2020 – Registru Proiecte HCL
Nr. Proiect Inițiator Tip Proiect de Hotărâre Data Ședinței Conținut Proiect Observații
2 Primar 09/01/2020 Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor aferente premierii elevilor care au obținut premiul I, II, III la etapa națională și internațională a concursurilor/competițiilor sportive, în anul 2019 precum și premierea profesorilor antrenori ai elevilor din bugetul provizoriu al anului 2020
1 Primar 09/01/2020 Proiect de hotărâre privind declararea unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale al municipiului Giurgiu drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia
6 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Societății Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.
5 Primar 09/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului secțiunii de funcționare a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar local pe anul 2019, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019
4 Primar 09/01/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pentru serviciile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială Pază Publică Giurgiu S.A 
3 Primar 09/01/2020 Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor aferente premierii elevilor precum și a profesorilor îndrumători/competitor care au obținut premiul I, II, III, Mențiune și Premiul Special la Olimpiade Naționale anul 2019 din bugetul provizoriu al anului 2020
9 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea art.3din H.C.L. nr.353/18.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice PT+DE și a devizului pentru lucrările aferente proiectului „Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea Ruse-Giurgiu”, cod proiect RoBg-424, cu modificările ulterioare.
8 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.în insolvență a unor obiecte de inventar
7 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. a unor obiecte de inventar
12 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind participarea UAT municipiul Giurgiu la programul termoficare cu suma de 564 694lei și așalonarea multianuală a implementării proiectului -centrala termică zona Giurgiu Nord 
11 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea nr.233/29.06.2020 2017, privind atribuirea denumirii, includerea în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu a spațiilor pentru mijloacele de transport în comun din municipiul Giurgiu și transmiterea lor în folosință gratuită către S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A 
10 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unei clădiri dezafectate aflată în incinta liceului teoretic Tudor Vianu, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării.
15 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru atribuirea către S.C. Apa Service S.A. a contractului-reabilitare rețea apă str.1.12.20201918
14 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de specialitate al Primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local,  care se vor acorda în anul 2020
13 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind participarea UAT municipiul Giurgiu la programul termoficare cu suma 99 616 lei și eșalonarea multianuală a implementării proiectului-centrala termică zona Istru
18 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4 500 lei
17 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru „Strada Gării, tronson Piața Gării-CE; Bank”
16 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în anul 2020
20 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei
19 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
23 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40301 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului adiacent nr.62
22 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare și Studiului de oportunitate în vederea concesionării fără licitație publică, a terenului identificat cu număr cadastral 40292, aparținând domeniului privat  al Municipiului Giurgiu, situat în strada Victoriei, adiacent nr.8A
21 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40307 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Zefirului adiacent nr.18 
26 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea M.A.I. prin I/T.P.F. Giurgiu, în domeniul public al municipiului Giurgiu
25 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind stabilirea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale
24 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind abrogarea hotărârii nr.5/09.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
30 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului situației juridice a unor terenuri situate în municipiul Giurgiu, includerea în nomenclatorul stradal
29 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu
28 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin A.N.L., întocmită în baza listei de priorități pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L. nr.208 din 30.05.2020 2019
27 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea nr.233/29.06.2020 2017
34 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii municipiului Giurgiu din Asociația orașe energir în România (OER)
33 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții și Organigramei S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.
32 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu
31 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu
38 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Giurgiu nr.13901/20.04.2017
37 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectelor „Oportunități egale la educație pentru o societate incluzivă” și „ Școala după școală” pentru perioada ianuarie-iunie 2020
36 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectului „Copiii și părinții romi vor la școală”pentru perioada ianuarie-iunie 2020
35 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor bunuri date în custodia S.C.Global Energy Production S.A Giurgiu, în faliment, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării
41 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud.Giurgiu, mun. Giurgiu,Bulevardul Mihai Viteazul, Str.Unirii fn etapa II”, totalizând 44 unități locative,
40 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului maxim al remunerației pentru conducerea societăților cu capital majoritar al municipiului Giurgiu, în anul 2020
39 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr.17342/236/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Giurgiu
45 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.3008/23.01.2015, încheiat între mun.Giurgiu și Societatea Comercială ENIGMA S.R.L.și aprobarea concesionării prin atribuire directă, a terenului identificat cu număr cadastral 37243, aparținând domeniului privat al mun.Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bloc 106
44 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă, a terenului identificat cu număr cadastral 40297, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, intersecția Șos.Ghizdarului cu Șos.Bălănoaiei
43 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40301 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului adiacent nr.62
42 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind  aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren identificat cu număr cadastral 40307 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în strada Zefirului adiacent nr.18 
48 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru Strada Gării, tronson Piața Gării-CEC Bank
47 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații cu destinație de birouri aflate în proprietate publică a mun.Giurgiu către S.C.Pază Publică Giurgiu S.A
46 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A pentru anul 2020
51 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru „Centrul Modular Logistic”pe terenul din Giurgiu, șos.Portului nr.1, Zona Liberă Giurgiu, beneficiar SC VLD LOGISTIC SRL
50 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Listei de investiții aferente
49 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind transferul cu titlu gratuit al stațiilor de lucru PC cu sistem complet din patrimoniul mun.Giurgiu în patrimoniul unităților de învățământ aflate pe raza mun.Giurgiu
53 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții„C.N.I.”S.A.,a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip-„Construire bază sportivă TIP 2 – str.Unirii F.N., adiacent Hotel Steaua Dunării”, mun.Giurgiu, jud.Giurgiu
52 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a Serviciului de iluminat public în mun.Giurgiu și a documentației de atribuire
57 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru Acord Unic în structura Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului mun.Giurgiu
56 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind depunerea cererii de finanțare pentru proiectul „Servicii publice partajate digitalizate-continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni în mun.Giurgiu(SEPAR)
55 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind actualizarea cererii de finanțare pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun.Giurgiu, Ansamblul 6”-POR 3.1.A SUERD
54 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020
60 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la H.C.L.al mun.Giurgiu nr.62/03.03.2017 pribind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 31.039.930 lei pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local în mun. Giurgiu cu modificările și completările ulterioare
59 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind participarea U.A.T. mun.Giurgiu la programul termoficare cu suma de 853 645 lei și eșalonarea multianuală a implementării proiectului -rețea termică bretea de legătură nord-centru –
58 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aciziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul nr.1959/122/2016* aflat în faza recursului după rejudecare pe rolul Curții de Apel București
63 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare de colectare, transport și eliminare deșeuri menajere, reziduale și biodeșeuri practicate de S.C.ROSAL GRUP S.A. București, în municipiul Giurgiu
62 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special doamnei Săndulescu Petronela-Marinela, reprezentant al mun.Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.Apa Service S.A Giurgiu
61 Primar 29/01/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului bugetului de împrumuturi interne pe anul 2020 și a listei de investiții aferente
67 Primar 10/02/2020 Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbană vestic al mun.Giurgiu”
66 Primar 10/02/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „modernizare grădinița Căsuța Fermecată(nr.4)-Giurgiu”
65 Primar 10/02/2020 Proiect de hotărâre privind rectificarea art.1 din H.C.L. al mun. Giurgiu nr.420 din 01.11.2019, privind aprobarea tarifului pentru activitățile de colectare și transport deșeuri inerte, practicate de S.C. Rosal Grup S.A. București în mun.Giurgiu
64 Primar 04/02/2020 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui segment de drum situat în incinta punctului de trecere a frontierei Giurgiu, D.N.5, Km 63, aflat în proprietatea publică amun.Giurgiu, către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
70 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidență contabilă a primăriei mun.Giurgiu, respectiv din contul 231 „imobilizări corporale în curs de execuție”a unor obiecte de investiții
69 Primar 10/02/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „infrastructură șos.Alexandriei”
68 Primar 10/02/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare pentru proiectul „modernizarea infrastructurii de transport public în zona estică a mun. Giurgiu”
74 Primar 03/03/2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren identificat cu nr.cadastral 37265, aparținând domeniului privat al mun. Giurgiu, situat în mun.Giurgiu, str.Tineretului f.n.
73 Primar 10/02/2020 Proiect de hotarare privind actualizarea cererii de finanțare pentru proiectul „lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun.Giurgiu, ansamblul7 ”-POR 3.1.A SUERD
72 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind delegarea organizării de către Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu a activităților dedicate sărbătoririi „zilelor mun.Giurgiu” și darea în administrare a spațiului aferent desfășurării evenimentului
71 Primar 10/02/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.43 din 29.01.2020 privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din mun.Giurgiu nr.13901 din 20.04.2017
76 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării ptin atribuire directă a terenului identificat cu număr cadstral 37243, aparținând domeniului privat al mun.Gr.,situat în mun.Gr., strada Tineretului, adiacent Bl.106
75 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 537,00 mp, situat în mun. Giurgiu, Bdul Mihai Viteazu, nr.4A
79 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind vânzarea locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în mun.Giurgiu către titularii contractelor de închiriere
78 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.10559/24.03.2017, încheiat între mun.Gr.și S.C.Link 07 Auto S.R.L.
77 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de concesiune nr.2921/12.02.2009 încheiat între mun.Gr. și Stan Marcela și Stan Marin 
82 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privindprelungirea duratei contractului de închiriere nr.12/10856/05.03.2019, încheiat între mun.Giurgiu și Tabără Valentina
81 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza Listei de priorități pentru acordarea locuinței A.N.L.aprobată prin H.C.L.M 208/30.05.2019
80 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între mun.Giurgiu și Biblioteca Județeană I.A.Basarabescu afalată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu
86 Primar 14/02/2020 Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentării proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
85 Primar Proiect de hotărâre privind modificarea hot.nr.546/19.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind stabilirea unor contract de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe ce aparțin domeniului public al mun.Giurgiu, precum și celor aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu
84 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în mun.Giurgiu pe anul 2019 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
83 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip-construire bază sportivă tip 2, Str. Tineretului nr.87, mun.Giurgiu. jud.Giurgiu
89 Primar 03/03/2020  Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru perioada.03.2020-Mai 2020
88 Primar 03/03/2020 Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4 500lei
87 Primar 03/03/2020 Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 8 000lei
93 Primar 03/03/2020 Proiect de hotarare privind stabilirea duratei unor contracte de închiriere  pentru terenurile rămase în proprietatea statului și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
92 Primar 03/03/2020 Proiect de hotarare privind stabilirea oportunității vânzării ce drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 113,00 mp situat în mun. Giurgiu, str.Tineretului adiacent Bloc E 2
91 Primar 03/03/2020 Proiect de hotarare privind stabilirea duratei unor contracte de închiriere pentru terenurile rămase în proprietatea statului și aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
90 Primar 03/03/2020 Proiect de hotarare privind modificarea regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu
96 Primar 03/03/2020 Proiect de hotarare privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.3997 din 21.10.2020, încheiat între mun.Giurgiu și S.C. Argo 91 S.R.L.
95 Primar 03/03/2020 Proiect de hotarare privind aprobarea unei convenții între mun. Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A., reprezentând plata penalităților la facturilor neîncasate la scadență
94 Primar 03/03/2020  Proiect de hotarare  privind aprobarea unei convenții între mun.Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadionul Dunărea și Sala de sport Chauncey Hardy)
98 Primar 03/03/2020 Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită a spațiului din incinta Punctului Termic 73 situat în mun. Giurgiu, str.Negru Vodă către Clubul Sportiv F.C.M.Giurgiu
97 Primar 03/03/2020 Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei suprafețe de teren de 4,82mp aflat în domeniul public al mun. Giurgiu către E-Distribuție Muntenia
102 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A, aferent anului 2020
101 Primar 03/03/2020  Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei
100 Primar 03/03/2020 Proiect de hotarare privind încheierea acordului de parteneriat între mun.Giurgiu și Asociația Partida Romilor „PRO EUROPA-Sucursala Giurgiu”
99 Primar 03/03/2020 Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în piețe, târguri și oboare, la contractul nr.50 165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de intees local în mun.Giurgiu 
105 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor/indicatorii cheie de performanță pentru consiliul de administrație al S.C.Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru anul 2020
104 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Giurgiu Servicii Publice S.A.
103 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.3997/21.01.2020, încheiat între mun.Giurgiu și S.C.Argo 91 S.R.L.
108 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privire acordarea unui sprijin financiar parohiei „Sfinții Martiri Brâncoveni”
107 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de asociere nr.10/30.06.2003 încheiat între mun. Giurgiu și S.C.Nixi Cafenea S.R.L.
106 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza mun.Giurgiu pentru care nu există obligativitatea înmatriculării
112 Primar 03/03/2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ” reabilitare carosabil str.V.Alecsandri, Salciei și M.Sadoveanu”
111 Primar 03/03/2020  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „loc d joacă pentru copii adiacent bloc 67/1D” 
110 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării hotărârii nr.464/27.11.2017
109 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Mănăstirii Sfântul Gheorghe 
116 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare actualizată pentru proiectul „îmbunătățire infrastructură educațională Sfântul Gheorghe din mun. Giurgiu”-POR 2014-2020 Axa 10.1.b
115 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor principali tehnico-economici actualizați pentru proiectul „îmbunătățire infrastructură educațională școala Sf.Gheorghe din mun.Giurgiu”-POR 2014-2020, aXA 10.1.b
114 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ” parcări adiacent bl.60 Vamă”
113 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ” realizare parcări adiacent bloc C3”
119 Primar 03/03/2020  Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Poliției Locale și aprobarea Organigramei și Statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului mun.Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
118 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020
117 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente
123 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „realizare parcare adiacent Biserica Sf.Nicolae”
122 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind implementarea în cadrul Sacietății Uzina Termoelectrica Production S.A.Giurgiu, având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
121 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind chiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul nr.28093/3/2019 în faza recursului aflat pe rolul Curții de Apel București
120 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferent
126 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare actualizată pentru proiectul îmbunătățire infrastructură educațională școala gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Axa 10.1.B.,POR 2014-2020
125 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul îmbunătățire infrastructură educațională școala gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Axa 10.1.B.,POR 2014-2020
124 Primar 03/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și atribuirea contractului de lucrări către Societatea Apa Service S.A. pentru obiectivul de investiții „reabilitare rețea de apă str.1.12.20201918”
130 Primar 10/03/2020 Proiect de hotărâre privind asigurarea alimentației necesare și a altor necesități de trai pentru persoanele izolate la domiciliu, suspecte de transmiterea infecției cu coronavirus din municipiul Giurgiu
129 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu
128 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei convenții de plată între municipiul Giurgiu și S.C.Liber Trans Com S.R.L.,referitor la serviciul de transport local pentru categoria subvenționată-elevi
127 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelo și taxelor locale pentru anul fiscal 2021
133 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unui autoturism către S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.
132 Primar 16/03/2020 Proiect de hotărâre privind încheierea contractului între municipiul Giurgiu și Direcția de Sănătate Publică Giurgiu pentru decontarea cheltuielilor aferente carantinei pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate de covid-19 și sunt cazate în municipiul Giurgiu
131 Primar 16/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020
137 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind acceptarea de către municipiul Giurgiu a ofertei de donație constând în teren cu suprafața de 2.474mp situat în municipiul Giurgiu
136 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind constatarea de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu
135 Primar 08/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local, prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă
134 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de înregistrare pentru copiii înscriși la creșa nr.1, suportată de părinți/reprezentanții legali care au domiciliul în municipiul Giurgiu, pentruanul 2020
141 Primar 24/03/2020 Proiect de hotărâre privind asigurarea alimentației necesare și a altor necesități de trai pentru persoanele izolate la domiciliu
140 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. TRACUM S.A. Giurgiu
139 Primar 08/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanisticzonal „Cimitir Bălănoaia”beneficiar Primăria municipiului Giurgiu
138 Primar 08/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere pentru copiii înscriși la creșa nr.1 Giurgiu, suportată de părinți/reprezentanții legali care au domiciliul în municipiul Giurgiu, pentru anul 2020
145 Primar 24/03/2020 Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Giurgiu aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local nr.375 din 25.09.2020 2019
144 Primar 24/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare a bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020
143 Primar 24/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții
142 Primar 24/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 110.300.000lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană în vederea realizării de investiții publice de interes local 
148 Primar 24/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată(faza PT) și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții „reabilitarea termică a 10 blocuri de locuințe din municipiul Giurgiu -zona Centru și Alexandriei”-POR 3.1.ASUERD
147 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind transferul cu titlu gratuit al unor stații de lucru pc cu sistem complet și al unor videoproiectoare interactive cu proiecție la distanță ultrascurtă din patrimoniul municipiului Giurgiu în patrimoniul unităților de învățământ gimnaziale aflate pe raza municipiului Giurgiu
146 Primar 24/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de voluntariat
152 Primar 27/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea cordării unor ajutoare de urgență familiilor și persoanelor aflate în stare de necesitate ca urmare a pandemiri SARS-COV-2
151 Primar 27/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
150 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRACUM S.A. GIURGIU aferent anului 2020
149 Primar 24/03/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare actualizate pentru obiectivul de investiții ”reabilitarea termică a 10 blocuri de locuințe din municipiul Giurgiu zona Centru și Alexandriei”și a cheltuielilor aferente implementării proiectului -POR 3.1. ASUERD
155 Primar 31/03/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare materiale pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu, necesare combaterii și prevenirii răspândirii vorusului COVID-19
154 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.30938/02.12.2008 încheiat între municipiul Giurgiu și Societatea Comercială MMG CONSTRUCT S.R.L.
153 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr.260/122/2020 aflat pe rolul tribunalului Giurgiu
159 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare pentru a sprijini persoanele aflate în situații de risc ca urmare a stării de urgență
158 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind asigurarea alimentației necesare pentru persoanele izolate la domiciliu, suspecte de transmiterea infecției cu coronavirus din municipiul Giurgiu
157 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final nr.18.328/26.03.2020 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților municipiului Giurgiu în Adunarea Generalăa Acționarilor de la S.C.Uzina Termoelectrica Production S.A. Giurgiu, pentru numirea menbrilor în Consiliul de Administrație la această societate
156 Primar 31/03/2020 Proiect de hotărâre privind nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari și nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 110.300.000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postederare de la uniunea europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local 
162 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente
161 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului domnului Barbu Cristian
160 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
164 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT71 și racord PT62
163 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind anularea hotărârii consiliului local al municipiului Giurgiu nr.451/01.11.2019 și aprobarea unor credite de investiții pentru Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
167 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A aferente anului 2019
166 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr.344/122/2020 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu 
165 Primar 08/04/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare materiale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Valșca” al Județului Giurgiu, necesare combaterii și prevenirii  virusului Covid-19
170 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei
169 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Schitului Sf. Nicolae Giurgiu
168 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii pierderii înregistrate de S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A
173 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei convenții între municipiul giurgiu și S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile de deszăpezire aferente sezonului de iarnă 2019-2020
172 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotîrârea nr.233/29.06.2017, privind atribuirea denumirii, includerea în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu a stațiilor pentru mijloacele de transport în comun din municipiul Giurgiu și transmiterea lor în folosință gratuită către S.C. GiurgiuServicii Locale S.A. 
171 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.500 lei
176 Primar 08/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului „Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga”
175 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru teren de sport multifuncțional șa școala generală nr.6
174 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru acordarea locuințelor, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani
179 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a investiției „Realizare centrală termică zona Istru, situată în municipiul Giurgiu, str.Sloboziei F.N. și transmiterea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
178 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A în insolvență, a unui număr de 12 bucăți -sisteme de supraveghere video model QSMART PRO 
177 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului „Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-Zona locuințe sociale”
181 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01.05.2020 2020-15 octombrie 2020
180 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a investiției „sală de educație fizică școlară-proiect pilot, municipiul Giurgiu, str. Episcopiei(fostă Portului) nr.21”
183 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „ansamblul loc de joacă zona urbană marginalizată”
182 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din municipiul Giurgiu prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01.05.2020 2020-15 octombrie 2020
187 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale operatorului regional Apa Service S.A. Giurgiu aferente anului 2020
186 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea regulamentului pentru instituirea unor restricții de circulație în anumite zone ale municipiului Giurgiu
185 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul I 2020
184 Primar 30/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente
190 Primar 08/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Facilități comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu
189 Primar 08/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul „Standard de viață.05.2020 bun pentru locuitorii din teritoriulSDL Giurgiu
188 Primar 08/05/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului local nr.548/19.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, a principalilor indicatori tehnico-economici
193 Primar 08/05/2020 Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiunea asupra imobilului „Casă” situat în strada Gării nr.73, municipiul Giurgiu
192 Primar 08/05/2020 Proiect de hotărâre privind sărbătorirea zilei de 1.06.2020 2020- ziua internațională a copilului, în municipiul Giurgiu
191 Primar 08/05/2020 Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra enui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu
197 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada.06.2020-August 2020
196 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități finală pentru acordarea locuințelor realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani
195 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutorului pentru plata bonelor
194 Primar 08/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
200 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții și Organigramei S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.
199 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind darea în administrare a investiției „sală de educație fizică școlară-proiect pilot, municipiul Giurgiu, Strada Episcopiei (fostă Portului)nr.21”, către Inspectoratul Școlar -Școala Gimnazială nr.7 Giurgiu
198 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C. E-Distribuție Muntenia S.A. pentru terenul în suprafață de 20.00 mp, situat în Strada Prunaru din municipiul Giurgiu
202 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor instalații termice dezafectate aferente Punctului Termic 18 și documentația de atribuirea necesară organizării licitației publice deschisă cu strigare
201 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat al municipiului Giurgiu în domeniul public al municipiului Giurgiu a unuia din loturi
205 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă a terenului identificat cu nr. cadastral 40226aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, strada Nicolae Bălcescu nr.6
204 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Giurgiu Construcții Edilitare
203 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării prin vânzare precum și a documentației de atribuire în vederea organizării licitației publice deschisă cu strigare a navei de pasageri Valahia
209 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „desmembrare teren în 7 loturi”beneficiar S.C.Palas S.R.L.
208 Primar 20/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării procedurii desfășurării ședințelor Consiliului Local și ale Comisiilor de Specialitate prin mijloace electronice și pe perioada Stării de Alertă 
207 Primar 20/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente
206 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării modalității de invitare la Primărie a persoanelor fizice care au obligația declarării datelor în Registrul Electoral
213 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
212 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii prin licitație publică a unor spații disponibile excedentare situate în incinta internatului Colegiului Național Ion.05.2020orescu din municipiul Giurgiu
211 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.28.776/20.06.2019 încheiat între municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Total Media Outdoor S.R.L.
210 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu
216 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente
215 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la S.C. Pază Publică Giurgiu S.A., aferente anului 2020
214 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 pentru modificarea inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie
220 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „sistematizare vertical zonă adiacent 610”
219 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „recompartimentare bloc C1-Locuințe Sociale”
218 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea imdicatorilor tehnico-economici pentru „realizare patinoar, municipiul Giurgiu”
217 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020
224 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind funcționarea compartimentului Administrare Piața de Pește, în vederea comercializării și/sau depozitării alimentelor de către agenții economici/persoane fizice din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
223 Primar Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului din incinta Punctului Termic 12, situat în municipiul Giurgiu, strada Portului F.N., către Asociația de Proprietari „Piața Centrală”Giurgiu
222 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind declararea ca obiectiv de utilitate publică de interes local a „Cimitirului Bălănoaia” ce se va realiza pe terenul agricol în suprafață de 33806,00 mp, identificat prin nr. cadastral 39328 
221 Primar 28/05/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „amenajare spațiu pentru arhivă în incinta Incubatorului de Afaceri”
228 Primar Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de licitație privind închiriere spații/active/teren prin licitație publică cu strigare din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
227 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind regulamentul de închiriere a ambarcațiunilor de agrement fără motor din incinta Centrului de Agrement Canal Cama
226 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind închiriere spații/active/teren prin licitație publică cu strigare și negociere directă din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
225 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind funcționarea Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu
232 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.269/25.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”S.A a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect tip -amplasamentului „construire bază sportivă tip 2 Colegiul Național Ion.05.2020orescu, Str.Uzinei nr.30B, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu
231 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Giurgiu
230 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de plată între municipiul Giurgiu și S.C.Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
229 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staționate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al municipiului Giurgiu, către S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență 
236 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind implementarea în cadrul S.C.Uzina Termoelectrica Production S.A.Giurgiu, având autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice, pentru ocuparea funcțiilor de director general, director tehnic, director economic și director comercial
235 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C.E-Distribuție Muntenia S.A.pentru terenul în suprafață totală de 125 mp situat în municipiul Giurgiu
234 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu
233 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.166/30.04.2020 a Consiliului Local al municipiului Giurgiu de includere în domeniul public al municipiului Giurgiu a investiției „Centrală termică zona Istru” situată în municipiul Giurgiu, Str.Sloboziei F.N. și transmiterea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
239 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr.237/27.06.2019 prin aprobarea documentației tehnico–economică, pentru obiectivul de investiții „rețea termică bretea de legătură Sud (N-C-S)”
238 Primar 16/06/2020 Proiect de hotărâre privind adăugarea anexei nr.3 la H.C.L.nr.146/07.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic între racord PT 17 și racord PT 62
237 Primar 19/04/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții eferente
243 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.23298/30.06.2017, încheiat între municipiul Giurgiu și S.C.Luci și Iuli S.R.L.
242 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.7577/03.05.2010 încheiat între municipiul Giurgiu și S.C. Anateg S.R.L., ca urmare a concesiunii contractului de concesiune
241 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.26181 din 07.07.2015, modificată prin actul adițional nr.1/48177/15.10.2019, încheiat între municipiului Giurgiu și S.C. Claudia Com S.R.L.
240 Primar 16/06/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.20417/11.11.2004, prelungit prin actul adițional nr.355229/15.11.2019, încheiat între municipiul Giurgiu și Cabinet Medical Individual Galie Cătălina
247 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru „construcție hidrotehnică Canal Cama-etapa 2”
246 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului Cultural Local „Ion Vinea”Giurgiu
245 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.,pentru anul 2020
244 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de novație între municipiul Giurgiu și S.C. Diplomatic Car Service S.R.L.
250 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor credite pentru instituții de la Banca Comercială Patria Bank pentru S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
249 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția de Asistență Socială Giurgiu a 2 apartamente pentru tinerii postinstituționalizați
248 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare pentru promovarea unei acțiuni în vederea anulării facturii fiscale GRGU19 număr 23246 emisă de Girexim Universal S.A. la data de 02.03.2020
254 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractelor de închiriere pentru 5 imobile de necesitate din str.Dâmboviței (zona Obor) și stabilirea chiriei în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare
253 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de parteneriat nr.15 545/11.03.2020 încheiat cu Asociația Partida Romilor „Pro Europa”-sucursala Giurgiu
252 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind premierea șefilor de promoție din Instituțiile de tip gimnazial și liceal din mnicipiul Giurgiu
251 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în municipiul Giurgiu
258 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020
257 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente
256 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza listei de priorități finală pentru acordarea locuințelor A.N.L.aprobată prin H.C.L. NR.185/28.05.2020
255 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei
261 Primar 02/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente
260 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind susținerea unității de învățământ școala gimnazială „Academician Marin Voiculescu” în vederea accesării și implementării proiectului european „Părinții aproape de copii”
259 Primar 25/06/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei
264 Primar 02/07/2020 Proiect de hotărâre privind premierea elevei clasa a VIII-a care a obținut rezultate deosebite-media 10- la evaluarea națională, anul 2020
263 Primar 02/07/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 și titulaturii H.C.L. nr.488/05.12.2017 privind predarea către Ministerul dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții(C.N.I.) S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect pilor-„sală de sport cu tribună și 180 de locuri „ din municipiul Giurgiu, str.1.12.20201918, nr.83
262 Primar 02/07/2020 Proiect de hotărâre privind premierea elevilor claselor a VIII-a și a XII-a care au obținut media 10 în anul școlar 2019-2020, respectiv premierea elevilor claselor a VIII-a și a XII-a care au obținut media 10 pe ultimii 4 ani de studiu, din unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu
266 Primar 10/07/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 și titulaturii H.C.L. nr.489 din 05.12.2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Copmpania Națională de Investiții(C.N.I.)S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiect pilot-„Sală de educație fizică școlară”din municipiul Giurgiu, strada Nicolae Iorga nr.34
265 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Evidență a Persoanelor municipiului Giurgiu
269 Primar 10/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente
268 Primar 10/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractății și garantării unei linii de credit revolving în valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local
267 Primar 10/07/2020 Proiect de hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare prin atribuire directă a unui teren în suprafață de 4.450 mp., identificat cu numărul cadastral 35752, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în șoseaua Portului F.N., adiacent Ștrand-Bazin Verigă
272 Primar 10/07/2020 Proiect de hotărâre privind premierea elevilor claselor aV-a, a VI-a, a Vii-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, din unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu, care au obținut media 10 la finalul anului școlar 2019-2020 
271 Primar 10/07/2020 Proiect de hotărâre privind premierea absolventei clasei a XII-a care a obținut cel.05.2020 bun rezultat la examenul de bacalaureat, sesiunea I, anul 2020
270 Primar 10/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu proiectul reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Giurgiu
275 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul II 2020
274 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Asociația „Prietenii de lângă tine” 
273 Primar 11/08/2020 Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul municipiului Giurgiu
278 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind probarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A. aferente anului 2019
277 Primar 21/07/2020 Proiect de hotărâre privind restificarea anexei la Hotărârea nr.15/23.01.2018 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe
276 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
281 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A
280 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.3 la contractul nr.21667/05.06.2015
279 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea proceduri de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu
284 Primar 21/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente
283 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind actualizarea tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și tarifele acestora aprobate prin H.C.L.nr.325/29.08.2018
282 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind actualizarea Nomenclatorului Stradal
287 Primar 21/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului „Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru-zona locuințe sociale”
286 Primar 21/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga
285 Primar 21/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participație între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Poor Construct S.R.L. 15.07.2020
290 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului PT-62, identificat cu număr cadastral 36159, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în Str.Tineretului, F.N.
289 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a spațiului identificat cu număr cadastral 36341, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în incinta dispensarului nr.5-9, Str.Ierusalim 3000
288 Primar 21/07/2020 Proiect de hotărâre privind nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulariși nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de constatatre a unui credit revolving în valoare de 31.053.546 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local
293 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren identificat cu număr cadastral 35442, aparțănând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Bdul Mihai Viteazu nr.4A
292 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 40,00mp situat în municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorilor Nr.12
291 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilului PT-63, identificat cu număr cadastral 36197, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în Str.Tineretului, F.N.
296 Primar 21/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Tehnologic Ion Barbu și școala gimnazială arondată Savin Popescu din municipiul Giurgiu
295 Primar 21/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Școala gimnazială nr.3, arondate școlii gimnaziale Mircea cel Bătrân din municipiul Giurgiu
294 Primar 21/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul  Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:școala gimnazială nr.10 din municipiul Giurgiu
299 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei
298 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2 000 lei
297 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 500 lei
302 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu
301 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L. nr.185/28.05.2020
300 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului giurgiu în domeniul privat a unui tronson de conducte de transport agent termic în vederea scoaterii din funcțiune, casării și desființării
305 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ansamblu de locuințe sociale zona Obor 55 apartamente-municipiul Giurgiu”
304 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului referitor la modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu
303 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2 000 lei
308 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului „ actualizarea strategiei locale de alimentare cu energie termică a municipiului Giurgiu”
307 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extindere carosabil strada Arcului”
306 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ ansamblu de locuințe sociale zona Istru, 20 apartamente-municipiul Giurgiu„
311 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unor imobile situate în municipiul Giurgiu
310 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019 pentru societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
309 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea îndeplinirii criteriilor de performanță financiari și nefinanciari pe anul 2019 pentru administratorii executivi și neexecutivi , membri în consiliul de administrație al Societății Administrația Zonei Libere S.A.„
313 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru „Locuință în regim Sp+P+1e„ pe terenul din Giurgiu, strada Lupeni nr.9, beneficiari Munteanu Cristian-Manuel și Munteanu Mădălina-Nicoleta
312 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr.273/29.07.2020 2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte în domeniul public al municipiului Giurgiu înscrise în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr. 135/26.08.1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Giurgiu 
316 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea rticolelor 2 și 3 din H.C.L. nr.353/18.09.2019 pentru aprobarea documentației tehnico-economice PT+DE și a devizului pentru lucrările aferente proiectului „ reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea Ruse-Giurgiu” cod proiect RoBg-424, cu modificările ulterioare 
315 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021
314 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021
319 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui segment de drum aflat în proprietatea publică a municipiului Giurgiu precum și predarea sectorului de drum DN5, aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu către Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 
318 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de atribuire în folosință nr.5786/25.03.1996 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și S.C.Ghe.Ștubeanu SRL
317 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind convocarea adunării generale a acționarilor și mandatarea reprezentanților municipiului Giurgiu în adunarea generală a acționarilor la Societatea Comercială Apa Service S.A.Giurgiu pentru numirea unui administrator provizoriu în consiliul de administrație al societății
321 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului în vederea stabilirii coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Podul de la Giurgiu peste Dunăre pe DN5, Km 64-884- inclusiv drumul de acces de la ieșirea din Vamă până la intrarea pe pod„și preluarea de către municipiul Giurgiu a unor terenuri ce fac parte din coridorul de expropriere
320 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului consiliului local în vederea înființării unui „Parc Industrial”Giurgiu
325 Primar 04/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice ( faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul teoretic Nicolae Cartojan din municipiul Giurgiu”
324 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
323 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune a unui teren în suprafață de 113,00 mp, situat în municipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bloc E2
322 Primar 30/07/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren identificat cu număr cadastral 37265, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, strada Tineretului F.N.
328 Primar 11/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
327 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei convenții de plată între municipiul Giurgiu și S.C.Liber Trans Com SRL, referitor la serviciul de transport local pentru categoria subvenționată-elevi
326 Primar 04/08/2020 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al MUnicipiului Giurgiu pentru ședința extraordinară din data de 04.08.2020 2020
330 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A în insolvență a unui mijloc fix cu denumirea „Soft gestionare locuri de veci pentru cimitirele din municipiul Giurgiu”
329 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar în sumă de 2 000lei
333 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității actului adițional nr.1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în piețe, târguri și oboare , la contractul nr.50 165/23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Giurgiu
332 Primar 11/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Giurgiu pentru perioada 2020-2027” 
331 Primar 11/08/2020 Proiect de hotărâre privind luarea la cunoștință cu privire la prelungirea termenelor limită din calendarul de selecție pentru ocuparea pozițiilor de director din cadrul S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
336 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și Asociația Licurici Giurgiu
335 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și școala gimnazială nr.10 pentru sustenabilitatea proiectului ”Copiii și părinții romi vor la școală” pentru perioada.09.2020-decembrie 2020
334 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și școala gimnazială nr.10 pentru sustenabilitatea proiectelor ”oportunități egale la educație pentru o societate incluzivă” și ”școala după școală-primul pas spre succesul școlar și profesional”pentru perioada.09.2020-decembrie 2020
339 Primar 21/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale și a cheltuielilor aferente proiectului îmbunătățire infrastructură educațională Școala gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Cod SMIS 122373
338 Primar 21/08/2020 Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a investiției „Centrala termică zona termică Giurgiu Nord” situată în municipiul Giurgiu, Str.Gloriei nr.5 și transmiterea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
337 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea unei convenții între municipiul Giurgiu și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, stadionul Dunărea și Baza de spaort Chanuncey Hardy)
342 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii enor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu
341 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a unui număr de 27 construcții speciale reprezentând posturi de transformare a energiei electrice și a terenurilor aferente și aprobarea rapoartelor de evaluare
340 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare a bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020
345 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și raportului de evaluare necesar concesionării prin atribuire directă a unui teren, în suprafață de 4 450 mp., identificat cu număr cadastral 35752, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în șoseaua Portului FN, adiacent Ștrand-Bazin Veriga
344 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în strada Gării nr.37, municipiul Giurgiu
343 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu, includerea în Nomenclatorul Stradal și atribuirea de denumire
348 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului – PT62, identificat cu număr cadastral 36159, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului F.N.
347 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a imobilului – PT 63, identificat cu număr cadastral36197, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului F.N.
346 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a spațiului, identificat cu număr cadastral 36341, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului nr.5-9, Str.Ierusalim 3000
351 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (FAZA DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru „studiu de fezabilitate pentru dispecerizare și modernizare sistem de transport și distribuție egent termic, etapa a-II-a”
350 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea casării și valorificării prin vânzare a unui tronson de conducte de transport agent termic și a documentației de atribuire  necesară organizării licitației publice deschisă cu strigare
349 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind respingerea solicitării Consiliului Județean Giurgiu privind încetarea dreptului de administrare a unui spațiu situat în incinta Dispensarului Policlinic Giurgiu
354 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru perioada.09.2020-Octombrie 2020
353 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren, identificat cu număr cadastral 37265, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, strada Tineretului F.N.
352 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren identificat cu număr cadastral 37306, în suprafață de 113,00 mp., situat în municipiul Giurgiu, strada Tinerului, adiacent Bl.E2
357 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului cu privire la întreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea, sub sub autoritatea ori în portofoliul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în anul 2020
356 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
355 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu
360 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
359 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. aferente anului 2019
358 Primar 28/08/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza listei de priorotăți finală pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L.NR.185/28.05.2020
362 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei
361 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu
365 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unui credit revolving în valoare de 10 000 lei pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeană, în vederea realizării de investiții publice de interes local
364 Primar 31/08/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4 000 lei
363 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate asupra unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu
368 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul de investiții „teren de sport multifuncțional la școala generală nr.6”
367 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investițieipentru „ansamblul loc de joacă zonă urbană marginalizată”
366 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul de investiții         construirea/modernizarea/renovarea unui centru comunitar integrat” (CCI) 
371 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea  S.C.E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru 27 construcții speciale, reprezentând posturi de transformare a energiei electrice și a terenurilor aferente
370 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind includerea unor obiective de investiții din zona Biserica Sfinții Martiri  Brâncoveni în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu, însușit prin H.C.L. nr.135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare
369 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul de investiții„trotuare strada 1.12.20201918, tronsonȘos.Prieteniei-D.J. 507”
373 Primar 17/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii consiliului consultativ pe probleme de tineret al municipiului Giurgiu și a regulamentului de organizare și funcționare al acestuia
372 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L.Giurgiu, aprobat prin H.C.L.nr.343 din data de 28.08.2019, modificată și cpmpletată prin H.C.L. nr.359 din 18.09.2019 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca obiect principal de activitate gestiunea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Giurgiu
376 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil nr.1140/122/2020, aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu
375 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente
374 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între municipiul și unitatea Mulitară 01924 București
379 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, conform OUG 114/2018 pentru Proiectul îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Cod SMIS 122373
378 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între municipiul Giurgiu și Universitatea de Arhitectură de Urbanism „Ion Muncu”
377 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind înființarea unui „Parc industrial Giurgiu Est S.A”
382 Primar 21/09/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 8 000 lei
381 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari și nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezervă în comisia pentru analiza ofertelor depuse în cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving în valoare de 10 000 000 pentru asigurarea prefinanțării/cofinanțării/finanțării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, în vederea realizării de investiții publice de interes local
380 Primar 07/09/2020 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei parte integrantă la H.C.L. nr.311/20.08.2020 privind aprobarea valorii totale și a cheltuielilor aferente Proiectului îmbunătățire infrastructură educațională Școala Gimnazială Mihai Eminescu din municipiul Giurgiu, Cod SMIS 122373
385 Primar 21/09/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 3 000 lei
384 Primar 11/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 74 100 lei reprezentând drepturi salariale pentru personalul care urmează a fi încadrat temporar de către unitățile de învățământ în contextul stării de alertă
383 Primar 11/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente
389 Primar 21/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020
388 Primar 21/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Cimitirul Bălănoaia II
387 Primar 21/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii de auditare și a situațiilor financiare pentru societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
386 Primar 21/09/2020 Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.262/30.07.2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor înmatriculați în unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu
393 Primar 21/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza listei de priorități finală pentru acordarea locuinței A.N.L. aprobată prin H.C.L.M. nr.185/28.05.2020
392 Primar 21/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării angajamentului formalpe care municipiul Giurgiu și-l asumă ca oraș gazdă în organizarea campionatului european de fotbal Under 21, din anul 2023, în eventualitatea în care România va fi desemnată țară organizatoare a Campionatului European Under 21
391 Primar 21/09/2020 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4 500 lei
390 Primar 21/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții aferente
396 Primar 25/12/2020 Privind aprobarea contului de execuție al Bugetului Local pentru trimestrul III 2020
395 Primar 25/12/2020 Proiect de hotărâre privind actualizarea planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole la nivelul municipiului Giurgiu
394 Primar 24/09/2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
399 Primar 03/12/2020 Privind alegerea comisiei de validare și numărare a voturilor pentru alegerea viceprimarilor municipiului Giurgiu
398 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al municipiului Giurgiu pe anul 2021
397 Primar 22/12/2020 Privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din municipiul Giurgiu pentru anul 2021
402 Primar 03/12/2020 Privind alegerea viceprimarilor municipiului Giurgiu
401 Primar 03/12/2020 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consilului Local al Municipiului Giurgiu 
400 Primar 03/12/2020 Privind alegerea președintelui de ședință pe perioada.12.2020 2020-ianuarie 2021
406 Primar 25/12/2020 Privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populației din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire  15.12.2020 2020-15.04.2020 2021
405 Primar 25/12/2020 Privind modificarea anexei la HCLM nr.207 din 25.06.2020 privind aprobarea unei Convenții de plată între municipiul Giurgiu și S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.
404 Primar 25/12/2020 Privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15.12.2020-15.04.2020 2021
403 Primar 25/12/2020 Privind încheierea Protocolului de cooperare între municipiul Giurgiu și Județul Giurgiu
410 Primar 25/12/2020 Privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021
409 Primar 25/12/2020 Privind aprobarea statului de funcții pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu SA
408 Primar 25/12/2020 Prinvind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020
407 Primar 25/12/2020 Privind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Listei de investiții aferente
413 Primar 25/12/2020 Privind demisia domnului Măroiu Marian din Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
412 Primar 25/12/2020 Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Ionescu Dragoș Marian și vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
411 Primar 25/12/2020 Privind numirea reprezentanților Consiliului LOcal al Municipiului Giurgiu în Comisiile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu pe anul Școlar 2020-2021 
417 Primar 25/12/2020 Privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
416 Primar 25/12/2020 Privind asigurarea alimentației pentru persoanele vulnerabile izolate sau carantinate la domiciliu, suspecte de transmiterea cu Coronavirus din municipiul Giurgiu
415 Primar 25/12/2020 Privind alocarea din Bugetul Local a sumei de 1.400 lei, pentru achiziționarea cadourilor care vor fi oferite salariaților Centrului Cultural Ion Vinea Giurgiu, în beneficiul copiilor acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă-Crăciunul
414 Primar 25/12/2020 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20 000 lei
419 Primar 25/12/2020 Privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Giurgiu, către S.C.TRACUM S.A. Giurgiu
418 Primar 25/12/2020 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „construire complex comercial” beneficiar SC ENTIRE REAL ESTATE SOLUTION SRL
423 Primar 25/12/2020 Privind darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 4.450mp., identificat cu nr. cadastral 35752, situat în Șoseaua Portului, F.N., adiacent Ștrand-Bazin Verigă, către C.N. Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A.
422 Primar 25/12/2020 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu, a terenului în suprafață de 4 450mp, identificat cu nr. cadastral 35752, situat în șoseaua Portului, F.N., adiacent Ștrand-Bazin Verigă și încetarea aplicabilității H.C.L.nr.325 din 27.08.2020
421 Primar 25/12/2020 Privind alocarea din Bugetul Local a sumei de 4 860 lei pentru procurarea cadourilor care vor fi oferite copiilor beneficiarilor de ajutor social și cantină socială cu ocazia sărbătorilor de iarnă Crăciunul
420 Primar 25/12/2020 Privind susținerea unitpții de învățământ Școala Gimnazială nr.10 în vederea accesării și implementării Proiectului European ADS 2.0- Următorul Nivel în Educație cod SMIS 136158
426 Primar 25/12/2020 privind modificarea anexei 2 la H.C.L. nr.253/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de intervenții pentru creșterea performanței energetice :Școala Gimnazială nr.3, arondată Școlii Gimnaziale MIrcea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu
425 Primar 25/12/2020 Privind modificarea anexelor 1.b și 2.b la H.C.L. nr.254/21.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza (DALI) pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice :Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu din municipiul Giurgiu”
424 Primar 25/12/2020 Privind modificarea anexei 2 la H.C.L. nr.304/04.08.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice:Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din municipiul Giurgiu
429 Primar 09/12/2020 Privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu a unuia din loturi
428 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Gimnaziale nr.10 în Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni începând cu anul școlar 2021-2022
427 Primar 25/12/2020 Privind modificarea anexei 2 la H.C.L. nr.252/24.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice Școala Gimnazială nr.10 din municipiul Giurgiu” 
432 Primar 09/12/2020 Privind modificarea componenței comisiei speciale de verificare a condițiilor de acordare a ajutoarelor financiare care depășesc suma de 5000 lei, aprobată prin H.C.L. nr.74/30.03.2012 
431 Primar 09/12/2020 Privind aprobarea depunerii proiectului „Elevii giurgiuveni învață și online – EGI -ON”, pentru finanțarea prin Programul Operațional Competitivitatea 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor(TIC)
430 Primar 09/12/2020 Privind rectificarea H.C.L. nr.387/25.11.2020 și H.C.L. nr.388/25.11.2020
435 Primar 22/12/2020 Privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren și a construcției aferente situate în intravilanul municipiului Giurgiu și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu
434 Primar 22/12/2020 Privind includerea unui obiectiv de investiție din zona Tineretului, adiacent Bloc C2-locuințe, în inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu, însușit prin H.C.L.nr.135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare
433 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. asupra terenului în suprafață de 25mp.,situat în municipiul Giurgiu
438 Primar 22/12/2020 Privind transmiterea în administrarea Societății Apa Service S.A.Giurgiu a unui teren situat în municipiul Giurgiu, Ulița Tufănicii
437 Primar 22/12/2020 Privind declararea unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale al Municipiului Giurgiu drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia
436 Primar 22/12/2020 Privind modificarea art.2 alin.(1) din H.C.L. nr.230/28.07.2016 cu privire la structura Comisiei sociale pentru analizarea dosarelor de locuință pentru tineri și familii de tineri în vârstă de până la 35 ani, precum și a locuințelor
441 Primar 22/12/2020 Privind revocarea H.C.L. nr.282/30.07.2020, cu privire la aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 40,00mp. situat în municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorului Nr.12
440 Primar 22/12/2020 Privind modificarea și încheierea unui act adițional la Contractul de închiriere nr.48261/09.12.2016, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială EXCHANGE BILL POINT S.R.L.
439 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr.50115/15.12.2015 încheiat între municipiul Giurgiu și Societatea Comercială C.S.V.CONDORS S.R.L.
445 Primar 09/12/2020 Privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a Listei de Investiții aferente
444 Primar 09/12/2020 Privind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020
443 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea regulamentului pentru acordarea burselor școlare pentru elevii care beneficiază de cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului Giurgiu
442 Primar 22/12/2020 Privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.282/25.07.2019 privind darea în folosință gratuită a unei părți din imobilul PT13 și terenul aferent situat în municipiul Giurgiu, Șos,București F.N.
448 Primar 09/12/2020 Privind aprobarea încheierii unei convenții între S.C. ALPHA METAL S.A., S.C. ELECTRO ENERGY SUD S.R.L., S.C. UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. și Municipiul Giurgiu 
447 Primar 09/12/2020 Privind aprobarea unei Convenții încheiate între S.C. CIS GAZ S.A, UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. și Municipiul Giurgiu
446 Primar 09/12/2020 Privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A
452 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, a unor obiecte de inventar
451 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea dării în administrarea S.C.GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. a unor obiecte de inventar 
450 Primar 22/12/2020 Privind modificarea anexei la H.C.L. nr.386/25.11.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu
449 Primar 22/12/2020 Privind modificarea anexei la H.C.L. nr.385/25.11.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Giurgiu
455 Primar 22/12/2020 Privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren și a construcției aferente situate în intravilanul Municipiului Giurgiu 
454 Primar 22/12/2020 Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor bunuri aflate în administrarea Operatorului Regional APA SERVICE S.A. în vederea scoaterii din funcțiune și casării fără valoare
453 Primar 22/12/2020 Privind prelungirea dării în folosință gratuită a unui spațiu din incinta internatului Liceului Teoretic Nicolae Cartojan situat în municipiul Giurgiu, către Asociația Societatea de Oncologie Mama și Copilul, filiala Giurgiu
459 Primar 22/12/2020 Privind neexercitarea dreptului de preemptiune asupra imobilului situat cu str.Garii, nr.72, municipiul Giurgiu
458 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea cesiunii unor contracte de concesiune pentru terenul situat in municipiul Giurgiu, sos.Balanoiei, F.N
457 Primar 22/12/2020 Privind prelungirea duratei actului aditional nr.1 pentru serviciile de administrare publica generala prestate in Piete, Targuri si Oboare la Contractul nr.50165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilorpublice de administrare a domeniului public si privat de interes local al municipiului Giurgiu
456 Primar 22/12/2020 Privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare ale performantelor profesionale individuale ale d-nei Băiceanu Liliana, Secretar General al municipiului Giurgiu
462 Primar 22/12/2020 Privind prorograrea termenului stabilit prin HCL nr.233/25.06.2020 2020
461 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului privat al Municipiului Giurgiu si trecerii din domeniul privat in domeniul public al municipiului Giurgiu a unuia din loturi
460 Primar 22/12/2020 Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al mun.Giurgiu a unei parti din constructii corp C2 aflat in incinta Gradinitei cu program normal nr.3, in vederea desfasurarii partiale, scoaterii din functiune si casarii
465 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr.7800/06.02.2020 incheiat cu Scoala Gimnaziala nr.10 pentru sustenabilitatea proiectelor ”Oportunitati egale la educatie pentru o societate incluziva si Scoala dupa scoala”, primul pas spre succesul scolar si profesional pentru perioada ianuarie-iunie 2020
464 Primar 22/12/2020 Privind actualizarea Regulamentului referitor la modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor elevilor/tinerilor cu referinte educationale speciale scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar din municipiul Giurgiu
463 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea unei Conventii intre municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Servicii Locale S A in insolventa, reprezentand plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici) Stadion Dunarea si Sala de sport Chauncey Hardy
469 Primar 22/12/2020 Privind modificarea Organigramei si Statului de Functii ale Directiei de Asistenta Sociala Giurgiu
468 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea nivelului minim al tarifelor aferent anului 2021 practicate de catre S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A
467 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr.23757 din 06.05.2020 incheiat cu Schitul Sfantul Nicolae Giurgiu
466 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr.7799/06.02.2020 incheiat cu scoala gimnaziala nr.10 pentru sustenabilitatea proiectului ”Copiii si parintii romi vor la scoala” pentru perioada ianuarie-iunie 2020”
472 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea contului de executie ale Bugetului Local pentru trimestrul IV 2020
471 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea intentiei de cedeare cu titlu oneros a unui pachet de actiuni detinute de municipiul Giurgiu la societatea APA SERVICE S.A
470 Primar 22/12/2020 Privind desemnarea reprezentantilor municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la societatile aflate sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Giurgiu
475 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea unei Conventii intre municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Servicii Locale S.A in insolventa, reprezentand plata penalitatilor la facturile neincasate la scadenta
474 Primar 22/12/2020 Privind modificarea HCL nr.397 din 25.11.2020 privind darea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 4450 mp., identificat cu nr.cadastral 35752, situat in Sos.Portului, F.N
473 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea rectificarii prin diminuare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
478 Primar 22/12/2020 Privind modificarea Hotararii nr.282 din 24.09.2009 cu modificarile ulterioare, privind constituirea comisiei tehnice de amenajare a Teritoriului si de Urbanism la nivelul municipiului Giurgiu
477 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea retelei scolare din municipiul Giurgiu pentru anul scolar 2021-2022
476 Primar 22/12/2020 Privind aprobarea rectificarii prin diminuare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
Nr. Proiect Inițiator Tip Proiect de Hotărâre Data Ședinței Conținut Proiect Observații

Contactează-ne!

Primăria Municipiului Giurgiu © 2023. Toate drepturile rezervate.
Trimite pagina pe email