Compartiment Învățământ, Religie, Tineret și Sport

1. Fundamentarea consumului fizic şi valoric la principalele utilităţi, pe baza normele de consum stabilite în funcţie de spaţiile ocupate, de numărul de elevi şi de sursele de finanţare (bugetul de stat şi bugetul local).
2. Identificarea şi evaluarea cantitativă şi valorică a obiectivului pentru care se impune suplimentarea sumelor şi întocmirea notei de suplimentare.
3. Analiza pe baza execuţiei bugetare a sumelor disponibile la anumite capitole de cheltuieli  şi întocmirea notei privind virarea de credite la alte capitole de cheltuieli.
4. Solicită lunar unităţilor de învăţământ sumele necesare pentru plata facturilor curente, analizează realitatea, oportunitatea şi încadrarea în prevederile bugetare, pe care le centralizează şi le înaintează Direcţiei Economice pentru întocmirea dispoziţiilor bugetare.
5. Verifică respectarea destinaţiei sumelor repartizate.
6.  Fundamentarea sumelor  reprezentând cheltuielile de personal pe baza Costului Standard/elev.
  • În baza prevederilor HG şi a numărului de elevi/nivel învăţământ/filieră calculează  şi centralizează fondul de salarii pentru personalul din învăţământ, suma totală fiind transmisă Direcţiei Economice, Inspectoratului Şcolar.
Solicită lunar fiecărei unităţi de învăţământ fondul de salarii însoţit de documente justificative, îl centralizează şi îl înaintează Direcţiei Economice pentru întocmirea dispoziţiilor de plată.
7. Urmăreşte încheierea la timp a contractelor, altele decât cele de investiţii şi reparaţii.
8. Solicită unităţilor de învăţământ efectuarea punctajelor periodice cu principalii furnizori/operatori privind eventualele facturi restante/penalităţi.
9. Întocmeşte după caz situaţia facturilor restante şi o înaintează Direcţiei Economice.
10. Colaborează cu furnizorii pentru reînnoirea contractelor, a tarifelor, verifică conţinutul cadru al contractelor altele decât cele de investiţii şi reparaţii.
11. Întocmirea şi ţinerea evidenţei lunare/trimestriale/anuale a consumului fizic şi valoric  pentru consumul de energie termică, energie electrică,apă – canal, salubritate .Compararea cu norma de consum stabilită prin proiectul de buget şi cu consumul aferent perioadei anterioare.
12. Deplasarea în teren pentru identificarea problemelor care au condus la eventuale depăşiri.
13. Intervine în timp util împreună cu conducerea unităţilor de învăţământ pentru evitarea risipei la utilităţi, precum şi pentru preîntâmpinarea şi rezolvarea avariilor la instalaţiile clădirilor şcolare.
14. Întocmeşte şi urmăreşte programul de măsuri privind îmbunătăţirea confortului termic în clădirile unităţilor de învăţământ.
15. Urmărește și se ocupa de procedura privind „Servicii pentru implementarea Soluției – Sistem electronic de management școlar.
16. Asigură aplicarea prevederilor legislației privind CES (copiii cu cerințe educaționale speciale)
1. Elaborează documentație (expunere motive, proiect de hotărâre, raport de specialitate, acord parteneriat, contract, ALOP), în vederea acordării sprijinelor financiare pentru: Unități învățământ (cap 65.02.), ONG- uri,  Asociații, Fundații, Muzee, Instituții Publice, Tineret, Cărți – Publicații – Reviste, Culte, Sport, Mediu, Social (cap.67.02.), urmărește ducerea la îndeplinire a acestora.
2. Elaboreaza documentatie necesara acordarii sprijinelor financiare : Regulamente/ proceduri .
3. După aprobarea H.C.L.-urilor privind acordarea sprijinelor financiare / aprobarea sumelor necesare, încheie contracte și urmărește plata acestora și centralizează documentele justificative înaintate de beneficiarii sprijinului acordat/sumelor aprobate. 
4. Elaborează programe cultural-artistice, ştiinţifice, de învăţământ şi cu  caracter   religios.
5. Organizează, împreună cu alte instituţii, actiuni, spectacole, simpozioane şi expoziţii            documentare, de artă plastică şi artă tradiţională, precum şi lansări de carte.
6. Organizează întâlniri cu personalităţi ale vieţii culturale, artistice, ştiinţifice, religioase, şi din învăţământ.
7. Elaborează programe sportive şi activităţi recreative şi organizează, împreună cu alte instituţii, activităţi sportive

Toate Direcțiile/Serviciile

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2023. Toate drepturile rezervate.