Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 hotararea 112 din 22 aprilie 2014, privind înaintarea spre evaluare a Secțiunii II a Cererii de finanațare pentru proiectul Continuarea lucrărilor ”Consolidare clădire Colegiul Național Ion Maiorescu” din Giurgiu, în vederea finanțării din fondurile realocate POR 2007-2013

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL GIURGIU - 2014

 

NR HOTARARE DATA TIP DE ȘEDINTĂ DENUMIREA HOTĂRÂRII OBS
1 09.01.2014 EXTRAORDINARĂ Acordarea unui sprijin financiar Asociației Clubul Sportiv Municipal ”Dunărea Giurgiu”  
 2  09.01.2014 EXTRAORDINARĂ  Acordarea unui sprijin financiar Asociației ”EDEN GREEN”   
 3 09.01.2014  EXTRAORDINARĂ  Modificarea Actului constitutiv  și al Statutului Asociației Clubul Sportiv Municipal ”DUNĂREA GIURGIU”    
 4  09.01.2014 EXTRAORDINARĂ  Aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2013 precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2013   
 5 30.01.2014  ORDINARĂ  Aprobarea Contractului de parteneriat între Primăria Municipiului Giurgiu și Asociația ”DEKO” Constanța - unitate protejată de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap  
 30.01.2014 ORDINARĂ  Aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social   
 7  30.01.2014 ORDINARĂ 

Aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau private a municipiului Giurgiu în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură , precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice

 
 30.01.2014  ORDINARĂ Aprobarea taxelor speciale pentru eliberarea unor documente solicitate de către persoanele fizice și personae juridice pentru anul fiscal 2014   
 9 30.01.2014  ORDINARĂ  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale Addminstrația Domeniului Public și Privat Giurgiu S.A.   
 10  30.01.2014  ORDINARĂ Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al S.C. Tracum S.A. Giurgiu   
 11  30.01.2014 ORDINARĂ  Aprobarea rețelei școlare din Municipiul Giurgiu în anul școlar 2014- 2015   
 12 30.01.2014  ORDINARĂ   Aprobarea unui sprijin financiar scolii gimnaziale nr 10 Giurgiu  
 13  30.01.2014  ORDINARĂ  Nominalizarea unui membru în comisia pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină  
 14  30.01.2014  ORDINARĂ

 Achiziția de servicii juridice pentru asistență juridical și reprezentare în dosarul civil nr. 6.549/236/2011

 
 15  30.01.2014  ORDINARĂ  Aprobarea unei convenții de plată între Municipiul Giurgiu și S.C. Întreținere peisajistică a spațiilor verzi S.A.  
 16  30.01.2014  ORDINARĂ  Privind aprobarea tarifelor pentru transportul de personae în regim de taxi și închiriere și a taxelor pentru înregistrarea și radierea mopedelor și vehiculelor autopropulsate pentru anul 2014 în minicipiul Giurgiu  
 17  30.01.2014  ORDINARĂ  aprobarea planului de acțiuni pentru energie durabilă al municipiului Giurgiu (PAED-MG)  
 18  30.01.2014  ORDINARĂ  Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor mijloace fixe de la punctual termic 35 și punctual tremic 82, situate în municipiul Giurgiu  
 19  30.01.2014  ORDINARĂ  aprobarea schimbării destinației apartamentului nr 21 din bloc 509, Strada Puișor din muncipiul Giurgiu  
 20  30.01.2014  ORDINARĂ  Stabilirea suprafețelor de teren, reprezentând drumul de centură al Municipiului Giurgiu  
 21  30.01.2014  ORDINARĂ  aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu a instalației ”FERRY BOAT” - construcție specială  
 22  30.01.2014  ORDINARĂ  privind constatrea dreptului de proprietate privată a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu   
 23  30.01.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al societății Giurgiu Servicii Locale  
 24  30.01.2014  ORDINARĂ  privind încheierea unui accord de parteneriat cu trei instituții de învățământ din municipiul Giurgiu pentru proiectul ” Împreună pentru Giurgiu, împreună pentru natură”  
 25  30.01.2014  ORDINARĂ  privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014  
 26  30.01.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea modificării excenentului secțiunii de funcționare și excedentului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2013 precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2013  
 27  30.01.2014  ORDINARĂ  privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu  
 28  30.01.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al Societății Comerciale Întreținere Peisagistică a Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu  
 29  30.01.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea înțelegerii de cooperare între MUNICIPIUL GIURGIU -România și orașul BREZICE - Slovenia  
 30  30.01.2014  ORDINARĂ  privind achiziția de servicii juridice pentru asistență juridical și reprezentare în dosarul civil nr. 102/2/2014  
 31  30.01.2014  ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv Columbofil ” Select 96 ” Giurgiu  
 32  30.01.2014  ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 12.000 lei Societății comerciale ” Paty Media” s.r.l. Giurgiu  
 33  30.01.2014  ORDINARĂ  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 14 din data de 27 ianuarie privind organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Giurgiu  
34 30.01.2014 ORDINARĂ  privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr 151 din 18 aprilie 2013  
35 14.02.2014 EXTRAORDINARĂ privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale Centrala Termică Giurgiu S.A.  
36 14.02.2014 EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale Pază Publică Giurgiu S.A  
37  14.02.2014  EXTRAORDINARĂ  privind aprobarea actului adițional la  Contractul nr. 2490 din 15 februarie 2012 pentru delegarea gestiunii Serviciului public de salubrizare în Municipiul Giurgiu  
 38  27.02.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân și a Planului de acțiune pe anul 2014 pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiului Giurgiu   
 39 27.02.2014  ORDINARĂ  aprobarea Regulamentului privind creșterea și deținerea câinilor de domiciliu în Municipiul Giurgiu   
 40 27.02.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea tarifelor pe anul 2014 pentru utilizarea domeniului public și domeniul privat al Municipiului Giurgiu   
41 27.02.2014  ORDINARĂ  aprobarea Contractului de Parteneriat între Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu și Asociația DEKO Constanța, unitate protejată de Autoritatea Națională pentru persoanele cu Handicap  
 42  27.02.2014  ORDINARĂ privind aprobarea procedurii de acordare  a eșalonările de plată pentru obligațiile fiscal restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice    
 43 27.02.2014   ORDINARĂ privind modificarea Componenței Comisiei de Cenzori la S.C. Pază Publică Giurgiu S.A.   
44   27.02.2014 ORDINARĂ privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în municipiul Giurgiu pe anul 2013 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia   
 45 27.02.2014  ORDINARĂ  privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 327 din data de 03 septembrie 2013   
 46  27.02.2014 ORDINARĂ  privind acordarea unui sprijin financiar domnișoarei Slăvescu Diana din Giurgiu  
47 27.02.2014 ORDINARĂ privind acordarea unui sprijin finanaciar d-lui Anton Valentin din Giurgiu  
48 27.02.2014 ORDINARĂ privind acordarea unui sprijin finanaciar doamnei Bogdan Ana Maria din Giurgiu  
49 27.02.2014 ORDINARĂ privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ghimiș Marioara domiciliată în Giurgiu, Strada Mareșal Fosh, Bloc 2, etaj 1, ap 3, pentru remedierea imobilului care a fost afectat de o explozie, urmată de incendiu  
 50 27.02.2014  ORDINARĂ  privind prelungirea duratei de folosință gratuită a sălii de psort și terenurile de sport cu iarba sintentică din incinta Stadionului Maria Anastasovici, pentru Clubul Sportiv Școlar Giurgiu   
 51 27.02.2014  ORDINARĂ  privind constatarea încetării Contractului asociere în participațiune nr. 9407 din 06 iunie 2012 și Actul Adițional nr 1/4317 din data de 21 februarie 2013 încheiate între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială NIDICI s.r.l. Brașov   
52   27.02.2014 ORDINARĂ  privind acceptarea de către Municipiul Giurgiu a unei sponsoriyări constând în bunuri situate în Municipiul Giurgiu, str. Bicolae Bălcescu adiacent bloc 45 Turn   
 53 27.02.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea  inițierii unui Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră, în domeniul public al  Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu  
54 27.02.2014 ORDINARĂ privind aprobarea inițierii unui proiect de Hotărâre a Guvernului pentru transmiterea unui teren în suprafață de 5975 mp din dimeniul public al statului și din adminstrarea Ministrului Afacerilor Interne - Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în domeniul public al Municipiului Giurgiu și adminstrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu  
55  27.02.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea inițierii unui proiect de Hotărâre a Guvernului pentru transmiterea unui imobil compus din teren și construcții, aflat ăn domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afaretilor Interne-Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, în domeniul Public al Muncipiului Giurgiu și adminstrarea Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu  
56  27.02.2014 ORDINARĂ  privind acordarea unei gratuități  de 50 % la abonamentele pentru transport public de personae, elevilor din învățămtului obligatoriu și liceal acreditat/autorizat din Muncipiul Giurgiu  
57 27.02.2014  ORDINARĂ  privind transmiterea către Compania Națională și Drumuri Naționale din România a dreptului de administrare a unui segment de drum din DN5   
58  27.02.2014 ORDINARĂ  privind modifcarea  Hotărârii Consiliului Local 426 din data de 11 noiembrie 2013  
59  27.02.2014 ORDINARĂ  privind constatarea dreptului de proprietate private a unor terenuri situate în intravilanul Muncipiului Giurgiu   
60 27.02.2014  ORDINARĂ  privind aprobarea studiului de fezibilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru ” Reabilitarea  și modernizarea unor străzi din Municipiul Giurgiu  
61  27.02.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea devizului  general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru ”Zid de sprijin Cimitirul Smârda”  
62  27.02.2014 ORDINARĂ  privind aprobarea documentației tehnico-economice, a devizului general estimative și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru ”Rest lucrări  de executat la Colegiul ”Ion Maiorescu” din Giurgiu”  
63 27.02.2014   ORDINARĂ privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Muncipiului Giurgiu nr. 373 din data de 02 octombrie 2013   
64        
65        
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizat in - 13.05.2014, la ora 15:13; de catre: administrator