2021 – Registru Proiecte HCL
Nr. Proiect Inițiator Tip Proiect de Hotărâre Data Ședinței Conținut Proiect Observații
2 Primar 07/01/2021 Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului MATEI MIHAI și vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
1 Primar 07/01/2021 Aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și excedentul secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2020, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020
6 Primar 28/01/2021 Desemnarea unui consilier local în Consiliul Director al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
5 Primar 28/01/2021 Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru perioada februarie-aprilie 2021
4 Primar 28/01/2021 Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
3 Primar Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1 500 lei
9 Primar 28/01/2021 Darea în folosință gratuită către Asociația Județeană de Fotbal Giurgiu a spațiului din incinta PT51, strada 1 Decembrie 1918
8 Primar 28/01/2021 Modificarea art.1 din H.C.L. al Municipiului Giurgiu nr.184/14.05.2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al municipiului Giurgiu în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu și administrarea Consiliului Județean Giurgiu
7 Primar 18/01/2021 Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu a două loturi
13 Primar 28/01/2021 Aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali
12 Primar 28/01/2021 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2021
11 Primar 28/01/2021 Implementarea în cadrul Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor, pentru funcția de Director General Adjunct
10 Primar 28/01/2021 Desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale a Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
16 Primar 28/01/2021 Constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Giurgiu
15 Primar 28/01/2021 Conferirea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu„ domnului Mitrea Ionuț-Adrian retras
14 Primar 28/01/2021 Darea în administrare către Direcția Active din Proiecte cu Finanțare Europeană a unui spațiu situat în incinta imobilului din b-dul București nr.57
19 Primar 28/01/2021 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de Specialitate al Primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local pentru anul 2021
18 Primar 28/01/2021 Aprobarea stabilirii indemnizației lunare a consilierilor locali în anul 2021
17 Primar 28/01/2021 Hotărâre prin care se ia act de suspendarea de drept a H.C.L. nr.324/28.08.2019
22 Primar 28/01/2021 Aprobarea strategiei de management în rețelele de apă din municipiul Giurgiu în perioada 2021-2024 a Societății Comerciale APA SERVICE S.A.
21 Primar 28/01/2021 Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Întreprinderilor Publice avâns ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
20 Primar 28/01/2021 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.391/25.11.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
25 Primar 28/01/2021 Aderarea Municipiului Giurgiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Giurgiu Metropolitan” retras
24 Primar 28/01/2021 Aprobarea tarifelor ce vor fi utilizate în anul 2021 de către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.
23 Primar 28/01/2021 Aprobarea actului adițional nr.3 pentru modificarea inventarului bunurilor mobile și imobile proprietate publică sau privată a unității administrativ teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Giurgiu
27 Primar 28/01/2021 Modificarea anexei la H.C.L.nr.385/25.11.2021 modificată prin H.C.L. nr.420/22.12.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
26 Primar 28/01/2021 Modificarea anexei la H.C.L. nr.386/25.11.2020 modificată prin H.C.L.nr.421/22.12.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
28 Primar 28/01/2021 Încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Biblioteca Județeană „I.A.Basarabescu Giurgiu” instituției aflată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu
32 Primar 25/02/2021 Aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C.Giurgiu Servicii LocaleS.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadionul Dunărea și Sala de Sport Chauncey Hardy)
31 Primar 31/03/2021 Majorarea taxei de închiriere a spațiilor din incinta Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
30 Primar 15/02/2021 Privind modificarea hotărârii nr.256/21.07.2020 privind aprobarea bugetului proiectului „Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga”
29 Primar 28/01/2021 Modificarea tarifului pentru serviciile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială Pază Publică Giurgiu S.A.
35 Primar 31/03/2021 Prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general al municipiului Giurgiu în vederea actualizării, beneficiar Municipiul Giurgiu
34 Primar 15/02/2021 Aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unor suprafețe de teren
33 Primar 25/02/2021 Transmiterea în folosință gratuită, pe termen limitat, a patru autoturisme aflate în proprietatea Municipiului Giurgiu, către Direcția Poliției Locale Giurgiu
39 Primar Aprobarea dării în folosință gratuită Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, a unui obiectiv de inventar și a unui mijloc fix
38 Primar 25/02/2021 Aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Giurgiu
37 Primar 25/02/2021 Inițierea demersurilor pentru actualizarea planului urbanistic general al Municipiului Giurgiu, beneficiar Municipiul Giurgiu
36 Primar 25/02/2021 Aprobarea modificării Stetului de funcții al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu
43 Primar 25/02/2021 Includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a rețelei de alimentare cu apă din str.1 Decembrie 1918 și transmiterea în administrare către Operatorul Regional Societatea Comercială Apa Service S.A.
42 Primar 25/02/2021 Aprobarea documentației tehnico-economică (faza SF) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Ansamblul de locuințe sociale Zona Istru, 20 apartamente, municipiul Giurgiu”
41 Primar 25/02/2021 Modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.180/30.05.2017, privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului de executare a unor căi de acces a autoturismelor pe domeniul public al municipiului Giurgiu
40 Primar 25/02/2021 Aprobarea documentației tehnico-economică (faza SF) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Ansamblul de locuințe sociale Zona Obor, 55 apartamente, municipiul Giurgiu”
47 Primar 25/02/2021 Solicitarea de trecere a imobilului – teren în suprafață de 1.604.528 mp din domeniul public al Județului Giurgiu, în domeniul public al municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
46 Primar 25/02/2021 Aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
45 Primar 25/02/2021 Modificarea componenței unor Comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
44 Primar 25/02/2021 Aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A.a unor obiecte de inventar și a unor mijloace fixe
50 Primar 25/02/2021 Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unuia din loturi 
49 Primar 25/02/2021 Stabilirea Listei de priorități pentru anul 2021, în vederea repartizării locuințelor sociale
48 Primar 25/02/2021 Prelungirea duratei contractului de închiriere nr.12/10856/05.03.2019, încheiat între Municipiul Giurgiu și Tabără Valentina
54 Primar Aprobarea încetării contractului de concesiune nr.20 432/09.04.2020 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială WSD AL SERVICES S.R.L.
53 Primar 25/02/2021 Aprobarea încetării contractului de concesiune nr.41531/10.09.2019 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Adriano Alfa Sport S.R.L.
52 Primar Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu și stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune a unui imobil situat în Municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, Nr.12A
51 Primar 25/02/2021 Prelungirea duratei contractului de închiriere nr.7/15824/05.05.2019 încheiat între Municipiul Giurgiu și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
58 Primar 25/02/2021 Constituirea Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
57 Primar 25/02/2021 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 
56 Primar 25/02/2021 Modificarea regulamentului pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobat prin H.C.L. nr.342/29.09.2016
55 Primar 25/02/2021 Prelungirea duratei contractului de închiriere nr.10 559/24.03.2017 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială LINK 07 AUTO S.R.L.
62 Primar 25/02/2021 Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-7 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pe data de 19.03.2021
61 Primar 25/02/2021 Aprobarea dexmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu
60 Primar 25/02/2021 Modificarea Anexei nr.2-Graficul de rambursare din contractul de credit pentru finanțarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu, aprobat prin H.C.L. nr.297/27.07.2017
59 Primar 25/02/2021 Constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu
65 Primar 25/02/2021 Aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.4825/28.03.2011, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială DANIMAR IMPEX S.R.L.
64 Primar 25/02/2021 Darea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. a unui imobil, adiacent bloc 611, Bulevardul Mihai Viteazu
63 Primar 25/02/2021 Aprobarea indicatorilor cheie de performanță (indicatori financiari/nefinanciari/guvernanța corporativă)pentru Consiliul de Administrație a Zonei Libere GiurgiuS.A.pentru anul 2021
69 Primar 29/04/2021 Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022
68 Primar 15/03/2021 Aprobarea sumei de 2 600 lei necesară premierii elevilor claselor          a-VIII-a din Municipiul Giurgiu pentru participarea la concursul de eseuri cu tema „Cum văd eu orașul meu”
67 Primar Modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru din Municipiul Giurgiu
66 Primar 25/02/2021 Aprobarea încheierii acordului de colaborare între Municipiul Giurgiu și Facultatea de Geografie din cadrul Universității din București
73 Primar 31/03/2021 Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
72 Primar 15/03/2021 Încheierea unui Act adițional la Contractul de asociere în participație nr.37.962/22.07.2020 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială PORR CONSTRUCT S.R.L.
71 Primar 15/03/2021 Încheierea unui acord de parteneriat pentru promovarea proiectului „Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a bisericii Sfântul Nicolae Giurgiu – II – m – B – 14890/DALI, DTAC, PT-DE” propus pentru finanțarea din Timbrul Monumentelor Istorice
70 Primar Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
76 Primar 31/03/2021 Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
75 Primar 31/03/2021 Modificarea H.C.L. nr.273/29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în H.C.L.al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată și completată prin H.C.L.al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu
74 Primar 31/03/2021 Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
80 Primar 31/03/2021 Darea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., a unui teren intravilan în suprafață de 1796 mp, situat în municipiul Giurgiu
79 Primar 31/03/2021 Încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Școala Gimnazială nr.10 și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pentru susținerea implementării Proiectului European „ADS 2.0-următorul nivel în educație” precum și a derulării fluxurilor financiare pentru Școală Gimnazială nr.10 prin conturile de venituri bugetare ale bugetului local al municipiului Giurgiu pentru implementarea acestui proiect
78 Primar 31/03/2021 Aprobarea Actului adițional nr.4 la Contractul nr.36550/06.08.2019 în vederea modificării inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Giurgiu
77 Primar 31/03/2021 Implementarea în cadrul Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.,având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
83 Primar 31/03/2021 Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 37170, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorilor, adiacent nr.12
82 Primar 31/03/2021 Încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.24 829/11.06.2018, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Quality compas S.R.L.
81 Primar 31/03/2021 Aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a monumentului istoric „Mausoleul Eroilor” și a terenului aferent acestuia, situat în municipiul Giurgiu, Bdul București nr.18B
87 Primar 31/03/2021 Declararea unei locuințe libere aflată în fondul locativ de stat, srept locuință de necesitate și repartizarea acesteia
86 Primar 31/03/2021 Aprobarea încetării contractului de concesiune nr.20 432/09.04.2020 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială WSD AL SERVICES S.R.L.
85 Primar 31/03/2021 Aprobarea încetării de drept a contractului de concesiune nr.20410/11.11.2004, prelungit prin act adițional nr.3/55 227/15.11.2019, încheiat între Municipiul Giurgiu și C.M.I.Davida Vasile
84 Primar 31/03/2021 Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 37412, situat în șoseaua Sloboziei, adiacent nr.90A
91 Primar 31/03/2021 Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 31513, situat în Strada Vlad Țepeș – Ecaterina Varga
90 Primar 31/03/2021 Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a investiției „Sistem de monitorizare video locuri de joacă pentru copii” și transmiterea în folosință gratuită către Direcția Poliției Locale Giurgiu
89 Primar 31/03/2021 Modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.253/21.07.2020, modificată prin H.C.L. nr.399/25.11.2020
88 Primar 31/03/2021 Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.4859 din 04.02.2016, încheiat între Municipiul Giurgiu și Ion Valerica, pentru terenul situat în Piața Centrală, aferent Boxei nr.60
94 Primar 31/03/2021 Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Listei de Investiții aferente
93 Primar 31/03/2021 Aprobarea Proiectului Bugetului Centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021
92 Primar 31/03/2021 Implementarea în cadrul Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor, pentru funcția de Director Juridic-Administrativ
98 Primar 31/03/2021 Apribarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor tronsoane de conducte de transport agent termic în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării
97 Primar 31/03/2021 Aprobarea acordului de cooperare între Municipiul Giurgiu li Asociația MAI MULT VERDE
96 Primar 31/03/2021 Aprobarea documentației de atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare a deșeurilor municipale din zona I din Județul Giurgiu
95 Primar 31/03/2021 Acordarea unui mandat special domnului viceprimar Marian Damian, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management eficient pentru un județ curat”, Județul Giurgiu
101 Primar 31/03/2021 Încheierea unui Act adițional nr.3 la Contractul de Asociere în participațiune nr.16.833/30.09.2010, cu modificările ulterioare
100 Primar 31/03/2021 Aprobarea Parteneriatului de Dezvoltare Locală între Municipiul Giurgiu și Asociația Pro Democrația, în scopul depunerii și implementării proiectului proiectului „E-CONSULTARE ÎN JUDEȚUL GIURGIU”
99 Primar 31/03/2021 Aprobarea asocierii Municipiului Giurgiu cu Județul Giurgiu, în vederea realizării Proiectului „ Campus Școlar Profesional și Tehnic/Dual în municipiul Giurgiu
105 Primar 12/04/2021 Aprobarea propunerii de schimbare temporară a destinației a unui spațiu situat în Șoseaua Sloboziei nr.1
104 Primar 29/04/2021 Aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în municipiul Giurgiu pe semestrul 2 al anului 2020 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
103 Primar 31/03/2021 Aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01 aprilie 2021-15 octombrie 2021
102 Primar 31/03/2021 Aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01 aprilie 2021-15 octombrie 2021
109 Primar 29/04/2021 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire bază de depozitare-condiționare cereale, anexe, împrejmuire, branșamente la utilități, organizare de șantier”, beneficiar S.C. COFCO ROMÂNIA INTERNAȚIONAL S.R.L.
108 Primar Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Complex Comercial Aurora Mall” beneficiar S.C. COMETEX S.R.L.
107 Primar 12/04/2021 Modificarea H.C.L.nr.14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 
106 Primar 12/04/2021 Delegarea atribuțiilor de organizare a zilelor Municipiului Giurgiu, Centrului Cultural Local „Ion Vinea”Giurgiu și Direcției de Asistență Socială Giurgiu
112 Primar 29/04/2021 Aprobarea încheierii acordului de colaborare între Municipiul Giurgiu, Universitatea Politehnica din București și Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu ”
111 Primar 29/04/2021 Modificarea anexei nr.1 și anularea art.nr.5 și a anexei nr.2, părți integrate din H.C.L. nr.68/31.03.2021
110 Primar 29/04/2021 Aprobarea Planului Urbanistic de detaliu pentru „Construire locuință P+1E, anxexă gospodărească și înprejmuire”, beneficiar Meclea Florentin-Remus
116 Primar 19/04/2021 Aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021
115 Primar 19/04/2021 Aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Listei de investiții aferente
114 Primar 19/04/2021 Revocarea H.C.L. nr.92/31.03.2021
113 Primar 19/04/2021 Aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul I-2021
120 Primar 29/04/2021 Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiul Giurgiua loturilor rezultate din dezmembrare
119 Primar 29/04/2021 Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada Mai-Iulie 2021
118 Primar 29/04/2021 Prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21667/05.06.2015 încheiat cu S.C. LIBER TRANS COM.S.R.L.
117 Primar 19/04/2021 Majorarea capitalului social al S.C. GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L.
123 Primar 29/04/2021 Aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 40,00 mp, situat în municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorilor, adiacent nr.12
122 Primar Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.37412, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în Șoseaua Sloboziei, adiacent nr.90A
121 Primar 29/04/2021 Concesionarea prin licitație publică a spațiului, identificat cu nr. cadastral 36341, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului nr.5-9, Strada Ierusalim 3000
127 Primar 29/04/2021 Abrogarea art.4 din Hotărârea nr.29 din 15.02.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unor suprafețe de teren  
126 Primar 29/04/2021 Solicitarea de trecere a imobilului-teren în suprafață de 7500 mp. situat în Șoseaua Sloboziei nr.194 din domeniul public al Județului Giurgiu, în domeniul public al Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
125 Primar 29/04/2021 Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat alaMunicipiului Giurgiu
124 Primar 29/04/2021 Constatarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor S.C. TRACUM S.A. GIURGIU, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății
131 Primar 29/04/2021 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE, aferent anului 2021
130 Primar 29/04/2021 Aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea”și Sala de Sport „Chauncey Hardy”)
129 Primar 29/04/2021 Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
128 Primar 29/04/2021 Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. aferent anului 2021
134 Primar 29/04/2021 Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Dragomir Ion și vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
133 Primar 29/04/2021 Aprobarea modelului semnului distinctiv pentru aleșii locali
132 Primar 29/04/2021 Aprobarea diminuării suprafeței facturate aferente activelor proprietatea societății OMA OFICCINA METALMECANICA ANGELUCCI ROMÂNIA S.R.L.-în insolvență, situate în Zona Liberă Giurgiu
138 Primar 29/04/2021 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a listei de investiții aferente
137 Primar 29/04/2021 Stabilirea Indicatorilor cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru anul 2021
136 Primar 29/04/2021 Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții al SPORT CLUB MUNICIPAL „DUNĂREA 2020”GIURGIU
135 Primar 29/04/2021 Acordarea avizului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Giurgiu și S.C. TANARFERMIER 2009 S.R.L. Respins
142 Primar 29/04/2021 Modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.304 din 04.08.2020, privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu
141 Primar 29/04/2021 Modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.253 din 21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu
140 Primar 29/04/2021 Aprobarea proiectului Lucrăei de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.3, arondate Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712 și a cheltuielilor aferente
139 Primar 29/04/2021 Aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021
145 Primar 29/04/2021 Modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.252 din 21.07.2020, privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu
144 Primar 29/04/2021 Aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138713 și a cheltuielilor aferente
143 Primar 29/04/2021 Aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 și a cheltuielilor aferente
149 Primar 10/05/2021 Modificarea și completarea H.C.L.al municipiului Giurgiu nr.109 din 29.04.2021 privind constatarea încetări contractelor de mandat ale administratorilor Societății Comerciale Tracum S.A. Giurgiu, având ca autoritate publică tutelarăConsiliul Local al Municipiului Giurgiu și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății.
148 Primar 30/06/2021 Aprobarea tarifelor practicate de Societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență-Serviciul Cimitire
147 Primar 29/04/2021 Aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu
146 Primar 29/04/2021 Modificarea Anexelor 1.a și 2.a la H.C.L. nr.254/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI)pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnaziale arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu
152 Primar 25/05/2021 Modificarea anexei la H.C.L. nr.386/25.11.2020, modificată prin H.C.L.nr.421/22.12.2020 și prin H.C.L. nr.23/28.01.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu
151 Primar 25/05/2021 Modificarea anexei la H.C.L.al Municipiului Giurgiu nr.385/25.11.2020 modificată prin H.C.L. NR.420/22.12.2020 și prin H.C.L. nr.22/28.01.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat al Municipiului Giurgiu
150 Primar 10/05/2021 Modificarea componenței unei Comisii de Specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
155 Primar 25/05/2021 Transmiterea cu caracter temporar a sectorului de drum DN 5C Giurgiu-Zimnicea de la km 3+000-3+750, aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, către Ministerul Transporturilor Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
154 Primar 25/05/2021 Aprobarea reglementării situației juridice a unui număr de 4 terenuri situate în municipiul Giurgiu, aferente construcțiilor speciale reprezentând posturi de transformare a energiei electrice
153 Primar 10/05/2021 Modificarea H.C.L. nr.14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
159 Primar 25/05/2021 Modificarea H.C.L. nr.282/24.09.2009 cu modificările ulterioare privind constituirea comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism la nivelul municipiului Giurgiu
158 Primar 25/05/2021 Aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A., a unor mijloace fixe
157 Primar 25/05/2021 Aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, a unor mijloace fixe
156 Primar 25/05/2021 Majorarea Capitalului Social al S.C. Tracum S.A. Giurgiu
163 Primar 25/05/2021 Modificarea Anexei la H.C.L. nr.219/25.06.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea dreptului de uz de servitute în favoarea S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. pentru terenul în suprafață totală de 125,00 mp, situat în municipiul Giurgiu
162 Primar 25/05/2021 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unui imobil situat în localitatea Slobozia
161 Primar 25/05/2021 Aprobarea Listei de Priorități pentru repartizarea locuințelor realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani pentru anul 2021
160 Primar 25/05/2021 Modificarea Actului Constitutiv al S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și mandatarea reprezentanților municipiului Giurgiu în Adnunarea Generală a Acționarilor pentru desemnarea administratorilor în Consiliul de Administrație al societății
167 Primar 25/05/2021 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unui imobil -Ppunctul Termic 88 situat în Municipiul Giurgiu, Strada Negru Vodă și darea în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Betel” din România-Giurgiu
166 Primar 25/05/2021 Aprobarea planului de selecție pentru continuarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu 
165 Primar 25/05/2021 Prelungirea protocolului de colaborare ăncheiat între Primăria Municipiului Giurgiu și Universitatea de Erhitectură și Urbanism „Ion Mincu”București
164 Primar 25/05/2021 Trecerea din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Statului Român și în administrarea C.N.A.I.R. S.A. a unor imobile care sunt afectate de lucrarea de utilitate publică de interes național „Drum de legătură DN5-Șăseaua de Centură-Pod Prieteniri km 61+400” 
171 Primar 25/05/2021 Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. aferente anului 2020
170 Primar 25/05/2021 Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.aferente anului 2020
169 Primar 25/05/2021 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C.Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferent anului 2021
168 Primar Aprobarea subvenției pentru acoperirea diferenței de preț pentru energia termică livrată populației din Municipiul Giurgiu prin sistem centralizat în scopul încălzirii pentru perioada 01 aprilie 2021-26 aprilie 2021
174 Primar 25/05/2021 Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui spațiu, identificat prin cartea funciară nr.36341, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului nr.5-9, strada Ierusalim 3000
173 Primar 25/05/2021 Darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Liceului Teoretic „Nicolae Cartojan”către Școala Postliceală Sanitară Giurgiu
172 Primar 25/05/2021 Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.37412, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în șoseaua Sloboziei, adiacent nr.90A
178 Primar 25/05/2021 Încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Parohia Buna Vestire
177 Primar 25/05/2021 Apribarea Listei imobilelor propuse a fi expertizate tehnic în anul 2021
176 Primar 25/05/2021 Acordarea de gratuitate la transportul public local elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ din Municipiul Giurgiuși aprobarea Actului Adițional nr.5 la Contractul nr.21667/05.06.2015
175 Primar 25/05/2021 Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei reprezentantul municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor operatorului regional Apa Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-4 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 27.05.2021 
182 Primar 25/05/2021 Sărbătorirea zilei de 1 iunie 2021-Ziua Internațională a Copilului, în municipiul Giurgiu
181 Primar 25/05/2021 Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.35951, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat pe sensul de intrare în țară, km.62, adiacent Punctului de Trecere a Frontierei
180 Primar 25/05/2021 Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren identificat prin cartea funciară nr.35952, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat pe DN5, km 63, adiacent Biroului Vamal Giurgiu
179 Primar 25/05/2021 Completarea Regulamentului privind delegarea prin gestiune directă a serviciului public de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Giurgiu către Giurgiu Servicii Publice S.A., în raza administrativ-teritorială a municipiului Giurgiu, aprobată prin H.C.L. nr.127/06.04.2017
186 Primar Aprobarea Regulamentului privind obligațiile și răspunderile care revin Primăriei Municipiului Giurgiu, instituțiilor publice, operatorilor economici și persoanelor fizice și juridice pentru buna gospodărire a localității
185 Primar 25/05/2021 Aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021
184 Primar 25/05/2021 Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Listei de investiții aferente
183 Primar 25/05/2021 Emiterea unui acord de ipotecare în favoarea Băncii Transilvania și acord de cesionare contract de subconcesiune în situația schimbării subconcesionarului printr-o nouă adjudecare
189 Primar 25/05/2021 Aprobarea îndeplinirii indicatorilor de performanță pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.aferente anului 2020
188 Primar 25/05/2021 Participarea U.A.T. Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 1.367.525 lei și a eșalonării multianuale a implementării proiectului „Rețea termică-Bretea de legătură Sud”
187 Primar 25/05/2021 Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C.Pază Publică S.A. aferente anului 2020
193 Primar 25/05/2021 Modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.253/21.07.2020, modificată prin H.C.L. NR.128/29.04.2021
192 Primar 25/05/2021 Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren , identificat prin cartea funciară nr.35952, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat pe DN5 km.63, adiacent Biroului Vamal Giurgiu
191 Primar 25/05/2021 Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
190 Primar 25/05/2021 Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.aferente anului 2020
197 Primar 25/05/2021 Modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.304/04.08.2020, modificată prin H.C.L. nr.132/29.04.2021
196 Primar 25/05/2021 Modificarea H.c.L.NR.131/29.04.2021 privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138713 și a cheltuielilor aferente
195 Primar 25/05/2021 Modificarea Anexei 1 la H.C.L.nr.252/21.07.2020, modificată prin H.C.L.nr.130/29.04.2021
194 Primar 25/05/2021 Modificarea Hotărârii nr.129/29.04.2021, privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.3, arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu, cod SMIS138712 și a cheltuielilor aferente
201 Primar 31/05/2021 Aprobarea situațiilor financiare ale S.C.Uzina Termoelectrica Production GiurgiuS.A. aferente anului 2020
200 Primar 25/05/2021 Aprobarea modificării H.C.L. nr.135/29.04.2021, privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu din Municipiul Giurgiu
199 Primar 25/05/2021 Modificarea Anexelor 2.a și 1.b, 2b la H.C.L. nr.254/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu din Municipiul Giurgiu
198 Primar 25/05/2021 Modificarea H.C.L.nr.133/29.04.2021privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 și a cheltuielilor aferente
205 Primar 31/05/2021 Aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021
204 Primar 31/05/2021 Aprobarea subvenției pentru acoperirea diferenței de preț pentru energia termică livrată populației din Municipiului Giurgiu prin sistem centralizar, în scopul încălzirii, pentru perioada 01 aprilie 2021-26 aprilie 2021
203 Primar 31/05/2021 Aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
202 Primar 31/05/2021 Aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C.Tracum S.A Giurgiu aferente anului 2020
209 Primar 14/06/2021 Aprobarea rectificării Bugetului centralizar al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021
208 Primar 14/06/2021 Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Listei de invetiții aferente
207 Primar 14/06/2021 Aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Giurgiu și S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L.în vederea organizării Sărbătorii Rusaliilor în municipiul Giurgiu
206 Primar Completarea Regulamentului de închiriere a ambarcațiunilor de agrement fără motor din incinta Centrului de Agrement Canal Cama
213 Primar 30/06/2021 Aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire
212 Primar 30/06/2021 Modificarea Hotărârii nr.24/23.01.2018 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire
211 Primar Modificarea Statului de Funcții pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
210 Primar Aprobarea salariilor pentru personalul navigant din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
217 Primar 30/06/2021 Aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în Municipiul Giurgiu
216 Primar 30/06/2021 Aprobarea Listei de priorități finală pentru repartizarea locuințelor realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani pentru anul 2021
215 Primar 14/06/2021 Aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local
214 Primar 30/06/2021 Aprobarea dezmembrării unui imobil aparținând domeniului public al amunicipiului Giurgiu
221 Primar 30/06/2021 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în localitatea Giurgiu
220 Primar 30/06/2021 Aprobarea numărului burselor școlare pentru semestrul I și cuantumul acestora aferent anului școlar 2020-2021
219 Primar 30/06/2021 Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C.Tracum S.A.Giurgiu, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
218 Primar 30/06/2021 Valoarea nominală de 21,0 lei a unei acțiuni deținute de Municipiul Giurgiu la S.C.Apa Service S.A
224 Primar 30/06/2021 Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.35952, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat pe DN5, km.66, adiacent Biroului Vamal Giurgiu
223 Primar 30/06/2021 Aprobarea încheierii unui contract de asociere în participație între Municipiul Giurgiu și S.C.Total Media Outdoor S.R.L.
222 Primar 30/06/2021 Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei
228 Primar 30/06/2021 Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a spațiilor din incinta unor Puncte Termiceși schimbarea destinației inițiale a acestora
227 Primar 30/06/2021 Aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. GiurgiuServicii Locale S.A.-în insolvență, reprezentând plata penalităților la facturile neîncasate la scadență RESPINS
226 Primar 30/06/2021 Aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Muntenia S.A., asupra unor terenuri pe care sunt amplasate posturi de transformare a energiei electrice rip envelopă betonată, situate în municipiul Giurgiu
225 Primar Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor echipamente din centralele termice nr.12, 16 și 18, preluate de Municipiul Giurgiu din sistemul centralizat de încălzire al Municipiului Alexandria, aflate în exploatarea S.C.Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 
231 Primar 30/06/2021 Aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C.Pază Publică Giurgiu S.A., reprezentând plata penalităților la facturile neîncasate la scadență
230 Primar 30/06/2021 Prelungirea duratei Actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în Piețe, Târguri și Oboare, la Contractul nr.50165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de admiistrare a domeniului public  și privat de interes local al Municipiului Giurgiu
229 Primar 30/06/2021 Modificarea Hotărârii nr.273/29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu
235 Primar 30/06/2021 Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
234 Primar 30/06/2021 Aprobarea Actului adițional nr.6 la Contractul nr.21667/05.06.2015
233 Primar 30/06/2021 Aprobarea Metodologiei privind acordarea/restituirea cardurilor de călătorie pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu
232 Primar 30/06/2021 Aprobarea Statutului Municipiului Giurgiu, Județul Giurgiu
239 Primar 30/06/2021 Modificarea art.1 din Hotărârea nr.431/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
238 Primar 30/06/2021 Aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A.a unor obiecte de inventar
237 Primar 30/06/2021 Aprobarea dării în administrarea S.C.Giurgiu Servicii Locale S.A.în insolvență, a unor obiecte de inventar
236 Primar 30/06/2021 Nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari și nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în Comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 25.170.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local
243 Primar 30/06/2021 Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu
242 Primar Modificarea Actului constitutiv al S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.
241 Primar 30/06/2021 Asigurarea alimentației pentru persoanele vulnerabile izolate sau carantinate la domiciliu, suspecte de transmiterea infecției cu Coronavirus din municipiul Giurgiu
240 Primar 30/06/2021 Aprobarea Raportului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
248 Primar 28/10/2021 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a „Bazelor Sportive din Municipiul Giurgiu”
247 Primar 07/07/2021 Modificarea anexei la H.C.L.237/27.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Rețea termică Bretea de legătură Sud (N-C-S), modificată prin H.C.L.212/25.06.2020
246 Primar 30/06/2021 Delegarea atribuțiilor de pregătire și organizare a activităților dedicate sărbătoririi „Sfintei Fecioare Maria”în municipiul Giurgiu Centrului Cultural Local „Ion Vinea”Giurgiu
245 Primar 30/06/2021 Aprobarea atribuirii denumirii „Podul Speranței”
244 Primar 30/06/2021 Modificarea și comopletarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
252 Primar 29/07/2021 Neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în Strada Gării, Nr.110, Municipiul Giurgiu
251 Primar 29/07/2021 Aprobarea asocierii Municipiului Giurgiu cu Județul Giurgiu, în scopul reabilitării , modernizării și dotării imobilului situat în Municipiul Giurgiu, Str,Independenței FN, pentru destinația de „depozit arhivă”
250 Primar 29/07/2021 Delegarea către Centrul Cultural Local Ion Vinea a atribuțiilor de pregătire și organizare a evenimentului cultural BORDERLINE FEST, în Municipiul Giurgiu
249 Primar 29/07/2021 Aprobarea Raportului final nr.33727/09.07.2021 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al acestei societăți
255 Primar 29/07/2021 Aprobarea actului adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu nr.50165 din 23.10.2019 și completarea Caietului de sarcini aprobat prin H.C.L.nr.404/18.10.2019
254 Primar 29/07/2021 Mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, avâns ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, pentru numirea a 2 administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății
253 Primar 29/07/2021 Neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în Strada Gării, Nr.95, Municipiul Giurgiu
259 Primar 29/07/2021 Aprobarea încetării Contractului de Concesiune nr.24963/11.06.2018 încheiat între Municipiul Giurgiu și S.C. FAIR PLAY S.R.L.
258 Primar 29/07/2021 Desemnarea unor consilieri locali care să facă parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru închiriere a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
257 Primar 29/07/2021 Modificarea Hotărârii nr.53/25.02.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, cu privire la constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu
256 Primar 29/07/2021 Aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin H.C.L.nr.200/30.06.2021
263 Primar 29/07/2021 Aprobarea proiectului cu titlul „Standars de viață mai bun pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”, cod SMIS 137490 și a cheltuielilor aferente
262 Primar 29/07/2021 Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41371, situat în strada Industrială Vest
261 Primar 29/07/2021 Însușirea propunerii de concesionare prin licitație publică și aprobarea Studiului de oportunitate și Raportului de evaluare privind concesionarea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu nunăr cadastral 41363, situat în strada Amforei nr.2C  
260 Primar 29/07/2021 Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41355, situat în strada Aleea Fabricii de Zahăr, Nr.10
267 Primar 29/07/2021 Aprobarea bugetului actualizat al proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 3, Cod SMIS 119400
266 Primar 29/07/2021 Aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
265 Primar 29/07/2021 Abrogarea Hotărârii nr.302/05.09.2016 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind transmiterea în folosință gratuită a enui teren în Municipiul Giurgiu
264 Primar 29/07/2021 Aprobarea proiectului cu titlul „Facilități comunitare intefrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”, cod SMIS 137489 și a cheltuielilor aferente
271 Primar Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu
270 Primar 29/07/2021 Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41084, situat în Intrarea Prieteniei FN Retras
269 Primar 29/07/2021 Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41087, situat în Bulevardul București, FN Retras
268 Primar 29/07/2021 Trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu și aprobarea rapoartelor de evaluare necesare scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
275 Primar 29/07/2021 Aprobarea alipirii unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu
274 Primar 29/07/2021 Modificarea hotărârii nr.273/29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiulu Giurgiu, înscrise în H.C.L. nr.135/26.08.1999, modificată și completată prin H.C.L. nr.76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu
273 Primar 29/07/2021 Aprobarea alipirii unor terenuri aparțănând domeniului public al Municipiului Giurgiu
272 Primar 29/07/2021 Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
278 Primar 29/07/2021 Aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a unor mijloace fixe
277 Primar 29/07/2021 Premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la examenul de Evaluare Națională și examenul de Bacalaureat, anul 2021, din instituțiile de tip dimnazial și liceal din Municipiul Giurgiu
276 Primar 29/07/2021 Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pe perioada august-octombrie 2021
279 Primar 29/07/2021 Aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. a unor mijloace fixe și a unui obiect de inventar
280 Primar 29/07/2021 Aprobarea acoperirii pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport. distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate în anul 2020 de SC Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 
284 Primar Aprobarea vânzării unui imobil aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, Șos.Bălănoaiei nr.7
283 Primar 29/07/2021 Aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local pentru trimestrul II 2021
282 Primar 29/07/2021 Aprobarea rectificării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021
281 Primar 29/07/2021 Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
287 Primar 29/07/2021 Aprobarea Regulamentului privind premierea persoanelor centenare care au domiciliul în Municipiul Giurgiu
286 Primar 29/07/2021 Aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Județul Giurgiu pe de-o parte și Asociația Tenis Club București, Clubul Sportiv Campion Argeș, Fundația PROAM EVENTS și SC Open Box Consulting pe de altă parte, în vederea promovării tenisului de câmp ca parte a sportului pentru toți, în rândul tinerilor la nivelul Județului Giurgiu
285 Primar 29/07/2021 Aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Județul Giurgiu pe de-o parte și Asociația My Wishes, Fundația PROAM EVENTS , Asociația Happy Camps și SC Open Box Consulting SRL pe de altă parte, în vederea promovării tenisului de câmp ca parte a sportului pentru toti, în rândul tinerilor la nivelul Județului Giurgiu
291 Primar 26/08/2021 Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4600 lei
290 Primar 30/09/2021 Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgnță, conform Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare
289 Primar 29/07/2021 Aprobarea cesiunii cu titlu oneros și a numărului de acțiuni nominative deținute de Municipiul Giurgiu în calitate de acționar al S.C. APA SERVICE S.A. GIURGIU
288 Primar 29/07/2021 Darea în folosință gratuită, către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a unui teren situat în Municipiul Giurgiu
294 Primar 26/08/2021 Modificarea Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
293 Primar 26/08/2021 Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2000 lei
292 Primar 26/08/2021 Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2000 lei
296 Primar 26/08/2021 Modificarea Hotărârii Consiliului Lcal al Municipiului Giurgiu nr.89/31.03.2021 privind prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanistic general al municipiului Giurgiu în vederea actualizării, beneficiar municipiul Giurgiu
295 Primar 30/09/2021 Aprobarea P.U.Z. „Întocmire P.U.Z. și R.L.U.teren adiacent Vama Nouă destinat construirii Complexului Județean de Sănătate Giurgiu prin realizarea infrastructurii în domeniul sănătății și asistenței sociale”, beneficiar Consiliul Județean Giurgiu
299 Primar 26/08/2021 Aprobarea alipirii unor terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu
298 Primar 26/08/2021 Aprobarea unei convenții între Municipiul Giurgiu și S.C.Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadionul Dunărea și Sala de Sport Chauncey Hardy)
297 Primar 26/08/2021 Aprobarea procedurii privind vânzarea acțiunilor deținute de Municipiul Giurgiu la Societatea Comercială Apa Service S.A.Giurgiu
302 Primar 26/08/2021 Numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățîmânt preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022
301 Primar 26/08/2021 Numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022
300 Primar 26/08/2021 Aprobarea delegării atribuțiilor de organizare a activităților dedicate celei de-a cincea ediții a crosului transfrontalier Free Spirit Run Giurgiu-Ruse, Sport Clubului Municipal Dunărea 2020 Giurgiu
306 Primar 26/08/2021 Aprobarea casării și valorificării prin vânzare a unor tronsoane de conducte de transport agent termic și a documentației de atribuire necesară organizării licitației publice deschise cu strigare
305 Primar 26/08/2021 Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor lămpi de iluminat stradal, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
304 Primar 26/08/2021 Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat prin nr. cadastral 41371, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Industrială Vest
303 Primar 26/08/2021 Includerea obiectivului de investiții „Modernizare carosabil și creare parcări în zona bloc 610,611, bulevardul Mihai Viteazu”, în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, însușit prin H.C.L. al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată și completată prin H.C.L. al Municipiului Giurgiu nr.76/15.06.2002 și 273/29.07.2015
309 Primar 26/08/2021 Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 7000 lei
308 Primar 26/08/2021 Modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu
307 Primar 26/08/2021 Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin număr cadastral 41363, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Amforei nr.2C 
311 Primar 26/08/2021 Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15000 lei
310 Primar 26/08/2021 Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 15000 lei
313 Primar 26/08/2021 Stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 3726 mp, situat în Municipiul Giurgiu, strada Sloboziei F.N.
312 Primar 26/08/2021 Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Sport Club Municipal „Dunărea 2020”Giurgiu
315 Primar 26/08/2021 Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat prin nr. cadastral 41355, aparțănând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Aleea Fabrica de Zahăr nr.10
314 Primar 26/08/2021 Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 39736, situat în strada Tineretului, adiacent bloc 106
317 Primar 26/08/2021 Aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021
316 Primar 26/08/2021 Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
320 Primar 26/08/2021 Delegarea atribuțiilor de pregătire și organizare a unor festivaluri de către Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
319 Primar 26/08/2021 Aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unor bunuri imobile situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
318 Primar 26/08/2021 Aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L. nr.200/30.06.2021
323 Primar 26/08/2021 Modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
322 Primar 26/08/2021 Aprobarea Bugetului actualizat al Proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe , Mun. Giurgiu, Ansamblul 4, Cod SMIS 119401
321 Primar 26/08/2021 Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire birouri cu garaje și amenajări interioare ”, beneficiar Dan Cristian Balint
326 Primar 01/09/2021 Majorarea capitalului social al S.C. TRACUM S.A. GIURGIU
325 Primar 01/09/2021 Aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
324 Primar 26/08/2021 Aprobarea contractului de credit pentru investiții (revolving)pentru proiecte finanțate din fonduri europene, a contractului de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale și a contractului de ipotecă imobiliară-conturi, încheiate cu CEC Bank
329 Primar 30/09/2021 Aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanu Municipiului Giurgiu
328 Primar 28/10/2021 Atribuirea denumirii „Kaffy Stănculescu”Sălii de spoart a Școlii Gimnaziale Nr.7 Giurgiu
327 Primar 30/09/2021 Aprobarea procedurii de selecție de proiecte de management pentru ocuparea funcției vacante de director al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu
332 Primar 30/09/2021 Abrogarea Hotărârii nr.69/31.03.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu cu privire la darea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.a unui teren intravilan în suprafață de 1.796 mp., situat în Municipiul Giurgiu
331 Primar 30/09/2021 Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a investiției „Amenajare parcare adiacent Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție Copilului”
330 Primar 30/09/2021 Darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta Punctului Termic nr.12 către Teatrul „Tudor Vianu” din Municipiul Giurgiu
335 Primar 30/09/2021 Aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu
334 Primar 30/09/2021 Aprobarea propunerii de schimbare a destinației pentru terenul în suprafață de 4.767 mp.din curtea fostului Liceu Tehnologic Miron Nicolescu, situat în șoseaua Sloboziei Nr.1
333 Primar 30/09/2021 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, strada Tineretului Nr.15A
338 Primar 30/09/2021 Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui număr de 4 construcții speciale reprezentând posturi de transformare a energiei electrice și aprobarea rapoartelor de evaluare 
337 Primar 30/09/2021 Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.284/26.08.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022
336 Primar 30/09/2021 Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiuîn Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022
341 Primar 30/09/2021 Aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, identificat cu număr cadastral 38366, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, strada Sloboziei F.N.
340 Primar 30/09/2021 Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 41623, situat în strada Tineretului, adiacent Bl.21 Vechi
339 Primar 30/09/2021 Aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu și aprobarea Rapoartelor de evaluare aferente
343 Primar 30/09/2021 Stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 323,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Cărămidarii Vechi Nr.39
342 Primar 30/09/2021 Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a investiției „Reconfigurare zona adiacentă bloc A1, A2, A3, bulevardul Decebal, Municipiul Giurgiu
347 Primar 30/09/2021 Stabilirea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață d 903,00mp., situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua Sloboziei, adiacent nr.90
346 Primar 30/09/2021 Aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități finală, pentru acordarea locuinței A.N.L., aprobată prin H.C.L.nr.200/30.06.2021
345 Primar 30/09/2021 Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin număr cadastral 39736, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, adiacent bloc 106
344 Primar 30/09/2021 Însușirea propunerii de concesionare prin licitație publică și aprobarea Studiului de oportunitate și Raportului de evaluare privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 37067, situat în strada Tineretului, adiacent bloc 64 Respins
349 Primar 30/09/2021 Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
348 Primar 30/09/2021 Stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 603,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Nicolae Bălănescu nr.8
353 Primar 30/09/2021 Încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, prin Direcția de Asistență Socială și Alianța pentru Uniunea Rromilor
352 Primar 30/09/2021 Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei
351 Primar 30/09/2021 Acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația Județeană Giurgiu a Pensionarilor
350 Primar 30/09/2021 Solicitarea arondării Creșei nr.1 unei unități de învățîmânt preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică
356 Primar 30/09/2021 Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 36432, situat în strada Vlad Țepeș, adiacent nr.61
355 Primar 30/09/2021 Aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.20.944 din 09.12.2011, încheiat între Municipiul Giurgiuși S.C. VET SERV S.R.L.
354 Primar 27/09/2021 Aprobarea Bugetului de împrimuturi interne pe anul 2021 și a Listei de Investiții aferente
360 Primar 27/09/2021 Aprobarea suplimentării Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021
359 Primar 30/09/2021 Aprobarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, revizuite, pentru obiectivul de investiții „Amenajarea unui sector al Canalului Sfântul Gheorghe, în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse-Giurgiu”, realizat în cadrul proiectului transfrontalier „Dezvoltarea fluviului Dunărea pentru o mai bună conectivitate a euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul pan-european de transport nr.7”, nr.proiect 15.1.1.041, cod e-MS ROBG-130, finanțat din Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 
358 Primar 30/09/2021 Modificarea H.C.L. nr.14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiuîn Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
357 Primar 30/09/2021 Acordarea unor ajutoare materiale pentru S.C. QUALITY COMPAS S.R.L.-Spital de Îngrijiri Paliative, necesar prevenirii și combaterii răspândirii virusului COVID-19
363 Primar 30/09/2021 Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
362 Primar 30/09/2021 Implementarea în cadrul S.C. TRACUM S.A. GIURGIU, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu a măsurilor dispuse de legislația specifică
361 Primar 27/09/2021 Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
366 Primar 30/09/2021 Aprobarea încheierii unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
365 Primar 27/09/2021 Aprobarea participării Municipiului Giurgiu în calitate de organizator la evenimentul „Zilele Agriculturii Giurgiuvene”
364 Primar 30/09/2021 Aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
369 Primar Aprobarea taxelor minime de închiriere a spațiilor/activelor/terenului din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, pentru anul 2022
368 Primar Instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu
367 Primar 30/09/2021 Modificarea Contractului de Asociațiune în Participațiune nr.16883/3018 din data de 30.09.2010, încheiat între Municipiul Giurgiu și Asociația Fotbal Club Astra Giurgiu, prin Act Adițional nr.3
372 Primar 15/10/2021 Aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
371 Primar Aprobarea Regulamentului privind închiriere spații/active/teren prin licitație publică cu strigare și negociere directă din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
370 Primar Aprobarea documentației de licitație publică cu strigare privind închiriere spații/active/teren din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
375 Primar 25/10/2021 Aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
374 Primar 25/10/2021 Aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021-15 aprilie 2022
373 Primar 28/10/2021 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022
378 Primar 28/10/2021 Aprobarea bugetului actualizat al proiectului Lucrări de intervenții pentru vreșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblu 5, cod SMIS 119399
377 Primar 15/10/2021 Aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021-15 aprilie 2022
376 Primar 28/10/2021 Declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 6 autorizații taxi disponibile în Municipiul Giurgiu
381 Primar 28/10/2021 Modificarea Hotărârii nr.14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
380 Primar 28/10/2021 Constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a contractului de Asociațiune în participațiune nr.16833/3018/30.09.2020, încheiat între Municipiul Giurgiu și Asociația Fotbal Club Astra Giurgiu și a actelor adiționale”
379 Primar 28/10/2021 Declararea unei locuințe libere aflată în fondul locativ de stat, drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia
383 Primar 28/10/2021 Darea în folosință gratuită a etajului III din clădirea internat a Liceului Teoretic Nicolae Cartojan, către Palatul Copiilor Giurgiu
382 Primar 28/10/2021 Transmiterea, fără plată, în proprietatea unui cult -Episcopia Giurgiului, a terenului în suprafață de 2.769,00mp., situat în Bdul București nr.12A
386 Primar 28/10/2021 Modificarea anexei la Hotărârea nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022
385 Primar 28/10/2021 Prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Giurgiu nr.21667/05.06.2015 încheiat între S.C. Liber Trans S.R.L.
384 Primar 28/10/2021 Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor echipamente de măsură a energiei termice, nefuncționale, amplasate la scările unor blocuri, aflate în exploatarea S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării 
389 Primar 28/10/2021 Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Giurgiu
388 Primar 28/10/2021 Aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
387 Primar 28/10/2021 Reorganizarea Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
392 Primar 28/10/2021 Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu al unui număr de 30 de construcții situate pe un teren ce aparține domeniului public al Municipiului Giurgiu și aprobarea raportului de evaluare
391 Primar 28/10/2021 Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, strada Portului F.N. 
390 Primar 28/10/2021 Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, strada Uzinei, adiacent nr.2 
395 Primar 28/10/2021 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pe anul 2021
394 Primar 28/10/2021 Aprobarea încetării contractului de asociere nr.4934/01.03.2013 încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Pensiunea Vânătorul S.R.L.
393 Primar 28/10/2021 Acordarea avizului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Giurgiu și S.C. Confort S.A.
398 Primar 28/10/2021 Aprobarea dării în administrare societății Tracum S.A. Giurgiu, a unor mijloace fixe
397 Primar 28/10/2021 Încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Liceul Tehnologic Ion Barbu pentru susținerea proiectului depus în parteneruat de către Asociația Europeană Pentru o Viață Mai Bună împreună cu Liceul Tehnologic Ion Barbu și Grădinița cu Program Normal Nr.9 cu tutlu POCU/717/5/1/139667 „D.E.C.A.-Dezvoltare prin educație de calitate și acces”, depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Prioritară 5 „Dezvolatare locală plasată sub responsabilitatea comunităților”, Obiectivul specific 5.1 ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitărțile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 locuitori cu accent pe cele cu populație aparținând minorităților rome, prin inplementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului deDLRC ” depus și finanțat în cadrul Programului operațional Capital Uman 2014-2020 
396 Primar 28/10/2021 Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
402 Primar 25/10/2021 Alocarea sumei de 100.000,00 lei de la bugetul local al Municipiului Giurgiu către Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
401 Primar 28/10/2021 Încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Grădinița cu Program Normal nr.9 pentru susținerea proiectului depus în parteneriat de către Asociația Europeană Pentru o Viață Mai Bună, împreună cu Liceul Tehnologic Ion Barbu și Grădinița cu Program Normal nr.9 cu titlu POCU/717/5/1/139667”D.E.C.A.-Dezvoltare prin Educație de Calitate și Acces” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităților ”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu peste 20.000 de locuitori , cu accent pe cele cu populație aparținând minorităților rome prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de D.L.R.C.” depus și finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 
400 Primar 28/10/2021 Alocarea sumei de 146.995,50 lei în vederea acordării cadourilor de Crăciun antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din Municipiul Giurgiu
399 Primar 28/10/2021 Modificarea Hotărârii nr.82 din 31.03.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
405 Primar 28/10/2021 Aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021
404 Primar 28/10/2021 Aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
403 Primar 25/10/2021 Aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
408 Primar 28/10/2021 Aprobarea completării Hotărârii nr.133/29.04.2021 privind aprobarea proiectului „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 și a cheltuielilor aferente, modificată prin H.C.L. nr.182/25.05.2021
407 Primar 28/10/2021 Completarea Hotărârii nr.253/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice :Școala Gimnazială nr.3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu, modificată prin H.C.L. nr.399/25.11.2020, H.C.L. nr.78/31.03.2021, H.C.L. 128/29.04.2021 ȘI H.C.L. nr.185/25.05.2021
406 Primar 28/10/2021 Aprobarea contului de execuție consolidat al bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul III-2021
411 Primar 25/10/2021 Aprobarea unei convenții încheiate între Societatea PREMIER ENERGY S.R.L., Societatea UZINA  TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. și Municipiul Giurgiu
410 Primar 28/10/2021 Completarea Hotărârii nr.252/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice : Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu”, modificată prin H.C.L. nr.400/25.11.2020, H.C.L. nr.130/29.04.2021 și H.C.L. nr.183/25.05.2021
409 Primar 28/10/2021 Completarea Hotărârii nr.304/04.08.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice : Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, modificată prin H.C.L. nr.398/25.11.2020, H.C.L. nr.132/29.04.2021 și H.C.L. nr.181/25.05.2021
414 Primar 28/10/2021 Aprobarea completării Hotărârii nr.131/29.04.2021 privind aprobarea proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138713 și a cheltuielilor aferente, modificată prin H.C.L. nr.184/25.05.2021
413 Primar 25/10/2021 Modificarea Hotărârii nr.348/15.10.2021 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021-15 aprilie 2022
412 Primar 25/10/2021 Modificarea Hotărârii nr.347/15.10.2021 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021-15 aprilie 2022
417 Primar 28/10/2021 Organizarea evenimentului „Ziua Istorică a Municipiului Giurgiu” pe 10 noiembrie 2021, cu participarea delegației Ambasadei Republicii Franceze la București
416 Primar 28/10/2021 Majorarea capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de către Municipiul Giurgiu cu suma de 207.774 lei, aport în natură
415 Primar 28/10/2021 Aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Giurgiu și Institutul Yunus Emre București
420 Primar 03/11/2021 Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A Giurgiu pentru exprimarea votului în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
419 Primar 28/10/2021 Darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 2 ani, din patrimoniul Direcției Poliției Locale Giurgiu cu personalitate juridică, a mijlocului fix -Pușcă CO2 pentru uz veterinar, calibru 11 mm, seria 8982+TV calibru 13 mm+cutie transport, către Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență. 
418 Primar 28/10/2021 Acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu, exprimarea votului cu privire la punctele 1-2 inscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 28.10.2021
423 Primar 03/11/2021 Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului pentru obiectivul „Modernizare rețea de apă, inclusiv branșamente șoseaua Sloboziei”
422 Primar 03/11/2021 Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului pentru obiectivul „Reabilitare Bulevarde, Străzi, Alei carosabile, zona II în municipiul Giurgiu”
421 Primar 03/11/2021 Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului pentru obiectivul „Reabilitare Bulevarde, Străzi, Alei carosabile, zona I în municipiul Giurgiu”
426 Primar 03/11/2021 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru a participa în calitate de membru în comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
425 Primar 03/11/2021 Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului pentru obiectivul „Reabilitare rețele de aducțiune apă, tronson cuprins între Șos.Ghizdarului-Uzina de apă”
424 Primar 03/11/2021 Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului pentru obiectivul „Reabilitare rețele de alimantare cu apă și rețele de canalizare strada Stejaru și străzi adiacente”
429 Primar 25/11/2021 Aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
428 Primar 25/11/2021 Aprobarea unui acord de înfrățire între Municipiul Giurgiu, Județul Giurgiu din România și comuna Grottammare, Provincia Ascoli Pisceno din Republica Italiană
427 Primar 25/11/2021 Alocarea din bugetul local a sumei de 9 000lei pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților în beneficiul copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă-Crăciunul
432 Primar 25/11/2021 Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a obiectivului de investiții „Rețea de transport agent termic primar, tronson F56-strada Gloriei” și transmiterea în administrare către S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
431 Primar Stabilirea valorii chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din municipiul Giurgiu, pentru anul 2022
430 Primar Aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiupentru anul 2022
435 Primar 25/11/2021 Modificarea Hotărârii nr.300 din 30.07.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
434 Primar 25/11/2021 Prelungirea duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr.1/466/05.01.2021, încheiat între Municipiul Giurgiu și Ion Ana-Maria-Claudia
433 Primar 25/11/2021 Includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a obiectivului de investiție „Rețea termică-Bretea de legătură Nord-Centru, municipiul Giurgiu” și transmiterea în administrare către S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
438 Primar 25/11/2021 Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor echipamente din centralele termice nr.12,16 și 18 preluate de Municipiul Giurgiu din sistemul centralizat de încălzire al Municipiului Alexandria aflate în exploatarea S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
437 Primar 25/11/2021 Includerea în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu a terenului în suprafață de 7500,00mp situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
436 Primar 25/11/2021 Modificarea și completarea hotărârii nr.207/30.06.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Muntenia S.A. asupra unor terenuri pe care sunt amplasate posturi de transformare a energiei electrice tip anvelopă betonată situate în Municipiul Giurgiu
441 Primar 25/11/2021 Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unui teren în suprafață de 3500,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu
440 Primar 25/11/2021 Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.50115/15.12.2015, încheiat între municipiul Giurgiu și S.C. C.S.V. Condors S.R.L.
439 Primar 25/11/2021 Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.48261/09.12.2016, încheiat între municipiul Giurgiu și S.C. Excenge Bill Point S.R.L.
444 Primar 18/11/2021 Modificarea art.2 din H.C.L. nr.390/28.10.2021 privind majorarea capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de către Municipiul Giurgiu cu suma de 207.774 lei, aport în natură
443 Primar 25/11/2021 Aprobarea sumei de 5 400 lei pentru achiziționarea cadourilor care vor fi oferite salariaților în beneficiul copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă-Crăciunul
442 Primar 25/11/2021 Alocarea sumei de 500 lei din bugetul local în vederea achiziționării cadourilor de Crăciun ce vor fi oferite salariaților din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană în beneficiul copiilor
447 Primar 25/11/2021 Aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.35 951, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în zona Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul de intrare în țară, DN 5, kM.66
446 Primar 25/11/2021 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru a participa în calitate de membru în comisia de aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003
445 Primar 18/11/2021 Aprobarea bilanțului real, tehnologic și optimizat al SACET Giurgiu și a pierderilor tehnologice, utilizate la calculul prețurilor și tarifelor energiei termice, pentru anul 2019
451 Primar 25/11/2021 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea de apă,inclusiv branșamente Șos.Sloboziei”
450 Primar 25/11/2021 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de aducțiune apă, tronson cuprins între Șos.Sloboziei-Uzina de apă”
449 Primar 18/11/2021 Aprobarea modificării Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin H.C.L. nr.227/19.06.2019
448 Peimar 25/11/2021 Aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 3.736,00 mp., situat în municipiul Giurgiu, strada Sloboziei, F.N.
454 Primar 18/11/2021 Aprobarea obținerii unui credit de investiții de la Banca Transilvania în valoare de 112.077 Euro și garantarea creditului cu bunurile aflate în proprietatea S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
453 Primar 25/11/2021 Aprobarea încheierii unei convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.-în insolvență, reprezentând plata penalităților la facturile neâncasate la scadență
452 Primar 25/11/2021 Aprobarea unei Convenții între Municipiul Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadion Dunărea și Sala de Sport Chauncey Hardy)
457 Primar 18/11/2021 Aprobarea unei Convenții încheiate între Societatea Premier Energy S.R.L., Societatea Uzina TermoelectricaProduction Giurgiu S.A. și Municipiul Giurgiu
456 Primar 18/11/2021 Aprobarea suplimentării Bugetului local
455 Primar 25/11/2021 Aprobarea numărului burselor școlare pentru semestrul al-II-lea și cuantumul acestora aferente anului școlar 2020-2021
460 Primar 25/11/2021 Modificarea anexei 1 la Hotărârea nr.201 din 30.06.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
459 Primar 25/11/2021 Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, șoseaua Sloboziei adiacent Cimitir Sfântul Haralambie
458 Primar 25/11/2021 Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.31513, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada Vlad Țepeș-Ecaterina Varga
464 Primar 25/11/2021 Constatarea încetării mandatului de administrator la Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
463 Primar 25/11/2021 Aprobarea sumei de 1200 lei pentru achiziționarea cadourilor care vor fi oferite salariaților în beneficiul copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă-Crăciunul
462 Primar 25/11/2021 Aprobarea dezmembrării unui imobil aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu
461 Primar 25/11/2021 Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
467 Primar 18/11/2021 Aprobarea documentației tehnico-economice faza SF/DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Sala de sport și Internat Colegiul Național Ion Maiorescu
466 Primar 18/11/2021 Aprobarea documentației tehnico-economice faza SF/DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Grădinița cu program prelungit nr.1 Prichindeii
465 Primar 25/11/2021 Mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Tracum S.A.Giurgiu
470 Primar 25/11/2021 Aprobarea prelungirii mandatului de administrator la S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.al domnului Barbu Cristian-Octavian
469 Primar 18/11/2021 Aprobarea participării Municipiului Giurgiu la sesiunea de finanțare din anul 2021 a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, organizat de Administrația Fondului de Mediu cu proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Sala de sport și Internat Colegiul Național Ion Maiorescu 
468 Primar 18/11/2021 Aprobarea participării Municipiului Giurgiu la sesiunea de finanțare din anul 2021 a Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice organizat de Administrația Fondului de Mediu cu proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Grădinița cu program prelungit nr.1 Prichindeii
473 Primar 25/11/2021 Constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
472 Primar 25/11/2021 Aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.-în insolvență a unor obiecte de inventar
471 Primar 25/11/2021 Aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren și a unei construcții aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Vama Giurgiu, D.N.5, Km 66, Punct de Trecere a Frontierei Giurgiu
476 Primar 25/11/2021 Prelungirea duratei Actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în Piețe, Târguri și Oboare la contractul nr.50165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local al Municipiului Giurgiu
475 Primar Aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 înlocuit cu proiectul nr.485/24.11.2021
474 Primar 25/11/2021 Aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021 
479 Primar 25/11/2021 Aprobarea dării în administrare Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană a unui mijloc fix-navă de pasageri pentru voiaje de zi VALAHIA
478 Primar 25/11/2021 Aprobarea dării în administrare Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană a unui mijloc fix-construcție plutitoare (ponton de acostare și alte servicii publice)Domnița Marița
477 Primar 25/11/2021 Aprobarea repartizării prin eșalonare a sumei de 338.485 lei de către Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu către acționarul unic-Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
482 Primar 25/11/2021 Modificarea comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
481 Primar 25/11/2021 Aprobarea modificării Hotărârii nr.299/26.08.2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, Cod SMIS 119401
480 Primar 25/11/2021 Revocarea H.C.L.al Municipiului Giurgiu nr.390/28.10.2021 completată prin H.C.L. nr.403/2021 privind majorarea capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de către Municipiul Giurgiu cu suma de 207.774 lei, aport în natură
485 Primar 25/11/2021 Aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
484 Primar 25/11/2021 Aprobarea unei Convenții încheiată între Societatea Premier Energy S.R.L., Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și Municipiul Giurgiu
483 Primar 25/11/2021 Modificarea tarifului pentru serviciile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială Pază Publică Giurgiu S.A.
488 Primar 22/12/2021 Modificarea anexei la H.C.L. nr.283/26.08.2021privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin H.C.L. nr.373/28.10.2021
487 Primar 22/12/2021 Aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu
486 Primar 25/11/2021 Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei
491 Primar 22/12/2021 Darea în folosință gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în Șoseaua Sloboziei nr.1 către Muzeul Județea „Teohari Antonescu”
490 Primar 22/12/2021 Modificarea anexei la hotărârea nr.278/26.08.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
489 Primar 22/12/2021 Aprobarea propunerilor de actualizare a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate închirierii, în municipiul Giurgiu
495 Primar 22/12/2021 Acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația Licuricii din Giurgiu
494 Primar 22/12/2021 Stabilirea oportunității vânzării unui imobil, situat în municipiul Giurgiu, Șos. Bălănoaiei nr.7
493 Primar 22/12/2021 Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren, identificat prin număr cadastral 41623, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat 
492 Primar 22/12/2021 Aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren și a unei construcții, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în Vama Giurgiu, DN 5, Km 66, Punct de Trecere a Frontierei Giurgiu
498 Primar 13/12/2021 Aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
497 Primar 22/12/2021 Transmiterea în folosință gratuită către Operatorul Regional Apa Service S.A. a imobilului din Strada Uzinei nr.2, municipiul Giurgiu
496 Primar 22/12/2021 Modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
501 Primar 22/12/2021 Împuternicirea domnului Popescu Alexandru-Director General al societății comerciale APA SERVICE S.A. în vederea întreprinderii demersurilor necesare pentru proiectul de reabilitare a clădirii Uzinei de Apă – momument istoric, finanțat prin Institutul Național al Patrimoniului-Timbrul Monumentelor Istorice
500 Primar 13/12/2021 Majorarea capitalului social al S.C. TRACUM S.A. Giurgiu
499 Primar 13/12/2021 Aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021
504 Primar 22/12/2021 Aprobarea tarifelor ce vor fi practicate în anul 2022 de către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare SRL pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al municipiului Giurgiu
503 Primar 22/12/2021 Majorarea capitalului social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.de către municipiul Giurgiucu suma de 207.774 lei, aport în natură
502 Primar 22/12/2021 Declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi de administrator în Consiliul de Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
507 Primar 22/12/2021 Aprobarea încheierii unei Convenții de plată între Municipiul Giurgiu și Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A
506 Primar 22/12/2021 Modificarea hotărârii nr.313 din 30.09.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținînd domeniului privat al Municipiului Giurgiu
505 Primar Modificarea hotărârii nr.354 din 28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a „Bazelor Sportive din Municipiul Giurgiu”
510 Primar 22/12/2021 Modificarea art.1 din hotărârea nr.431/22.12.2020a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
509 Primar 14/12/2021 Aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
508 Primar 14/12/2021 Aprobarea rectificării Bugetului de împrumuturi interme pe anul 2021
513 Primar 22/12/2021 Conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului Călinescu Petre
512 Primar 22/12/2021 Conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului Păunescu Constantin-Emil
511 Primar 14/12/2021 Aprobarea unei Convenții încheiate între Societatea Premier Energy S.R.L., Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. și Municipiul Giurgiu
516 Primar 14/12/2021 Încheierea acordului de parteneriat cu Asociația pentru implicare socială și dezvoltare durabilă, respectiv susținerea contribuției de 2%din suma alocată fiecărui partener din cadrul proiectului european în vederea accesării și implementării Proiectului „Ourdoor Educație pentru Toți”
515 Primar 22/12/2021 Aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu, includerea în nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire
514 Primar 22/12/2021 Completarea și modificarea grilei de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcțiile din subordinea Consiliului Local 
519 Primar 22/12/2021 Aprobarea Memorandumului de cooperare având drept scop analiza posibilității de concepere, realizare și funcționare a Campusului școlar profesional și tehnic/dual în Municipiul Giurgiu 
518 Primar 22/12/2021 Alocarea financiară a unei sume din bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pentru finanțarea mecanismului de bugetare participativă Retras
517 Primar 22/12/2021 Aprobarea „Strategiei de funcționare a Mecanismului de Bugetare Participativă” Retras
522 Primar 22/12/2021 Nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale doamnei Băiceanu Liliana, Secretar General al Municipiului Giurgiu
521 Primar 22/12/2021 Aprobarea Contului de execuție consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul IV 2021
520 Primar 22/12/2021 Aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pr anul 2021
525 Primar 22/12/2021 Aprobarea Statului de funcții pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
524 Primar 22/12/2021 Alocarea sumei de 3.000 lei pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Direcției de Impozite și Taxe Locale a Municipiului Giurgiu în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă-Crăciunul
523 Primar 22/12/2021 Aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Strabag S.R.L., reprezentând plata penalităților la facturile neîncasate la scadență  Retras
529 Primar 22/12/2021 Modificarea hotărârii nr.53 din 25.02.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, cu privire la constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu
528 Primar 22/12/2021 Modificarea și completarea Anexei nr.1 aprobată prin H.C.L.al municipiului Giurgiu nr.146/08.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între record PT 71 și record PT 62”, completată prin H.C.L. al Municipiului Giurgiu nr.211/25.06.2020
527 Primar 22/12/2021 Aprobarea nivelului minim al tarifelor propus pentru anul 2022 pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
526 Primar 22/12/2021 Darea în folosință gratuită a unui punct de aprindere situat în municipiul Giurgiu, către Giurgiu Servicii Locale S.A.-în insolvență
530 Primar 22/12/2021 Aprobarea rețelei școlare din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2022-2023
Nr. Proiect Inițiator Tip Proiect de Hotărâre Data Ședinței Conținut Proiect Observații

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2023. Toate drepturile rezervate.
Trimite pagina pe email