Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
Hotărârea nr: data ședinței tip ședință conținutul hotărârii
205 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada iunie-august 2020
204 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind declararea ca obiectiv de utilitate publica de interes local a ”Cimitirului Balanoaia”, ce se va realiza pe terenul agricol in suprafata de 33.806,00 mp, identificat prin numărul cadastral 39328
203 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru ”Realizare patinoar, municipiul Giurgiu”
202 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru ”Recompartimentare bloc C1 - Locuinte sociale”
201 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru „ Sistematizare verticala zona adiacenta 610”
200 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru ”Amenajare spatiu arhiva in incinta Incubatorului de Afaceri”
199 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020
198 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
197 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea utilizarii modalitatii de invitare la primarie a persoanelor fizice care au obligatia declararii datelor in registrul agricol
196 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea situatiilor financiare anuale la S.C PAZA PUBLICA GIURGIU S.A aferente anului 2019
195 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Actului aditional nr.1 pentru modificarea Inventarului bunurilor mobile si imobile, proprietate publica sau privata a unitatii administrativ-teritorial, aferent serviciului public de alimentare cu energie termica in Municipiul Giurgiu
194 28 mai ordinara  Hotarare a Consiliului local privind modificarea Organigramei si Statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu si Directiei de Evidenta a Persoanei
193 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al Societatii Giurgiu Constructii Edilitare
192 28 mai ordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incheierii prin licitatie publica a unor spatii disponibile excedentare situate in incinta Internatului Colegiului Nationala ” Ion Maiorescu” din municipiul Giurgiu
191 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind prelungirea duratei Contractului de Asociere nr.28776/20.06.2019, incheiat intre Municipiul Giurgiu si S.C Total Media Outdoor SRL
190 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii prin vanzare precum si a documentatiei de atribuire in vederea organizarii licitatiei publice deschisa cu strigare a Navei de Pasageri Valahia
189 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea vanzarii unor instalatii termice dezafectate aferente Punctului Termic 18 si a documentatiei de atribuire necesara organizarii licitatiei publice deschisa cu strigare
188 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu si trecerii din domeniul privat in domeniul public al municipiului Giurgiu a unuia dintre loturi
187 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C E-Distributie Muntenia S.A., pentru terenul in suprafata de 20.00 mp, situat in strada Prunaru din mun.Giurgiu
186 28 mai ordinara  Hotarare a Consiliului local privind darea in administrare a investitiei ”Sala de educatie fizica scolara - Proiect Pilot, Municipiul Giurgiu, str.Episcopiei (fosta Portului), nr.21”, catre Scoala Gimnaziala nr.7 Giurgiu
185 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Listei de prioritati finala pentru acordarea locuintelor, realizate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte destinate tinerilor si familiilor de tineri in varsta de pana la 35 ani
184 28 mai ordinara Hotarare a Consiliului local privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra unui teren situat in intravilanul municipiului Giurgiu
183 28 mai ordinara  Hotarare a Consiliului local privind modificarea Statului de Functii de Organigramei S.C GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL
182 20 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea aplicarii procedurii desfasurarii sedintelor Consiliului Local si ale Comisiilor de specialitate prin mijloace electronice pe perioada starii de alerta
181 20 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
180 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
179 08 mai extraordinara  Hotarare a Consiliului local privind neexercitarea dreptului de preemptiune asupra imobilului situat in Strada Garii nr.73, municipiul Giurgiu
178 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind sarbatorirea zilei de 1 iunie 2020 - Ziua internationala a Copilului, in municipiul Giurgiu
177 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind constatarea dreptului de proprietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu
176 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Operatorului Regional - APA SERVICE S.A. Giurgiu, aferente anului 2019
175 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere, pentru copiii înscriși la Creșa nr.1 Giurgiu, suportată de părinții/reprezentanții legali care au domiciliul în municipiul Giurgiu, pentru anul 2020
174 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local, prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă
173 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului ”Amenajare spațiu de agrement adiacent Veriga”
172 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea HCL nr.548/19.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza SF, a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru proiectul ”Construirea/modernizarea/renovarea unui Centru Comunitar Integrat” (CCI)
171 08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ”Standard de viață mai bun pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”
170  08 mai extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ”Facilități comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”
169 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Contului de executie al Bugetului Local pentru trimestrul I 2020
168 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru ”Ansamblul loc joaca zona urbana marginalizata”
167 30 aprilie ordinara    Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
166 30 aprilie ordinara     Hotarare a Consiliului local privind includerea in domeniul public al Mun.Giurgiu a investitiei ”Centrala termica zona Istru” situata in mun.Giurgiu, strada Sloboziei, F.N si transmiterea in folosinta gratuita catre UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A
165 30 aprilie ordinara     Hotarare a Consiliului local privind includerea in domeniul public al Mun.Giurgiu a investitiei ”Sala de educatie fizica scolara - Proiect Pilot, Mun.Giurgiu, str.Episcopiei (fosta Portului) nr.21
164 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea si completarea anexei la Hotararea 233/29 iunie 2017, privind atribuirea denumirii, includerea in inventarul domeniului public al municipiului Giurgiu a statiilor pentru mijloacele de transport in comun din municipiul Giurgiu si transmiterea lor in folosinta gratuita catre S.C GIURGIU SERVICII LOCALE S.A
163 30 aprilie ordinara             Hotarare a Consiliului local privind aprobarea pretului local de facturare al energiei termice livrata populatiei din municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, in scopul prepararii apei calde pentru perioada 01 mai 2020 - 15 octombrie 2020
162 30 aprilie ordinara       Hotarare a Consiliului local privind aprobarea pretului local al energiei termice catre utilizatorii de energie termica din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, in scopul prepararii apei calde pentru perioada 01 mai 2020 - 15 octombrie 2020
161 30 aprilie ordinara     Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza SF/DALI) si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului ”Dezvoltare locala integrata in comunitatea marginalizata Istru - zona Locuinte sociale”
160 30 aprilie ordinara       Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in administrarea SC GIURGIUI SERVICII LOCALE SA in insolventa, a unui numar de 12 bucati - sisteme de supraveghere video model Qsmart Pro
159 30 aprilie ordinara    Hotarare a Consiliului local privind aprobarea listei de prioritati pentru acordarea locuintelor, realizate catre Agentia Nationala pentru Locuinte, destinate tinerilor si familiilor de tineri in varsta de pana la 35 ani
158 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ”Teren de sport multifunctional la scoala generala nr.6”
157 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea unei Conventii intre Municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Constructii Edilitare S.R.L., reprezentand plata cheltuielilor pentru serviciile de deszapezire aferente sezonului de iarna 2019-2020
156 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea acoperirii pierderii inregistrate in anul 2019 de S.C UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A
155 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Situatiilor financiare ale S.C UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A aferente anului 2019
154 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar Schitului Sfantul Nicolae Giurgiu
153 30 aprilie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind abrogarea Hotararii Consiliului Local Giurgiu nr.451/01.11.2019 si Aprobarea contractarii unor credite de investitii pentru Administrarea Zonei Libere Giurgiu S.A
152 30 aprilie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 4500 lei
151 30 aprilie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 10.000 lei
150 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind achizitia de servicii juridice pentru asistenta si reprezentare in dosarul civil nr.344/122/2020 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu
149 30 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021
148 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unor ajutoare materiale Inspectoratului pentru Situatii de Urgente ”Vlasca” al judetului Giurgiu, necesare combaterii si prevenirii raspandirii virusului COVID 19
147 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu si Directiei de Evidenta a Persoanelor
146 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru inlocuire si redimensionare retea de transport agent termic intre carod PT71 si racord PT62
145 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
144 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind prelungirea mandatului domnului Barbu Cristian, in calitate de administrator provizoriu la S.C Giurgiu Constructii Edilitare SRL Giurgiu, pe o perioada determinata
143 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea unui protocol de colaborare pentru a sprijini persoanele aflate in situatii de risc ca urmare a starii de urgenta
142 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.30938/02.12.2008 incheiat intre municipiul Giurgiu si Societatea Comerciala MMG CONSTRUCT S.R.L
141 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind achizitia de servicii juridice pentru asistenta si reprezentare in dosarul civil nr.260/122/2020 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu
140 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Regulamentului privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza municipiuluiGiurgiu, pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii
139 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Raportului final nr.18.328/26.03.2020 al Comisiei de selectie si mandatarea reprezentantilor Municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala Uzina Termoelectrica Production S.A Giurgiu, pentru numirea membrilor in consiliul de administratie la aceasta societate
138 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Comerciale TRACUM Giurgiu, aferent anului 2020
137 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind transferul cu titlu gratuit al unor statii de lucru PC cu sistem complet si al unor videoproiectoare interactive cu protectie la distanta ultrascurta din patrimoniul mun.Giurgiu in patrimoniul unitatilor de invatamant gimnaziale aflate pe raza mun.Giurgiu
136 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C TRACUM S.A Giurgiu
135 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acceptarea de catre municipiul Giurgiu a ofertei de donatie constand in teren cu suprafata de 2474 mp., situat in mun.Giurgiu
134 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra unui teren situat in intravilanul MunicipiuluiGiurgiu si trecerea acestuia din domeniul privat in domeniul public al mun.Giurgiu
133 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului local privind transmiterea, fara plata, a unui autoturism catre S.C GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL
132 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului Local privind modificarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Impozite si Taxe Locale Giurgiu
131 08 aprilie ordinara Hotarare a Consiliului Local aprobarea unei Conventii de plata intre mun.Giurgiu si S.C LIBER TRANS COM S.R.L., referitor la Serviciul de transport local pentru categoria subventionata - elevi
130 06 aprilie extraordinara  Hotarare a Consiliului Local  asigurarea alimentatiei necesare pentru persoanele izolate la domiciliu suspecte de transmiterea infectiei cu Coronavirus din mun.Giurgiu
129 31 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri titulari si nominalizarea a 3 consilieri locali care vor fi membri de rezerva in Comisia pentru analiza ofertelor depuse in cadrul procedurii de contractare a unui credit revolving in valoare de 110.300.000 lei pentru asigurarea prefinantarii/cofinantarii/finantarii unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare de la U.E, in vederea realizarii de investitii publice de interes local
128 31 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unor ajutoare materiale pentru Inspectoratul de Jandarmi Judetean Giurgiu, necesare combaterii si prevenirii raspandirii virusului COVID 19
127 27 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea acordarii unor ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor aflate in stare de necesitate ca urmare a Pandemiei SARS-COV-2
126 27 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
125 24 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incheierii contractelor de voluntariat
124 24 martie extraordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea cererii de finantare actualizate pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare termica a 10 blocuri de locuinte din mun.Giurgiu - Zona Centru si Alexandriei ” Si a cheltuielilor aferente implementarii proiectului - POR 3.1 A SUERD
123 24 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate (faza PT) si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru realizarea obiectivului de investitii ”Reabilitarea termica a 10 blocuri de locuinte din mun.Giurgiu - Zona Centru si Alexandriei ” - POR 3.1 A SUERD
122 24 martie extraordinara  Hotarare a Consiliului local privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, aprobat prin HCLM Nr.375/25 septembrie 2019
121 24 martie extraordinara  Hotarare a Consiliului local privind asigurarea alimentatiei necesare si a altor necesitati de trai pentru persoanele izolate la domiciliu, suspecte de transmiterea infectiei cu Coronavirus din municipiul Giurgiu
120 24 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea rectificarii prin diminuare a Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020
119 24 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii
118 24 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea contractarii si garantarii unui credit revolving in valoare de 110.300.000 lei pentru asigurarea prefinantarii/cofinantarii/finantarii unor proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile postaderare de la Uniunea Europeana, in vederea realizarii de investitii publice de interes local
117 16 martie extraordinara Hotarare privind aprobarea incheierii contractului intre municipiul Giurgiu si Directia de Sanatate Publica Giurgiu pentru decontarea cheltuielilor aferente carantinei pentru persoanele care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate de COVID-19 si cazate in municipiul Giurgiu
116 16 martie extraordinara Hotarare privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
115 10 martie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind asigurarea alimentatiei necesare si a altor necesitati de trai pentru persoanele izolate la domiciliu, suspecte de transmiterea infectiei cu Coronavirus din municipiul Giurgiu
114 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada martie 2020 - mai 2020
113 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea cererii de finantare actualizata pentru proiectul ”Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu, Axa 10.1.B., POR 2014-2020”
112 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru proiectul - Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu din Municipiul Giurgiu, Axa 10.1.B., POR 2014-2020
111 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si atribuirea contractului de lucrari catre societatea APA SERVICE S.A pentru obiectivul de investitii "Reabilitare retea de apa str. 1 Decembrie 1918"
110 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru "Realizare parcare adiacent biserica Sf.Nicoale"
109 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind implementarea in cadrul Societatii Comerciale Uzina Termoelectrica Production S.A Giurgiu, avand ca autoritate tutelara Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a masurilor dispuse de legislatia specifica privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
108 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind achizitia de servicii juridice pentru asistenta si reprezentare in dosarul nr.28093/3/2019 in faza recursului, aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti
107 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A aferent anului 2020
106 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Comerciale GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE S.R.L aferent anului 2020
105 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea cererii de finantare actualizata pentru proiectul "Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Sfantul Gheorghe din municipiul Giurgiu" - POR 2014-2020, Axa 10.1.b
104 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru proiectul "Imbunatatire infrastructura educationala Scoala Sfantul Gheorghe din Municipiul Giurgiu" - POR 2014-2020, Axa 10.1.b
103 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului centralizat al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020
102 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
101 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea revocarii Hotararii nr.464/27.11.2017
100 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa, a terenului identificat cu numar cadastral 37243, apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat in municipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bloc 106
99 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar Manastirii Sfantul Gheorghe
98 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei "Sfintii Martiri Brancoveni"
97 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru "Realizare parcari adiacente bloc C3"
96 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru "Reabilitare carosabil strada V.Alecsandri, Salciei si M.Sadoveanu"
95 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Loc de joaca pentru copii adiacent bloc 67/1D"
94 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru "Parcari adiacent bloc 60 Vama"
93 03 martie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind aprobarea cesiunii contractului de asociere nr.10/30.06.2003 incheiat intre municipiul Giurgiu si Societatea Comerciala Nixi Cafenea S.R.L
92 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, intocmita in baza Listei de prioritati pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin HCLM nr.208/30.05.2019
91 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea unui Act aditional la Contractul de concesiune nr.3997/21.10.2020 incheiat intre municipiul Giurgiu si S.C AGRO 91 S.R.L
90 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea oportunitatii vanzarii cu drept de preemptiune a unui teren in suprafata de 537,00 mp., situat in municipiul Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazu, nr.4A
89 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.2921/12.02.2009 incheiat intre municipiul Giurgiu, Stan Marcela si Stan Marin
88 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.10559/24.03.2017, incheiat intre municipiul Giurgiu si Societatea Comerciala LINK 07 AUTO S.R.L
87 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Comerciale PAZA PUBLICA GIURGIU S.A aferent anului 2020
86 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind darea in folosinta gratuita a spatiului din incinta Punctului Termic 73, situat in Municipiul Giurgiu, strada Negru Voda, catre Asociatia Clubul Sportiv F.C.M Giurgiu
85 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea dreptului de uz si servitute i favoarea S.C E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A pentru un teren in suprafata de 4,82 mp., situat in municipiul Giurgiu
84 03 martie ordinara  Hotarare a Consiliului local privind stabilirea duratei unor contracte de inchiriere pentru terenurile ramase in proprietatea statului si aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Giurgiu
83 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea prelungirii duratei Actului aditional nr.1 pentru serviciile de administrare publica generala prestate in Piete, Targuri si Oboare, la Contractul nr.50165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in Municipiul Giurgiu
82 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea unei Conventii intre Municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Servicii Locale S.A in insolventa, reprezentand plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive (Complexul Marin Anastasovici, Stadion Dunarea si Sala de sport Chauncey Hardy)
81 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea unei Conventii intre Municipiul Giurgiu si S.C Giurgiu Servicii Publice S.A., reprezentand plata penalitatilor la facturile neincasate scadenta
80 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I" S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - "Construire baza sportiva Tip 2 - Strada Tineretului, nr.87", municipiul Giurgiu, judet Giurgiu
79 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind prelungirea duratei contractului de inchiriere nr.12/10856/05.03.2019, incheiat intre Municipiul Giurgiu si Tabara Valentina
78 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind vanzarea locuintelor pentru tineri, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in Municipiul Giurgiu catre titularii contractelor de inchiriere
77 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Raportului de analiza a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in Municipiul Giurgiu pe semestrul 2 al anului 2019 si stabilirea masurilor de optimizare a acesteia
76 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3000 lei
75 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 8000 lei
74 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 4500 lei
73 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea Acordului de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Asociatia Partida Romilor "Pro Europa" - Sucursala Giurgiu
72 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea unui acord de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Biblioteca Judeteana "I.A Bassarabescu" Giurgiu institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Giurgiu
71 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului Cultural Local "Ion Vinea" Giurgiu
70 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind delegarea organizarii de catre Centrul Cultural Local "Ion Vinea" Giurgiu activitatilor dedicate sarbatoririi "Zilelor Municipiului Giurgiu" si darea in administrare a locatiei aferenta desfasurarii evenimentului
69 03 martie ordinara Hotarare a Consiliului local privind scoaterea din evidenta contabila a Primariei Municipiului Giurgiu, respectiv din contul 231 " Imobilizari corporale in curs de executie" a unor obiective de investitii
68 14 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea suplimentarii Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020
67 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind actualizarea cererii de finantare pentru proiectul ”Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 7” - POR 3.1 A SUERD
66 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.43/29.01.2020 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Giurgiu nr.13901/20.04.2017
65 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea bugetului cererii de finantare pentru proiectul "Infrastructura Soseaua Alexandriei"
64 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea bugetului cererii de finantare pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii de transport public in zona Estica a municipiului Giurgiu"
63 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea bugetului cererii de finantare pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbana vestic al municipiului Giurgiu"
62 10 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea bugetului cererii de finantare pentru proiectul "Modernizare gradinita Casuta Fermecata (nr.4)-Giurgiu"
61 04 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea tarifului pentru colectarea si transportul deseurilor inerte de pe raza administrativa a municipiului Giurgiu
60 04 februarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind darea in folosinta gratuita a unui segment de drum situat in incinta Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, DN5, KM63, aflat in proprietatea publica a municipiului Giurgiu, catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A
59 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea tarifului pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare de colectare, transport si eliminare deseuri menajere, reziduale si biodeseuri practicate de S.C ROSAL GRUP S.A Bucuresti, in municipiul Giurgiu
58 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui mandat special doamnei Sandulescu Petronela Marinela reprezentant al municipiului Giurgiu in Adunarea Generala a actionarilor la S.C APA SERVICE S.A Giurgiu
57 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind participarea UAT Municipiul Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 853.645 lei si esalonarea multianuala a implementarii proiectului - Retea termica Bretea de legatura Nord-Centru
56 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind achizitia de servicii juridice pentru asistenta si reprezentare in dosarul nr.1959/122/2016 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti in faza recursului dupa rejudecare
55 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Proiectului Bugetului de imprumuturi interne pe anul 2020
54 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modificarii Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.62/03.03.2017 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne, in valoare de 31.039.930 lei pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local in Municipiul Giurgiu, cu modificarile si completarile ulterioare
53 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind constituirea Comisiei pentru Acord Unic in structura Arhitectului Sef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
52 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea depunerii Cerere de finantare pentru proiectul "Servicii publice partajate digitalizate - Continuarea simplificarii procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni in Municipiul Giurgiu (SEPAR)
51 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind actualizarea cererii de finantare pentru proiectul "Lucrari de interventii pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 6" - POR 3.1 A SUERD
50 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Proiectului Bugetului centralizat al Institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020
49 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I" S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip - "Construire baza sportiva TIP 2- Strada Unirii, F.N., adiacent Hotel "Steaua Dunarii", municipiul Giurgiu, jud.Giurgiu
48 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea modalitatii de gestiune a Serviciului de iluminat public in Municipiul Giurgiu si a documentatiei de atribuire
47 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea nivelul maxim la remuneratiei pentru conducerea societatilor cu capital majoritar al municipiului Giurgiu, in anul 2020
46 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind transferul cu titlu gratuit al statiilor de lucru PC cu sistem complet din patrimoniul Municipiului Giurgiu in patrimoniul unitatilor de invatamant aflate pe raza Municipiului Giurgiu
45 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea concesionarii prin atribuire directa, a terenului identificat cu numar cadastral 40297, apartinand domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat in Municipiul Giurgiu, Intersectia Soseaua Ghizdarului cu Soseaua Balanoaiei
44 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investitie "Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Giurgiu, municipiul Giurgiu, Bulevardul Mihai Viteazul, str.Unirii, fn. etapa II", totalizand 44 unitati locative
43 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare din Municipiul Giurgiu nr.13901 din 20.04.2017
42 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru "Centru Modular Logistic" pe terenul din Giurgiu, soseaua Portului nr.1, Zona Libera Giurgiu, beneficiar SC VLD LOGISTIC SRL
41 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A pentru anul 2020
40 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind darea in folosinta gratuita a unor spatii cu destinatie de birouri aflate in proprietatea publica a municipiului Giurgiu catre S.C Paza Publica Giurgiu S.A
39 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind insusirea propunerii de concesionare prin licitatie publica si aprobarea Raportului de evaluare si Studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren, identificat cu numar cadastral 40307, apartinand domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat in Strada Zefirului, adiacent nr.18
38 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea retragerii Municipiului Giurgiu din Asociatia Orase Energie in Romania (OER)
37 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a Listei de Investitii aferente
36 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru "Strada Garii, tronson Piata Garii - CEC BANK"
35 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea acordului de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Scoala Gimnaziala nr.10, pentru sustenabilitatea proiectelor "Oportunitati egale a educatie pentru o societate incluziva" si " Scoala dupa scoala - primul pas spre succesul scolar si profesional" pentru perioada ianuarie-iunie 2020
34 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind incheierea acordului de parteneriat intre Municipiul Giurgiu si Scoala Gimnaziala nr.10, pentru sustenabilitatea proiectului "Copiii si parintii romi vor la scoala" pentru perioada ianuarie - iunie 2020
33 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in regim de inchiriere construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte, intocmita in baza Listei de prioritati pentru acordarea locuintei A.N.L., aprobata prin HCLM nr.208/30.05.2019
32 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind solicitarea catre Guvernul Romaniei pentru transmiterea cu titlul gratuit a unui imobil situat in municipiul Giurgiu din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu, in domeniul public al Municipiului Giurgiu
31 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Statului de Functii si Organigramei SC GIURGIU CONSTRUCTII EDILITARE SRL
30 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul de specialitate al primarului si serviciile din subordinea consiliului local, care se vor acorda in anul 2020
29 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Giurgiu a unor bunuri, date in custodia S.C Global Energy Production S.A Giurgiu in faliment, in vederea scoaterii din functiune, casarii si desfiintarii
28 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a unui teren situat in municipiul Giurgiu
27 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a unui teren situat in municipiul Giurgiu
26 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea reglementarii situatiei juridice a unor terenuri situate in municipiul Giurgiu, includerea in Nomenclatorul stradal si atribuirea de denumire
25 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind constatarea dreptului de proprietate privata asupra unor terenuri situate in intravilanul municipiului Giurgiu
24 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor sociale
23 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind abrogarea Hotararii nr.5 din data de 09.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
22 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Raportului de evaluare si Studiului de oportunitate in vederea concesionarii fara licitatie publica, a terenului identificat cu numar cadastral 40292, apartinand domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat in Strada Victoriei, adiacent nr.8A
21 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 4500 lei
20 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 3000 lei
19 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ce urmeaza a fi prestate de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social
18 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali in anul 2020
17 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind acordul de principiu pentru atribuirea catre SC APA SERVICE SA a contractului ” Reabilitarea retea apa str. 1 Decembrie 1919 ”
16 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind participarea UAT Municipiul Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 99.616 lei si esalonarea multianuala a implementarii proiectului - Centrala termica zona Istru
15 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind participarea UAT Municipiul Giurgiu la Programul Termoficare cu suma de 564.694 lei si esalonarea multianuala a implementarii proiectului - Centrala termica zona Giurgiu Nord
14 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Giurgiu a unei cladiri dezafectate aflata in incinta Liceului Teoretic "Tudor Vianu", in vederea scoaterii din functiune, casarii si desfiintarii
13 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea Articolului 3 din HCL nr.353/18.09.2019 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice PT + DE si a devizului pentru lucrarile aferente proiectului "Reconstruirea si punerea in valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu", cod proiect RoBg - 424, cu modificarile ulterioare
12 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in administrarea SC GIURGIU SERVICII LOCALE SA IN INSOLVENTA a unor obiecte de inventar
11 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea darii in administrarea SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA a unor obiecte de inventar
10 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice si pretul aferent apei dedurizate practicate de UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A
9 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public si a domeniului privat al municipiului Giurgiu pentru anul 2020
8 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta din municipiul Giurgiu
7 29 ianuarie ordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobare Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor tinerilor conform Legii nr.15/2003.
6 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind modificarea tarifului pentru serviciile de paza ale agentilor de securitate la Societatea Comerciala PAZA PUBLICA GIURGIU S.A.
5 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind declararea unei locuinte libere aflata in fondul de locuinte sociale al Municipiului Giurgiu drept locuinta de necesitate si repartizarea acesteia.
4 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind alocarea sumelor aferente premierii elevilor precum si a profesorilor indrumatori/corepetitor care au obtinut premiul I, II, III, mentiune si premiul special la Olimpiadele Nationale anul 2019 din Bugetul provizoriu al anului 2020.
3 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind alocarea sumelor aferente premierii elevilor care au obtinut premiul I, II, III, la etapa nationala si internationala a concursurilor/competitiilor sportive, in anul 2019 precum si premierea profesorilor antrenori ai elevilor din Bugetul provizoriu al anului 2020.
2 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea Actului aditional nr.1 pentru activitatile de colectare si transport deseuri inerte, reciclabile si vegetale la Contractul nr.7344 din 13.02.2019 incheiat cu Societatea Comerciala ROSAL GRUP S.A Bucuresti.
1 09 ianuarie extraordinara Hotarare a Consiliului local privind aprobarea excedentului sectiunii de functionare si deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2019, precum si utilizarea excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2019.
Actualizat in - 05.06.2020, la ora 14:29; de catre: Cosmin Cristea