel Vizualizare Vizualizare
2022 Popescu Daniela Mariana Vizualizare Vizualizare
2022 Radu Aramis Vizualizare Vizualizare
2022 Radu-Ionică Alina Mădălina Vizualizare Vizualizare
2022 Ristea Adi Mihaela Vizualizare Vizualizare
2022 Șalupa Liviu Vizualizare Vizualizare
2022 Sima Ion Vizualizare Vizualizare
2022 Stănculie Camelia Vizualizare Vizualizare
2022 Stoenaș Marius Vizualizare Vizualizare
2022 Tănase Mihai Dan Vizualizare Vizualizare
2022 Teodorescu Camil Viorel Vizualizare Vizualizare
2022 Țogoe Stana Vizualizare Vizualizare
2022 Ursaru Marius Vizualizare Vizualizare
2022 Văcăruș Stelian Vizualizare Vizualizare
2022 Văduva Andrei Vizualizare Vizualizare
2022 Vasile Mihai Vizualizare Vizualizare
2022 Vlad Florian Vizualizare Vizualizare
2022 Stănișteanu Rădița Vizualizare Vizualizare
2023 Avram Leonida Vizualizare Vizualizare
2023 Badea Mihai Vizualizare Vizualizare
2023 Băjănaru Niculae Vizualizare Vizualizare
2023 Balaban Elena Vizualizare Vizualizare
2023 Bătrînu Marian Vizualizare Vizualizare
2023 Borș Mihaela Vizualizare Vizualizare
2023 Botea Daniel Elvis Vizualizare Vizualizare
2023 Brătan Mihai Cristinel Vizualizare Vizualizare
2023 Chican Alexandru Vizualizare Vizualizare
2023 Cinieru Viorel Vizualizare Vizualizare
2023 Ciobanu Valerica Vizualizare Vizualizare
2023 Clejanu Florica Vizualizare Vizualizare
2023 Cojocaru Maria Vizualizare Vizualizare
2023 Danciu Liliana Denisa Vizualizare Vizualizare
2023 Degeratu Marian Vizualizare Vizualizare
2023 Dogaru Alexandru Vizualizare Vizualizare
2023 Drăgotoiu Adrian Vizualizare Vizualizare
2023 Dumitru-Craiciu Manuel Vizualizare Vizualizare
2023 Ene Vasile Vizualizare Vizualizare
2023 Enescu Marius Vizualizare Vizualizare
2023 Fudulu Ionuț Vizualizare Vizualizare
2023 Ghincea Dan Ionuț Vizualizare Vizualizare
2023 Giugiucă Mircea Cristian Vizualizare Vizualizare
2023 Goleanu Petronela Marlena Vizualizare Vizualizare
2023 Guțu Mariana Vizualizare Vizualizare
2023 Ioniță Vasile Vizualizare Vizualizare
2023 Lazăr Mariana Cristiana Vizualizare Vizualizare
2023 Manolache Margareta Vizualizare Vizualizare
2023 Mițoi Petre Vizualizare Vizualizare
2023 Mocanu Adrian Vizualizare Vizualizare
2023 Mocanu George Marian Vizualizare Vizualizare
2023 Mușat Remus Valentin Vizualizare Vizualizare
2023 Neacșu Tudorița Vizualizare Vizualizare
2023 Nechita Ion Vizualizare Vizualizare
2023 Negoiță Florina Vizualizare Vizualizare
2023 Nemțescu Florin Ștefan Vizualizare Vizualizare
2023 Nichita Violeta Vizualizare Vizualizare
2023 Peia Constantin Vizualizare Vizualizare
2023 Penciu Mihăiță Vizualizare Vizualizare
2023 Pintenaru Mihai Daniel Vizualizare Vizualizare
2023 Popescu Daniela Mariana Vizualizare Vizualizare
2023 Radu Aramis Vizualizare Vizualizare
2023 Ristea Adi Mihaela Vizualizare Vizualizare
2023 Șalupa Liviu Vizualizare Vizualizare
2023 Sima Ion Vizualizare Vizualizare
2023 Stănculie Camelia Vizualizare Vizualizare
2023 Stănișteanu Rădița Vizualizare Vizualizare
2023 Stoenaș Marius Vizualizare Vizualizare
2023 Tănase Mihai Dan Vizualizare Vizualizare
2023 Teodorescu Camil Viorel Vizualizare Vizualizare
2023 Țogoe Stana Vizualizare Vizualizare
2023 Ursaru Marius Vizualizare Vizualizare
2023 Văcăruș Stelian Vizualizare Vizualizare
2023 Văduva Andrei Vizualizare Vizualizare
2023 Vlad Florian Vizualizare Vizualizare
2023 Dogaru Ingrid Ioana – 30 de zile de la numire Vizualizare Vizualizare
2024 Dogaru Ingrid Ioana Vizualizare Vizualizare
2024 Fudulu Ionuț Vizualizare Vizualizare
2024 Peia Constantin Vizualizare Vizualizare
2024 Ioniță Vasile Vizualizare Vizualizare
2024 Dogaru Alexandru Vizualizare Vizualizare
2024 Enescu Marius Vizualizare Vizualizare
2024 Șalupa Liviu Vizualizare Vizualizare
2024 Radu Aramis Vizualizare Vizualizare
2024 Nemțescu Florin-Ștefan Vizualizare Vizualizare
2024 Mocanu Adrian Vizualizare Vizualizare
2024 Manolache Margareta Vizualizare Vizualizare
2024 Lazăr Mariana-Cristiana Vizualizare Vizualizare
2024 Degeratu Marian Vizualizare Vizualizare
2024 Clejanu Florica Vizualizare Vizualizare
2024 Danciu Liliana-Denisa Vizualizare Vizualizare
2024 Stănculie Camelia Vizualizare Vizualizare
2024 Tănase Mihai-Dan Vizualizare Vizualizare
2024 Țogoe Stana Vizualizare Vizualizare
2024 Dumitru-Craiciu Manuel Vizualizare Vizualizare
2024 Neacșu Tudorița Vizualizare Vizualizare
2024 Badea Mihai Vizualizare Vizualizare
2024 Stoenaș Marius Vizualizare Vizualizare
2024 Drăgotoiu Adrian Vizualizare Vizualizare
2024 Teodorescu Camil-Viorel Vizualizare Vizualizare
2024 Nechita Ion Vizualizare Vizualizare
2024 Ciobanu Valerica Vizualizare Vizualizare
2024 Popescu Daniela-Mariana Vizualizare Vizualizare
2024 Ristea Adi-Mihaela Vizualizare Vizualizare
2024 Penciu Mihăiță Vizualizare Vizualizare
2024 Văduva Andrei Vizualizare Vizualizare
2024 Mocanu George-Marian Vizualizare Vizualizare
2024 Văcăruș Stelian Vizualizare Vizualizare
2024 Mițoi Petre Vizualizare Vizualizare
2024 Cinieru Viorel Vizualizare Vizualizare
2024 Avram Leonida Vizualizare Vizualizare
2024 Pintenaru Mihai-Daniel Vizualizare Vizualizare
2024 Bătrînu Marian Vizualizare Vizualizare
2024 Brătan Mihai-Cristinel Vizualizare Vizualizare
2024 Băjănaru Niculae Vizualizare Vizualizare
2024 Stănișteanu Rădița Vizualizare Vizualizare
2024 Giugiucă Mircea-Cristian Vizualizare Vizualizare
2024 Mușat Remus-Valentin Vizualizare Vizualizare
2024 Negoiță Florina Vizualizare Vizualizare
2024 Balaban Elena Vizualizare Vizualizare
2024 Sima Ion Vizualizare Vizualizare
2024 Ghincea Dan-Ionuț Vizualizare Vizualizare
2024 Ene Vasile Vizualizare Vizualizare
2024 Goleanu Petronela-Marlena Vizualizare Vizualizare
2024 Botea Daniel-Elvis Vizualizare Vizualizare
2024 Guțu Mariana Vizualizare Vizualizare
2024 Borș Mihaela Vizualizare Vizualizare
2024 Ursaru Marius Vizualizare Vizualizare
2024 Chican Alexandru Vizualizare Vizualizare
2024 Vlad Florian Vizualizare Vizualizare
An Nume Declarație avere Declarație interese

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.