Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

>>>     ȘEF SERVICIU  Ralica IONETE  interior 130

 

Art. 35.    Serviciul Buget are următoarele atribuţii principale:
1. Elaborarea proiectului bugetului local şi a rectificărilor acstuia:
• Elaborează proiectul bugetului local în baza propunerilor celorlalte compartimente funcţionale și Direcțiile cu personalitate juridică, având în vedere necesitatea, oportunitatea şi baza legală a cheltuielilor,  justa dimensionare a cheltuielilor bugetare, creşterea eficienţei în utilizarea fondurilor.
• Verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea propunerilor de eşalonare sau modificare a bugetului local şi întocmeşte documentaţiile necesare, pe care le supune aprobării primarului sau Consiliului local, potrivit competenţelor legale cu privire la:
- repartizarea trimestrială a veniturilor şi cheltuielilor bugetului local;
- utilizarea fondurilor de rezervă la dispoziţia Consiliului local, precum şi  majorarea acestora în condiţiile legii;
- utilizarea în condiţiile legii a veniturilor proprii peste cele planificate;
- virările de credite bugetare.
• Verifică şi analizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordonarea Consiliului local şi face propuneri corespunzătoare, primarului.
• Întocmeşte pe baza necesarului, lucrările cu privire la aprobarea proiectului de buget centralizat  cu împărțirea, pe capitol , subcapitol articol, şi repartizarea pe trimestre.
• Comunică serviciilor de specialitate și instituțiilor subordonate consiliului local bugetul aprobat.
2. Urmărirea şi raportarea execuţiei bugetului local în conformitate cu prevederile legale
• Încadrarea strictă a cheltuielilor în prevederile bugetelor de venituri şi cheltuieli, precum şi evidenţa decontărilor cu debitorii şi credit
• Întocmeşte lunar deschiderea de credite bugetare pentru fiecare capitol bugetar.
• Întocmeşte şi transmite A.J.F.P. Giurgiu Situaţiile Financiare, Contul de execuţie, centralizat, Anexele prevăzute de lege, Bilanţul centralizat .
• Întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului local, contul de execuţie bugetară, trimestrial și anual;
3. Asigură şi răspunde de exercitarea în condiţiile legii a controlului financiar preventiv;
4. Asigură întocmirea decontului de T.V.A. , şi evidenţa sintetică încasării din chirii, concesiuni şi vânzări;
5. Asigură alimentarea cu mijloace băneşti (dispoziţii bugetare sau OP) precum şi evidenţa angajamentelor pe capitole bugetare.
6. Prelucrarea personalului din cadrul Direcției Economice cu noile prevederi legislative.

Actualizat in - 16.04.2015, la ora 09:48; de catre: prim_giurgiu