Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €

 2016-

Situaţie privind H.C.L.M. / sprijine financiare aprobate şi acordate 2016

Situaţie privind H.C.L.M. / sprijine financiare aprobate şi acordate 2015

 

 

>>>> contact   telefon 0246 211.627; 0246.214.485; 0246 213 587; 0246 213.588; 0372735329; 0372735333;  

 >>  COMPARTIMENT ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT                    Cătălina BĂJENARU      interior  264

 

Art.14. Compartiment Învăţământ, Cultură - Sport are următoarele atribuţii principale:
- pentru unităţile de învăţământ
1. Fundamentarea consumului fizic şi valoric la principalele utilităţi, pe baza normele de consum stabilite în funcţie de spaţiile ocupate, de numărul de elevi şi de sursele de finanţare (bugetul de stat şi bugetul local)
2. Identificarea şi evaluarea cantitativă şi valorică a obiectivului pentru care se impune suplimentarea sumelor şi întocmirea notei de suplimentare
3. Analiza pe baza execuţiei bugetare a sumelor disponibile la anumite capitole de cheltuieli  şi întocmirea notei privind virarea de credite la alte capitole de cheltuieli
4. Solicită lunar unităţilor de învăţământ sumele necesare pentru plata facturilor curente,analizează realitatea,oportunitatea şi încadrarea în prevederile bugetare, pe care le centralizează şi le înaintează Direcţiei Economice pentru Întocmirea dispoziţiilor bugetare
5. Verifică respectarea destinaţiei sumelor repartizate
6. Fundamentarea sumelor  reprezentând cheltuielile de personal pe baza Costului Standard/elev
7. În baza prevederilor HG şi a numărului de elevi/nivel învăţământ/filieră calculează  şi centralizează fondul de salarii pentru personalul din învăţământ, suma totală fiind transmisă Direcţiei Economice, Inspectoratului Şcolar
8. Solicită lunar fiecărei unităţi de învăţământ fondul de salarii însoţit de documente justificative, îl centralizează şi îl înaintează Direcţiei Economice pentru întocmirea dispoziţiilor de plată
9.  Urmăreşte încheierea la timp a contractelor, altele decât cele de investiţii şi reparaţii.
10. Solicită unităţilor de învăţământ efectuarea punctajelor periodice cu principalii furnizori/operatori privind eventualele facturi restante/penalităţi
11. Întocmeşte după caz situaţia facturilor restante şi o înaintează Direcţie Economice.
12. Colaborează cu furnizorii pentru reînnoirea contractelor, a tarifelor, verifică conţinutul cadru al contractelor altele decât cele de investiţii şi reparaţii.
13. Asigură întocmirea  documentelor primare (note de fundamentare, alte formulare) pentru angajarea cheltuielilor pentru serviciile de furnizare apă, salubritate, prestate de furnizori unităţilor de învăţământ
14. Asigură lichidarea cheltuielilor prin „bun de plată” la serviciile mai sus amintite, completează formularele privind ordonanţarea la plată.
15. Întocmirea şi ţinerea evidenţei lunare/trimestriale/anuale a consumului fizic şi valoric  pentru consumul de energie termică, energie electrică, apă-canal, salubritate. Compararea cu norma de consum stabilită prin proiectul de buget şi cu consumul aferent perioadei anterioare.
16. Deplasarea în teren pentru identificarea problemelor care au condus la eventuale depăşiri.
17. Intervine în timp util împreună cu conducerea unităţilor de învăţământ pentru evitarea risipei la utilităţi, precum şi pentru preîntâmpinarea şi rezolvarea avariilor la instalaţiile clădirilor şcolare
18. Întocmeşte şi urmăreşte programul de măsuri privind îmbunătăţirea confortului termic în clădirile unităţilor de învăţământ
- alte servicii cultura – recreere - religie
19. Elaborează documentaţie (expunere motive, proiect de hotărâre, raport de specialitate, acord parteneriat, contract, ALOP), în vederea acordării sprijinelor financiare pentru: Unităţi învăţământ (cap 65.02.), ONG-uri, Asociaţii, Fundaţii, Muzee, Instituţii Publice, Tineret, Cărţi – Publicaţii – Reviste, Culte, Sport, Mediu (cap.67.02), urmăreşte ducerea la îndeplinire a acestora.
20. După aprobarea sprijinelor financiare încheie contracte şi urmăreşte plata acestora şi centralizează documentele justificative înaintate de beneficiarii sprijinului acordat.
21. Elaborează programe cultural-artistice, ştiinţifice de învăţământ şi cu caracter religios.
22. Organizează, împreună cu alte instituţii, spectacole, simpozioane şi expoziţii            documentare, de artă plastică şi artă tradiţională, precum şi lansări de carte.
23. Organizează întâlniri cu personalităţi ale vieţii culturale, artistice, ştiinţifice, religioase, şi din învăţământ.
24. Elaborează programe sportive şi activităţi recreative şi organizează, împreună cu alte instituţii, activităţi sportive

 

Actualizat in - 05.01.2017, la ora 10:48; de catre: prim_giurgiu