Biroul Investiții, Intocmire Devize și Autorizare lucrări Publice de Investiții

Art. 16. Biroul Investiţii, Întocmire Devize şi Autorizare Lucrări Publice de Investiţii are următoarele atribuţii principale:
 
1. Elaborează proiectul programului de investiţii
2. Întocmește cerere pentru obținerea certificatului de urbanism pentru lucrări
3. Urmărește obținerea avizelor din certificatul de urbanism
4. Întocmește cererea de obținere a autorizației de construcție
5. Urmăreşte lucrările tuturor investiţiilor de pe domeniul public
6. Declanșează împerună cu Biroul Achiziţii Publice, în condiţiile legii, achiziţia pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor de investiţii aprobate.
7. Elaborează și înaintează documentaţia necesară deschiderii finanţării pentru obiectivele de investiţii aprobate.
8. Urmăreşte execuţia bugetară a capitolului investiţii; face propuneri pentru transferul, suplimentarea sau diminuarea sumelor alocate pe capitole şi obiective în timpul execuţiei bugetare.
9. Analizează periodic şi ori de câte ori este necesar stadiile fizice şi valorice ale obiectivelor cuprinse în programul de investiţii; informează conducerea executivă a Primăriei şi propune măsuri pentru recuperarea eventualelor rămâneri în urmă.
10. Sesizează proiectantului abaterile de la proiect din timpul execuţiei; participă la controlul efectuat de proiectant asupra calităţii lucrărilor de investiţii.
11. Verifică şi acceptă la plată numai lucrările corespunzătoare cantitativ şi calitativ, urmărind încadrarea acestora în devizele aprobate; acceptă la plată numai situaţiile de lucrări întocmite corespunzător stadiului fizic din şantier.
12. Asigură, împreună cu Biroul Buget, evidenţa cheltuielilor de investiţii efectuate, precum şi încadrarea acestora în fondurile de investiţii şi în devizele generale aprobate.
13. Asigură recalcularea devizelor generale în conformitate cu legislaţia în vigoare. 4. Coordonează şi urmăreşte lucrările de reparaţii şi întreţinere
14. Întocmeşte documentele de oportunitate şi necesitate pentru încheierea contractelor de pretări servicii de reparaţii şi întreţinere a domeniului public şi privat al municipiului Giurgiu.
15. Face constatări şi transmite la ADPP comenzile privind lucrările de reparaţii şi întreţinere devenite necesare;
16. Urmăreşte încadrarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere în preţurile unitare pe unitatea de măsură a articolului de norma de deviz aprobate prin HCLM;
17. Stabileşte necesarul estimat de lucrări de reparaţii şi întreţinere şi propune nivelul fondurilor necesare;
18. Urmăreşte încadrarea lucrărilor în nivelul fondurilor alocate de la bugetul local şi de la bugetul de stat.
19. Urmăreşte începerea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere şi derularea lor conform clauzelor contractuale, face observaţii în scris dacă este cazul.
20. Asigură recepţia pe faze a lucrărilor şi consemnează în note, împreună cu executantul, calitatea lucrărilor fundaţiei, a structurii de rezistenţă, precum şi a oricăror lucrări care devin ascunse.
21. La terminarea lucrărilor şi recepţia finală în vederea eliberării garanţiei de bună execuţie, asigură documentaţia necesară comisiei de recepţie constituită conform prevederilor legale.
22. Asigură îndeplinirea măsurilor stabilite de comisia de recepţie şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor stabilite de aceasta pentru proiectant şi executant.
23. Urmăreşte cu prioritate aducerea la starea iniţială a terenului indiferent de titularul lucrării.
24. Elaborează documente de corespondenţă cu instituţii centrale şi locale privind investiţiile realizate cu fonduri din programe naţionale.
25. Elaborează răspunsuri şi corespondenţa referitoare la lucrările de investiţii şi reparaţii privind diverse solicitări ale persoanelor fizice şi juridice.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.