Compartiment Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local

Art.13. Compartiment Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local are următoarele atribuţii principale:
 
1. Asigură pregătirea şedinţelor consiliului local prin întocmirea actelor pregătitoare şi realizarea operaţiunilor tehnico – materiale, după cum urmează:
 • Asigurarea asistenţei juridice pentru întocmirea referatelor ce urmează a fi dezbătute în şedinţele consiliului local.
 • Colectarea referatelor ce urmează a fi dezbătute în şedinţele consiliului local.
 • Convocarea comisiilor de specialitate.
 • Pregătirea materialelor ce urmează a fi dezbătute în comisii.
 • Întocmirea rapoartelor comisiilor.
 • Verificarea şi după caz redactarea proiectelor de hotărâri.
 • Redactarea ordinii de zi a şedinţelor consiliului local.
 • Multiplicarea la cerere a materialelor pentru mapele consilierilor în vederea analizării în consiliul local.
 • Scanarea și înregistrarea în programul existent, în vederea vizualizării pe tabletă, a materialelor ce compun proiectele de hotărâri
 • Convocarea consilierilor la şedinţele consiliului local, precum şi a conducătorilor societăţilor comerciale din subordinea consiliului local, a executivului primăriei şi a altor persoane.
 • Întocmirea stenogramei şedinţei de consiliu ordinară sau extraordinară.
 • Redactarea hotărârilor în formă definitivă, semnarea acestora de persoanele autorizate, înregistrarea în registrul special.
 • Comunicarea hotărârilor consiliului local persoanelor interesate, afişarea la loc vizibil pentru aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ.
 • Depunerea hotărârilor consiliului local în original, în dosarul şedinţei împreună cu toate documentele originale ce au stat la baza adoptării acestora, precum şi materialul de lucru împreună cu stenograma şi procesul verbal al şedinţei, sigilarea dosarului şi arhivarea acestuia.
 • Comunicarea dosarului şedinţei consiliului local în copie, Prefecturii judeţului Giurgiu.
  2. Asigură redactarea şi evidenţa dispoziţiilor emise de primarul municipiului Giurgiu, după cum urmează:
 • Înregistrarea dispoziţiilor primarului, pe baza referatelor emise de la serviciile de specialitate.
 • Înregistrarea dispoziţiilor primarului în registrul special şi avizarea acestora.
 • Comunicarea dispoziţiilor în copie, persoanelor nominalizate sau interesate, precum şi afişarea dispoziţiilor cu caracter normativ.
 • Comunicarea periodică la Prefectura judeţului Giurgiu a dispoziţiilor emise de Primarul municipiului Giurgiu pentru controlul legalităţii.
 1. Asigură afişarea la sediul Primăriei a actelor şi documentelor care trebuie aduse la cunoştinţa publică, în conformitate cu prevederile legii.
 2. Asigură evidenţa actelor administrative ce vizează activitatea administraţiei publice locale;
 3. Comunică, în copie, actele administrative care vizează activitatea în administraţia publică locală, pe fiecare sector de activitate.
 4. Primeşte cereri de la persoane fizice autorizate sau de la persoane juridic, care solicită eliberarea acordului privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2000 şi a H.G. ne. 333/2003 privind normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 99/2000;
 5. Primeşte notificările privind vânzările: de lichidare, vânzările de soldare, vânzările sub denumirea „magazin de fabrică”, vânzările promoţionale etc.;
 6. Formulează adrese de răspuns petenţilor care au depus notificări în conformitate cu O.U.G. nr. 99/2000;
 7. Înregistrează în Registre Speciale acordurile emise cât şi notificările soluţionate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2000, şi certificatele de clasificare conformitate cu H.G. 843/1999.    

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2023. Toate drepturile rezervate.