Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
 
 
 
 
 Extras din  ”REGULAMENT de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu”
 
 
Art. 50. Biroul Relaţii Publice, Protocol şi Registratură este un compartiment funcţional independent, direct subordonat primarului care are următoarele atribuţii :
- asigură accesul cetăţenilor şi oferă informaţii în vederea rezolvării problemelor a căror competenţă o au Consiliul Local şi Primăria Municipiului Giurgiu.
- organizează primirea în audienţă a cetăţenilor de către primar, viceprimari şi secretar, participă la audienţe, întocmeşte sinteza problemelor ridicate, înregistrează măsurile dispuse, înaintează note de serviciu / adrese către compartimentele / birourile/ serviciile/ direcţiile/ societăţile de specialitate spre o competentă soluţionare.
- preia reclamaţiile şi sesizările înregistrate la „telefonul cetăţeanului” şi realizează informări pe care le prezintă conducerii instituţiei şi le transmite compartimentelor/ birourilor/ serviciilor/ direcţiilor/ societăţilor de specialitate spre o competentă soluţionare.
- aduce la cunoştinţa primarului, viceprimarilor sau administratorului public orice situaţie de urgenţă şi acţionează în funcţie de măsurile dispuse de aceştia.
- asigură aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001, dar şi a H.G. nr. 123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
- asigură soluţionarea petiţiilor în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.
- primeşte petiţiile cetăţenilor şi corespondenţa depusă de alte instituţii şi/sau autorităţi, venite prin poştă şi/sau curier, verifică documentaţia depusă, înregistrând-o pe tipuri de probleme.
- înregistrează electronic în programul specific şi eliberează un bon care conţine numărul de înregistrare şi data la care a fost depusă petiţia/documentul.
- distribuie corespondenţa cu respectarea circuitului documentelor.
- primeşte şi expediază răspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu, atât prin poşta fizică cât şi prin poşta electronică.
- întocmeşte referatul de specialitate pentru proiectele de hotărâri ce urmează a fi promovate în consiliul local, din domeniul său de activitate.
- organizează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, mese festive, cocktail-uri, dineuri; asigură serviciile de protocol pentru delegaţiile oficiale, şedinţele de consiliu sau alte întâlniri şi întocmeşte documentele justificative necesare.
- asigură difuzarea invitaţiilor prin care diferite instituţii publice locale sau centrale, asociaţii neguvernamentale, firme, reprezentanţe diplomatice, mass-media sau personalităţi ale vieţii publice sunt invitate să participe la acţiunile şi manifestările organizate de Primărie.
- asigură respectarea prevederilor legale conform H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu cetăţenii în ceea ce priveşte programul de lucru cu publicul.
- asigură publicarea/afişarea tuturor informaţiilor necesare pe pagina de internet a instituţiei (modele de cereri şi formulare tipizate, procese verbale şi hotărârile Consiliului Local, declaraţii de avere şi interese, centralizatorul achiziţiilor publice, buget, bilanţuri contabile etc.)
- realizează colectarea datelor şi documentelor emise de structurile Primăriei şi entităţile subordonate Consiliului Local, corectarea şi tehnoredactarea, în vederea realizării Raportului anual de activitate al primarului
- realizează materiale de prezentare şi informare privind stadiul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, transmitere chestionare de autoevaluare şi redactare Plan de Integritate la nivelul U.A.T. Giurgiu
- asigură respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă de către personalul din cadrul biroului.
- asigură respectarea actelor normative în vigoare care reglementează activităţile desfăşurate.
- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse de conducerea primăriei.
Actualizat in - 12.09.2017, la ora 13:27; de catre: prim_giurgiu