Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

>>>    Marinela GĂINĂ interior 138

 

Art. 37.  Compartimentul Resurse Umane, Protocol Secretariat are următoarele atribuţii principale:
Atribuții legate de activitatea de resurse umane
1. Gestionarea resrurselor umane și funcțiilor publice, asigurarea structurii organizatorice atât pentru aparatul de specialitate cât și pentru serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local;
2. Răspunde de încadrarea personalului necesar pentru aparatul de specialitate și pentru serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local;
3. Efectuează lucrări cu privire la încadrarea, transferarea, detașarea, pensionarea sau încetarea contractului de muncă sau raportului de serviciu;
4. Aplică reglementările în vigoare în ceea ce privește salarizarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local;
5. Urmărește și stabilește indemnizațiile persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică;
6. Întocmește în colaborare cu directorii executivi, șefii de serviciu și șefii de birou proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului și pentru serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local și îl supune aprobării consiliului local;
7. Întocmește dosarul profesional pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului și pentru serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local și îl supune aprobării consiliului local;
8. Întocmește dosarul personal pentru salariații angajați cu contract individual de muncă din aparatul de specialitate al primarului și pentru serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local și îl supune aprobării consiliului local;
9. Organizarea examenelor și a concursurilor pentru încadrarea și promovarea în muncă;
10. Coordonează metodologic desfăşurarea programelor de perfecţionare profesionale.
11. Elaborează proiectul Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului.
12. Ţine evidenţa funcţiilor publice şi raportează situaţia acestora Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform prevederilor legale în vigoare.
13. Întocmeşte statele de funcţii şi de personal al aparatului de specialitate al primarului și pentru serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea consiliului local și îl supune aprobării consiliului local;
14. Elaborează proiectul statelor de funcţii şi propune norme de structură, conform prevederilor legale.
15. Organizează activitatea de evidenţă şi mişcare a personalului.
16. Asigură evidenţa datelor personale pentru fiecare funcţionar public sau personal contractual al aparatului de specialitate al primarului.
17. Întocmeşte, completează, transmite şi gestionează contractele de muncă .
18. Verifică, pe baza condicelor de prezenţă, întocmirea foilor colective de prezenţă de către compartimentele funcţionale.
19. Ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor fără plată, învoirilor şi absenţelor nemotivate.
20. Asigură confidenţialitatea datelor înscrise în actele din dosarele personale.
21. Coordonează metodologic întocmirea fişelor de post şi asigură păstrarea şi evidenţa acestora.
22. Comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici posturile vacante, precum şi data la care urmează să se desfăşoare concursurile pentru ocuparea acestora, conform prevederilor legale.
23. Asigură publicarea în Monitorul Oficial, partea a II-a, a funcţiilor publice pentru ocuparea cărora urmează să se organizeze concurs, data, locul şi condiţiile de participare la concurs.
24. Transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici lista cu funcţionarii publici numiţi în urma concursurilor şi examenelor şi arhivează conform legii documentele rezultate în urma acestora.
25. Calculează vechimea în muncă în funcție de care se acordă gradația, și stabilește numărul de zile de concediu de odihnă;
26. Întocmește planificarea concediilor de odihnă, calculează drepturile aferente și ține evidența efectuării acetora.
27. Ține evidența  prezenței la serviciu a angajaților;
28. Asigură respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la stabilirea salariilor, sporurilor de vechime, indemnizaţiilor de conducere şi a altor drepturi ale personalului.
29. Întocmeşte lunar statele de plată a salariilor, a indemnizaţiilor consilierilor municipali, onorariilor pentru prestări servicii.
30. Calculează şi operează drepturile salariale, conform legislaţiei în vigoare, pentru concediile medicale, concediile de maternitate.
31. Calculează şi operează indemnizaţiile pentru concediul legal de odihnă
32. Operează reţinerile din salarii.
33. Răspunde de reţinerea corectă, conform legislaţiei în vigoare, a impozitului pe venit, contribuţiei de şomaj, contribuţia pentru asigurări sociale şi a contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate, şi transmiterea declaraţiei 112.
34. Întocmeşte notele de fundamentare a fondului de salarii.
35. Calculează lunar, trimestrial şi anual fondul de premiere şi asigură încadrarea în acesta.
36. Întocmeşte anual declarația privind impozitul pe venit 205.
37. Întocmeşte situațiile statistice lunare, trimestriale și anuale privind ancheta locurilor de muncă vacante pe care o înaintează Direcției de Statistică .
38. Întocmeşte situațiile statistice semestriale privind numărul de personal și fondul de salarii pe care le  transmite Direcției de Finanțe .
39. Eliberează adeverinţe privind drepturile salariale.
40. Coordonează operaţiunile de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.
41. Eliberează adeverințe de salarii pentru stabilirea vechimii în muncă;
42. Primeşte şi păstrează declaraţiile de avere ale funcţionarilor publici.
43. Primeşte şi înregistrează declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici în registrele speciale și le transmite copiile certificate către Agenția Națională de Integritate
44. Monitorizează aplicarea prevederilor Codului de Conduită al Funcţionarilor publici.
45. Întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită.

Atribuții legate de activitatea de protocol - secretariat 

46. Organizează  agendei zilnice şi săptămânale a primarului/ viceprimaru, preluarea apelurilor telefonice, sortarea înregistrarea, datarea şi distribuirea faxurilor primite.
47.  Pentru problemele de protocol şi relaţii cu publicul întocmeşte planuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a întâlnirilor  cu persoane din afara instituţiei, primirea vizitatorilor, cunoaşterea şi documentarea în ceea ce priveşte regulile de comportament şi protocol specifice ţării din care vine partenerul, pregătirea corespondenţei protocolare cu ocazia diferitelor evenimente .
48. Întocmește referat cu privire la necesarul de consumabile și rechizite pentru cabinetul demnitarului;
49. Ţine evidenţa concediilor delegaţiilor şi deplasărilor .
50. Asigură circulaţia mapelor de la Primar la direcţiile şi compartimentele din Primăria Municipiului Giurgiu precum şi la serviciile publice subordonate Consiliului Local.
51. Asigură derularea în bune condiţii a manifestărilor organizate de Primărie.
52. Asigură buna desfăşurare a întâlnirilor dintre conducerea Primăriei şi reprezentanţii unor organizaţii neguvernamentale, firme, instituţii, reprezentanţe diplomatice, precum şi cu reprezentanţii mass-media.
53. Organizează acţiunile de protocol.
54. Organizează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, mese festive, cockteil-uri, dineuri; asigură serviciile de protocol pentru delegaţiile oficiale, cabinetul primarului, şedinţele de consiliu, alte şedinţe, simpozioane şi întocmeşte documentele justificative.
55. Asigură difuzarea invitaţiilor prin care diferite instituţii publice locale sau centrale, asociaţii neguvernamentale, firme, reprezentanţe diplomatice, mass-media sau personalităţi ale vieţii publice sunt invitate să participe la acţiunile şi manifestările organizate de Primărie.
56. Asigură primirea şi însoţirea delegaţiilor străine şi facilitează, la cerere, transportul, cazarea şi alte servicii conform protocoalelor încheiate.
57. Întocmeşte documentaţia pentru plecarea în delegaţii inclusiv în străinătate a conducerii  Primăriei şi a consilierilor locali.
58. Asigură permanenţa la cabinetul primarului.
59. Aduce la cunoştinţa primarului, viceprimarilor sau directorilor executivi de resort orice situaţie de urgenţă şi acţionează în funcţie de măsurile dispuse de aceştia.
60. Elaborează documentaţiile necesare invitării delegaţiilor şi persoanelor străine pe cheltuiala părţii române, conform aprobărilor Consiliului local şi primarului.

 

Actualizat in - 16.04.2015, la ora 09:48; de catre: prim_giurgiu