Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 

 

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

>>   SERVICIUL  LUCRĂRI PUBLICE, INVESTIŢII, REPARAŢII    Șef serviciu Ion ANGHEL    interior 123

 

Art. 12. Serviciul Lucrări Publice-Investiţii, Reparaţii, Întreţinere are următoarele atribuţii principale:
1. Asigură proiectarea lucrărilor de investiţii
• Întocmeşte documentele de necesitate şi oportunitate pentru contractarea serviciilor de proiectare;
• Analizează şi recepţionează studiile de fezabilitate, proiectele tehnice şi celelalte documentaţii tehnico-economice elaborate de proiectanţi autorizaţi;
• Asigură contractarea verificării proiectelor de către verificatori atestaţi;
• Întocmeşte documentaţia necesară aprobării prin HCLM a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectelor de investiţii;
• Întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea avizelor recomandate prin certificatul de urbanism şi pentru obţinerea autorizaţiei de construire.
     2. Elaborează  proiectul programului de investiţii
     3. Organizează, coordonează şi urmăreşte lucrările tuturor investiţiilor de pe domeniul public
• Organizează din punct de vedere tehnic şi împreună cu Biroul Proceduri Achiziţii, Contracte, în condiţiile legii, achiziţia pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor de investiţii aprobate.
• Coordonează, controlează şi verifică întreaga activitate de investiţii a municipiului Giurgiu pe obiective şi surse de finanţare şi urmăreşte realizarea în termen a obiectivelor programate.
• Elaborează şi înaintează documentaţia necesară deschiderii finanţării pentru obiectivele de investiţii aprobate.
• Urmăreşte execuţia bugetară a capitolului investiţii; face propuneri pentru transferul, suplimentarea sau diminuarea sumelor alocate pe capitole şi obiective în timpul execuţiei bugetare.
• Analizează periodic şi ori de câte ori este necesar stadiile fizice şi valorice ale obiectivelor cuprinse în programul de investiţii; informează conducerea executivă a Primăriei şi propune măsuri pentru recuperarea eventualelor rămâneri în urmă.
• Colaborează cu societăţile comerciale de proiectare şi execuţie în vederea soluţionării problemelor ivite în derularea proiectării şi respectiv executării lucrărilor aferente obiectivelor de investiţii; face propuneri corespunzătoare conducerii executive.
• Verifică calitatea lucrărilor executate, precum şi a materialelor şi elementelor de construcţii şi instalaţii introduse în lucrări; solicită în scris oprirea, refacerea sau remedierea lucrărilor executate calitativ necorespunzător.
• Sesizează proiectantului abaterile de la proiect din timpul execuţiei; participă la controlul efectuat de proiectant asupra calităţii lucrărilor de investiţii.
• Verifică şi acceptă la plată numai lucrările corespunzătoare cantitativ şi calitativ, urmărind încadrarea acestora în devizele aprobate; acceptă la plată numai situaţiile de lucrări întocmite corespunzător stadiului fizic din şantier.
• Asigură, împreună cu Serviciul Buget, evidenţa cheltuielilor de investiţii efectuate, precum şi încadrarea acestora în fondurile de investiţii şi în devizele generale aprobate.
• Asigură recalcularea devizelor generale în conformitate cu legislaţia în vigoare.
     4. Coordonează şi urmăreşte lucrările de reparaţii şi întreţinere
• Întocmeşte documentele de oportunitate şi necesitate pentru încheierea contractelor de pretări servicii de reparaţii şi întreţinere a domeniului public şi privat al municipiului Giurgiu.
• Face constatări şi transmite la ADPP comenzile privind lucrările de reparaţii şi întreţinere devenite necesare;
• Urmăreşte încadrarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere în preţurile unitare pe unitatea de măsură a articolului de norma de deviz aprobate prin HCLM;
• Stabileşte necesarul estimat de lucrări de reparaţii şi întreţinere şi propune nivelul fondurilor necesare;
• Urmăreşte încadrarea lucrărilor în nivelul fondurilor alocate de la bugetul local şi de la bugetul de stat.
• Urmăreşte începerea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere şi derularea lor conform clauzelor contractuale, face observaţii în scris dacă este cazul.
• Colaborează cu Biroul Proceduri Achiziţii, Contracte, pentru parcurgerea procedurilor legale privind contractarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a domeniului public şi privat al municipiului.
• Colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei pentru rezolvarea problemelor legate de realizarea şi decontarea lucrărilor.
     5. Organizează recepţiile:
• Asigură  recepţia pe faze a lucrărilor şi consemnează în note, împreună cu executantul, calitatea lucrărilor fundaţiei, a structurii de rezistenţă, precum şi a oricăror lucrări care devin ascunse.
• Organizează şi răspunde de recepţiile (la terminarea lucrărilor şi recepţia finală în vederea eliberării garanţiei de bună execuţie) obiectivelor de investiţii; asigură documentaţia necesară comisiei de recepţie constituită conform prevederilor legale.
• Asigură îndeplinirea măsurilor stabilite de comisia de recepţie şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor stabilite de aceasta pentru proiectant şi executant.
• Urmăreşte cu prioritate aducerea la starea iniţială a terenului indiferent de titularul lucrării.
     6. Elaborează documente de corespondenţă cu instituţii centrale şi locale privind investiţiile realizate cu fonduri din programe naţionale.
      7. Elaborează răspunsuri şi corespondenţa referitoare la lucrările de investiţii şi reparaţii privind diverse solicitări ale persoanelor fizice şi juridice.

 

Actualizat in - 14.04.2015, la ora 11:40; de catre: prim_giurgiu