Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
Hotărârea nr: Data ședinței Tip ședință Titlul hotărârii
94 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01aprilie 2021 – 15 octombrie 2021
93 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul preparării apei calde pentru perioada 01aprilie 2021 – 15 octombrie 2021
92 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Aditional nr.3 la Contractul de asociere în participatiune nr.16833/2010, încheiat intre Municipiul Giurgiu și Asociația Fotbal Club Astra
91 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului de Dezvoltare Locală între Municipiul Giurgiu și Asociația Pro Democrația, în scopul depunerii și implementării proiectului „E – CONSULTARE ÎN JUDETUL GIURGIU”
90 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Giurgiu cu Județul Giurgiu, în vederea realizării Proiectului „Campus Școlar Profesional și Tehnic / Dual în municipiul Giurgiu
89 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului  de valabilitate a planului urbanistic general al Municipiului  Giurgiu în vederea actualizării, beneficiar Municipiul Giurgiu
88 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a unor tronsoane de conducte de transport agent termic în vederea scoaterii din funcțiune ,casării și desfințării
87 31 martie ordinara   Proiect de hotărâre privind aprobarea de cooperare între MUNICIPIUL GIURGIU și ASOCIAȚIA MAI MULT VERDE
86 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si a Listei de Investiții aferente
85 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021
84 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind majorarea taxei de închiriere a spațiilor din incinta Centrului de Afaceri din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
83 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind implementarea în cadrul Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor, pentru funcția de Director Juridic-Administrativ
82 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 31513, situat în Strada Vlad Țepeș-Ecaterina Varga
81 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale din zona I din Județul Giurgiu
80 31 martie ordinara Proiect  de hotărâre privind acordarea unui mandat special Domnului Viceprimar Marian Damian, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a  Acționarilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Management Eficient pentru un Județ Curat”,Județul Giurgiu
79 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu al obiectului de investiție „ Sistem de monitorizare video, locuri de joacă pentru copii” și transmiterea în folosință gratuită către Direcția Poliție Locală Giurgiu
78 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 253/21.07.2020 modificată prin H.C.L. nr. 399/25.11.2020
77 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 4859/04.02.2016, încheiat între Municipiul Giurgiu și Ion Valerica, pentru terenul situat în Piața Centerală, aferent boxei nr. 60
76 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind declararea unei locuințe libere aflată în fondul locativ de stat al Municipiului Giurgiu, drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia
75 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 20.432/09.04.2020, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială WSD AL SERVICES SRL
74 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării de drept a contractului de concesiune nr. 20.410/11.11.2004, prelungit prin Act Adițional nr. 3/55.227/15.11.2019, încheiat între Municipiul Giurgiu și C.M.I. Davida Vasile
73 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr cadastral 37412, situat în Șoseaua Sloboziei, adiacent nr. 90 A
72 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren, identificat cu număr cadastral 37170, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorilor, adiacent nr. 12
71 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act adițional la Contractul de concesiune nr. 24.829/11.06.2018, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială Quality Compas S.R.L.
70 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu, în domeniul public al Județului Giurgiu a monumentului istoric” Mausoleul Eroilor” și a terenului aferent acestuia, situat în Municipiul Giurgiu, B-dul București nr. 18 B
69 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA, a unui teren intravilan în suprafață de 1796 mp, situat în Municipiul Giurgiu
68 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 10 și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pentru susținerea implementării Proiectului European „ADS 2.0-următorul nivel în educație” precum și a derulării fluxurilor financiare pentru Școala Gimnazială nr. 10 prin conturile de venituri bugetare ale bugetului local al Municipiului Giurgiu, pentru implementarea acestui proiect
67 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul 36550/06.08.2019 în vederea modificării Inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unitații administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Giurgiu
66 31 martie ordinara  Proiect de hotărâre privind implementarea în cadrul Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu SA, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
65 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 273/29.07.2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 135/26.08.1999 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Giurgiu
64 31 martie ordinara  Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
63 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
62 31 martie ordinara Proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu
61 15 martie extraordinara Hotărâre privind incheierea unui ACT aditional la Contractul de asociere de participatie nr.37.962/22.07.2020, incheiat intre Municipiul Giurgiu si Societatea Comerciala POOR CONSTRUCT SRL
60 15 martie extraordinara Hotărâre privind aprobarea sumei de 2.600 lei necesara premierii elevilor claselor a VIII-a din Municipiul Giurgiu pentru participarea la concursul de eseuri cu tema ”Cum vad eu orasul meu”
59 15 martie extraordinara Hotărâre privind încheierea unul acord de partneriat pentru promovarea Proiectului ”Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a bisericii Sfantul Nicolae - Giurgiu GR-II-m-B-14890/DALI, DTAC, PT+DE, propus pentru finantare din Timbrul Monumentelor
58 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între Municipiul Giurgiu și Facultatea de Geografie din cadrul Universității din București
57 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.4825/28.03.2011, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială DANIMAR IMPEX S.R.L.
56 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
55 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., a unui imobil, adiacent Bloc 611, Bulevardul Mihai Viteazu
54 25 februarie ordinară Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu-Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional - APA SERVICE S.A. Giurgiu, pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-7 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, convocată pentru data de 19.03.2021
53 25 februarie ordinară Hotărâre privind constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu
52 25 februarie ordinară Hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Giurgiu
51 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu
50 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.41.531/10.09.2019, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială ADRIANO ALFA SPORT S.R.L
49 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere nr.10.559/24.03.2017, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială LINK 07 AUTO S.R.L.
48 25 februarie ordinara Hotarare privind modificarea Anexei nr.2 - Graficul de rambursare din contractul de credit pentru refinantarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.297/27.07.2017
47 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.342/29.09.2016
46 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Giurgiu
45 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor
44 25 februarie ordinară

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico–economică (faza SF) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Ansamblul de locuințe sociale Zona Obor, 55 apartamente, Municipiul Giurgiu”

43 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico–economică (faza SF) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Ansamblul de locuințe sociale Zona Istru, 20 apartamente, Municipiul Giurgiu”
42 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.180/30.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului de executare a unor căi de acces a autoturismelor pe domeniul public al Municipiului Giurgiu
41 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Municipiului Giurgiu a rețelei de alimentare cu apă din strada 1 Decembrie 1918 și transmiterea în administrare către Operatorul Regional – Societatea Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu
40 25 februarie ordinară Hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului – teren în suprafață de 1.604.528,00 mp., din domeniul public al Județului Giurgiu, în domeniul public al Municipiului Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
39 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere nr.12/10.856/05.03.2019, încheiat între Municipiul Giurgiu și Tabără Valentina
38 25 februarie  ordinară Hotarare privind stabilirea Listei de prioritati pentru anul 2021, in vederea repartizarii locuintelor sociale
37 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unuia din loturi
36 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de închiriere nr.7/15.824/05.05.2019, încheiat între Municipiul Giurgiu și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
35 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor pentru actualizarea planului Urbanistic General al Municipiului Giurgiu, beneficiar Municipiul Giurgiu
34 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU
33 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea dării în administrarea S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., a unor obiecte de inventar și a unor mijloace fixe
32 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, pe termen limitat, a patru autoturisme aflate în proprietatea Municipiului Giurgiu, către Direcția Poliției Locale Giurgiu
31 25 februarie ordinară Hotărâre privind aprobarea Convenței între MUNICIPIUL GIURGIU și S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadion Dunărea și Sala de sport Chauncey Hardy)
30 25 februarie ordinară Hotărâre privind modificarea componenței unor Comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
29 15 februarie extraordinara Hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Giurgiu si administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu in domeniul public al Judetului Giurgiu a unor suprafete de teren
28 15 februarie extraordinara Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire Complex Comercial”, beneficiar S.C Entire Real Estate Solution S.R.L
27 15 februarie extraordinara Hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.256/21.07.2020 privind aprobarea Bugetului proiectului ”Amenajare spatiu de agrement adiacent Veriga”
26 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie-aprilie 2021
25 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea tarifului pentru serviciile de paza ale agentilor de securitate la Societatea Comerciala Paza Publica Giurgiu S.A
24 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea unui acord de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Biblioteca Judeteana ”I.A Bassarabescu” Giurgiu institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Giurgiu
23 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea anexei HCLM nr.386/25.11.2020 modificata prin HCLM nr.421/22.12.2020 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
22 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea anexei la HCLM nr.385/25.11.2020 modificata prin HCLM nr.420/22.12.2020 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu
21 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Actului aditional nr.3 pentru modificarea Inventarului bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de alimentare cu energie termica a Municipiului Giurgiu
20 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Strategiei de management in retelele de apa din Municipiul Giurgiu in perioada 2021-2024 a S.C APA SERVICE S.A
19 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului Local privind declansarea procedurii de selectie pentru ocuparea unui post de administrator in Consiliul de Administratie al societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. avand ca autoritate tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
18 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a Municipiului Giurgiu
17 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea tarifelor ce vor fi utilizate in anul 2021 de catre Societatea Giurgiu Constructii Edilitare SRL
16 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr 391 din data de 25 noiembrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor la societatea Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A
15 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea implementarii in cadrul Societatii Administratiei Zonei Libere Giurgiu S.A., avand ca autoritate publica tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a masurilor dispuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor, pentru functia de Director General Adjunct
14 28 ianuarie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Giurgiu in Adunarile Generale ale Actionarilor la societatile aflate sub autoritate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
13 28 ianuarie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2021
12 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local prin care se ia act de suspendare de drept a Hotararii Consiliului Local nr. 324/28.08.2019
11 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului Local privind aprobarea stabilirii salariilor de baza pentru functionarii fublici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale ”Administratie” din Aparatul de Specialitate al Primarului si Serviciile Publice din subordinea Consiliului Local pentru anul 2021
10 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea stabilirii indemnizatiei lunare a consilierilor locali in anul 2021
9 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea articolului 1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.184/14 mai 2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al Municipiului Giurgiu si Administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu in domeniul public al judetului Giurgiu si in administrarea Consiliului Judetean Giurgiu
8 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in folosinta gratuita, catre Asociatia Judeteana de Fotbal Giurgiu a spatiului din incinta P.T 51, Str. 1 Decembrie 1918
7 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in administrare catre Directia Administrare Active din Proiecte cu Finantare Europeana a unui spatiu situat in incinta imobilului din Bulevardul Bucuresti, nr.57
6 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aporobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu si trecerii din domeniul privat in domeniul public al municipiului Giurgiu a doua din loturi
5 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce urmeaza a fi prestate de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social
4 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind desemnarea unui consilier local in Consiliul Director al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNAREA 2020 GIURGIU in calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
3 28 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali
2 07 ianuarie extraordinara Hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al domnului Matei Mihai si vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
1 07 ianuarie extraordinara Hotarare privind aprobarea excedentului sectiunii de functionare si excedentului sectiunii de dezvoltare din excedentul Bugetului Local pe anul 2020, precum si utilizarea excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2020

 

Actualizat in - 06.04.2021, la ora 14:57; de catre: Cezar Inoll