Direcția Urbanism

Compartimentul Arhitectură Urbană şi Amenajarea Teritoriului

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii

Biroul Autorizaţii şi Documentaţii de Urbanism

Date de contact, atribuții și documente necesare

Detalii
Art.41.  DIRECȚIA URBANISM
          39.1.  Este condusă de arhitectul-șef
          39.2.  Este subordonată primarului
          39.3. Este structura de specialitate care îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
b) avizează strategiile de dezvoltare integrată;
c) convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
d) întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi propune emiterea avizelor de iniţiere, a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;
e) urmăreşte punerea în aplicare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi a strategiilor de dezvoltare integrată şi a politicilor urbane;
f) asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
g) transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice situaţiile cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism.
            39.4. Funcționează în baza Legii 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare și a Legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificicările și completările ulterioare.
            39.5. Îşi desfăşoară activitatea prin următoarele compartimente:
– Birou Autorizaţii şi Documentaţii de Urbanism;
– Compartiment Arhitectură Urbană şi Amenajarea Teritoriului.
 
            – Arhitectul-şef este conducătorul structurii de specialitate din cadrul aparatelor primăriilor şi reprezintă autoritatea tehnică din cadrul administraţiei publice locale care duce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcţii.
            – Arhitectul-șef desfăşoară o activitate de interes public, ale cărui scopuri principale sunt dezvoltarea durabilă a comunităţii, coordonarea activităţilor de dezvoltare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, protejarea valorilor de patrimoniu şi a calităţii arhitecturale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.
            – În activitatea lui, arhitectul-şef este sprijinit de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism, comisie cu rol consultativ care asigură fundamentarea tehnică de specialitate în vederea luării deciziilor.
            – Arhitectul-șefcooperează permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene în vederea transpunerii liniilor directoare de dezvoltare durabilă la nivel naţional, politicilor sectoriale, programelor naţionale şi proiectelor prioritare.

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.