Serviciul Programe Europene

Art. 22.  SERVICIUL Programe Europene are următoarele atribuţii principale:
1.  Propune conducerii executive programele eligibile şi elaborează împreună cu compartimentele funcţionale sau, după caz, cu alţi parteneri, cererile de finanţare pe care le depune la finanţatori în termenele prevăzute:
            a)Activităţi pregătitoare
– documentarea şi selectarea liniei de finanţare;
– stabilirea echipei de proiect;
– stabilirea partenerilor în vederea implementării proiectului;
– definirea temei proiectului în vederea finanţării;
– estimarea sumei necesare pentru punerea în practică a proiectului;
– solicitare de la bugetul local a sumelor necesare asigurării cofinanţării proiecteor care vor beneficia de fonduri nerambursabie;
– stabilirea documentelor suport necesare finanţării;
            b) Activităţi tehnice
– iniţierea/ verificarea/ actualizarea lucrărilor de proiectare solicitate de finanţator;
– iniţiere procedurii de achiziţie publică;
– colectarea si/sau întocmirea  documentelor necesare pentru depunerea proiectului;
– întocmire dosare de finanţare,
– recepţia lucrărilor;
            c) Elaborarea cererii de finanţare
– pregătirea documentelor suport ale solicitantului şi partenerilor;
– elaborarea popunerilor de proiect;
– verificarea documentaţiei ce urmează să fie înaintată pentru finanţare;
            d) Înaintarea spre finanţarea propunerii/ideii de proiect
2.  Împreună cu compartimentele de specialitate, propune conducerii executive realizarea de teme de studii, analize tehnico-economice şi studii: fezabilitate, de impact de mediu, topo, proiecte etc.şi urmăreşte executarea lor la termen.
3. Colaborează cu partenerii de proiect şi compartimentele funcţionale implicate în derularea proiectelor pentru care s-a obţinut finanţarea şi împreună cu acestea, urmăreşte îndeplinirea obiectivelor şi elaborează rapoartele solicitate de către conducerea executivă şi de către finanţatori.
 • Menţinerea legăturii cu instituţia finanţatoare
 • Implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă
 • Organizarea unor întâlniri cu parteneri, persoane juridice şi organizaţii implicate în diferite proiecte implementate sau derulate în parteneriat
  4.  Asigură traducerea din şi în limba română a corespondenţei şi documentelor redactate în alte limbi, primite de la persoane fizice sau juridice, precum şi a acelora care urmează să fie expediate persoanelor fizice sau juridice cu privire la activităţile şi programele/proiectele desfăşurate: asigură traducerea în cadrul întâlnirilor cu persoane sau delegaţii străine
  5. Documentarea în domeniul programelor de cooperare naţională şi internaţională
   
  Art.23  Serviciul Proiecte și Relații Externe care are în componență   Compartimentul Proiecte de Mediu, Biroul Dunării, Relații Externe, Promovare și Cooperare și Compartiment Mass Media si coordonează activitatea acestora .

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2024. Toate drepturile rezervate.