Cauta
1. Valoare proiecte aprobate pentru finanțare din fonduri U.E. ≈32 mil. € : Acostare ambarcațiuni ușoare – 8 mil. €; Port trimodal – 15 mil. €; Eficientizare energetică 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; Procese optimizare în PMG – 0,1 mil. €; Servicii transparență către cetățeni – 0,1 mil. €; TEN-T – 8 mil. €; Cetatea Giurgiu – 1 mil. €; 2. Valoare investiții începute în Giurgiu cu fonduri U.E. ≈ 19 mil. €:Acostare ambarcațiuni ușoare - 3,3 mil. € ; Port trimodal – 15 mil. €; Reabilitare 6 blocuri cart. Policlinică – 0,6 mil. €; 3. Valoare proiecte în evaluare ≈7,5 mil. €: 8 clădiri școlare – 4,2 mil. €; 3 ansambluri blocuri (30 blocuri) – 3,4 mil.€; 4. Valoare proiecte în pregătire ≈ 30 mil. €: POR 4 – 25 mil.€; Iluminat public – 5 mil €
Hotărârea nr: data ședinței tip ședință conținutul hotărârii
       
114 15 aprilie extraordinară privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.88/28.03.2019 privind includerea unor obiective de investiții în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea în administrarea Operatorului Regional - Societatea Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu
113 15 aprilie extraordinară privind încetarea dreptului de folosință gratuită acordat Asociației Române pentru Reciclare - ROREC București, asupra terenului în suprafață de 500.00 mp, situat în Municipiul Giurgiu, strada Gloriei, nr.5
112 15 aprilie extraordinară privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Centrul Cultural Local ,,Ion Vinea,, Giurgiu, pentru sărbătorirea zilei de 1 iunie 2018 - Ziua Internațională a Copilului , în Municipiul Giurgiu
111 15 aprilie extraordinară privind continuarea parteneriatului educațional între Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, unitățile de învățământ liceale și gimnaziale din Municipiul Giurgiu
110 15 aprilie extraordinară privind aprobarea taxei de începere a licitației pentru închirierea terenului din incinta Pieței de pește din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
109 15 aprilie extraordinară privind aprobarea Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019
108 15 aprilie extraordinară privind aprobarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
107 15 aprilie extraordinară privind aprobarea rectificării prin suplimentare a Proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
106 15 aprilie extraordinară privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru ședința extraordinară din data de 15.04.2019, în absența președintelui de ședință ales în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.63/28.02.2019
105 28 martie ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice PT+DE și a devizului pentru lucrările aferente proiectului ,, Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse-Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T,, , cod proiect ROBG- 425
104 28 martie ordinară

privind completarea documentației tehnico- economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului ,,Regenerare urbană în zona marginalizată Cărămidarii Noi,,

103 28 martie ordinară privind completarea documentației tehnico- economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului ,,Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru- zona Locuințe Sociale,,
102 28 martie ordinară

privind completarea documentației tehnico- economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului ,,Dezvoltare locală integrată în comunitatea marginalizată Istru- zona Seminar Teologic,,

101 28 martie ordinară privind aprobarea Proiectului Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019
100 28 martie ordinară privind aprobarea Proiectului Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
99 28 martie ordinară privind aprobarea Proiectului Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a Listei de Investiții aferente
98 28 martie ordinară privind stabilirea destinației unui spațiu din incinta imobilului situat în Bulevardul București, nr.57, din Municipiul Giurgiu
97 28 martie ordinară privind aprobarea Actului Adițional 1 la Contractul de delegare a gestiunii, prin atribuire directă, a serviciilor de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor /vehiculelor staționate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu, încheiat cu Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. în insolvență
96 28 martie ordinară privind înființarea unei societăți comerciale având ca obiect de activitate producția, transportul și distribuția de energie termică și electrică
95 28 martie ordinară privind aprobarea studiului de oportunitate , raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua Sloboziei, adiacent nr.90 A
94 28 martie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a unui spațiu comercial situat în Piața Centrală
93 28 martie ordinară privind repartizarea unei locuințe de serviciu pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
92 28 martie ordinară privind aprobarea încetării dreptului de folosință al Societății Comerciale TRACUM S.A. asupra a doua suprafețe de teren situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
91 28 martie ordinară privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric ,,Casa Iancu Marinescu ,, situat în strada Nicolae Bălănescu, nr.37 din Municipiul Giurgiu
90 28 martie ordinară privind aprobarea vânzării prin atribuire directă cu drept de preemțiune, a terenului în suprafață de 226,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Strada Vlad Țepeș, nr. 101
89 28 martie ordinară privind încetarea aplicabilității unor Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind înființarea Incubatorului de Afaceri din Municipiul Giurgiu și atribuirea de spații și transmiterea în administrarea Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană a imobilului din Bulevardul București,nr.57
88 28 martie ordinară privind includerea unor obiective de investiții în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare și transmiterea în administrarea Operatorului Regional - Societatea Comercială APA SERVICE S.A.
87 28 martie ordinară privind transmiterea în administrare a unor obiective de investiții situate în Municipiul Giurgiu, către Operatorul Regional - Societatea Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu
86 28 martie ordinară privind constatarea dreptului de propietate privată asupra unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
85 28 martie ordinară privind constatarea dreptului de propietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu
84 28 martie ordinară privind solicitarea către Guvernul României pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui teren din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor - Penitenciarul Giurgiu, în domeniul public al Municipiului Giurgiu
83 28 martie ordinară privind înființarea SPORT CLUB MUNICIPAL ,,DUNĂREA 2020 GIURGIU,,
82 28 martie ordinară privind constituirea unor parcele de teren în Zona Liberă Giurgiu și stabilirea tarifelor minime de închiriere/subconcesiune pentru aceste parcele de teren
81 28 martie ordinară privind constituirea unui tarif acces autocamioane , pentru Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
80 28 martie ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Sistematizare zona biserică Sfinții Martiri Brâncoveni,,
79 28 martie ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare carosabil alee cartier Policlinică,,
78 28 martie ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții ,, Construcții locuințe sociale tip module - containere,,
77 28 martie ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții ,,Parcări adiacent Parc Alei,,
76 28 martie ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții ,, Rețea termică Bretea de legătură Nord - Centru,,
75 28 martie ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Trotuare strada 1 Decembrie 1918, tronson șoseaua Prieteniei -DJ 507,,
74 28 martie ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare parc Mihai Viteazul,,
73 28 martie ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții ,,Remediere neconformități constatate la fundația existentă la Grădinița Negru Vodă,,
72 28 martie ordinară privind aprobarea documentației tehnico-economice, pentru obiectivul de investiții ,, Creșterea performanței energetice clădire fost PT73,,
71 28 martie ordinară privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A, pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății
70 28 martie ordinară privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor a Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ  GIURGIU S.A , pentru declanșarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație
69 28 martie ordinară privind încheierea Convenției de parteneriat între Municipiul Giurgiu,prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Căminul pentru persoane vârstnice ,,Paradisul Seniorilor,, pentru acordarea de servicii sociale de calitate la nivelul Municipiului Giurgiu
68 28 martie ordinară

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.521 din data de 19 decembrie 2018 privind completarea Regulamenului pentru activitatea de blocare, ridicare, transport și eliberare a autovehiculelor/vehiculelor staționate, parcate neregulamentar/abandonate pe domeniul public al Municipiului Giurgiu, precum și prevederi privind respectarea normelor de parcare pe domeniul public în parcările de domiciliu/reședință sau sediu/punct de lucru, de pe raza Municipiului Giurgiu, forma consolidată, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 323 din data de 29 august 2018

67 28 martie ordinară privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în Municipiul Giurgiu pe anul 2018 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
66 28 martie ordinară privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 518 din data de 19 decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019
65 28 martie ordinară privind delegarea organizării către Centrul Cultural Local ,,Ion Vinea,, Giurgiu a activităților dedicate sărbătoririi ,,ZILELOR MUNICIPIULUI GIURGIU,, și darea în administrare a spațiului aferent desfășurării evenimentului
64 28 martie ordinară privind modificarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reședință sau sediul/punct de lucru din Municipiul Giurgiu
63 28 februarie ordinară privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada martie- mai 2019
62 28 februarie ordinară privind completarea Anexei 1A la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.42 din data de 18 februarie 2019
61 28 februarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile , precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului, situat în Aleea Plantelor, FN
60 28 februarie ordinară privind stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. , pentru anul 2019
59 28 februarie ordinară privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.26/31.01.2019
58 28 februarie ordinară privind aprobarea studiului ,,Actualizarea strategiei locale de alimentare cu energie termică a Municipiului Giurgiu,,
57 28 februarie ordinară privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Modernizare Ansamblu străzi situate în Zona  1 a Municipiului Giurgiu și a finanțării din Bugetul local a categoriilor de lucrări ce revin Municipiului Giurgiu, pentru Programul Național de Dezvoltare Locală 2016 - 2020,,
56 28 februarie ordinară privind includerea unor obiective de investiții în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare
55 28 februarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii raportului de evaluare necesar vânzării prin licitație publică a terenului situat în Municipiul Giurgiu,strada Puișor, Fn
54 28 februarie ordinară privind aprobarea studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instructiunile , precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în strada Unirii, FN
53 28 februarie ordinară privind declararea unei locuințe libere aflată în fondul de locuințe sociale al Municipiului Giurgiu drept locuință de necesitate și repartizarea acesteia
52 28 februarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate , raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în Bulevardul Mihai Viteazu, FN
51 28 februarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate, raportului de evaluare , caietului de sarcini, documentației de atribuire și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a imobilului - PT53, situat în strada Tineretului, FN
50 28 februarie ordinară privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu, a unuia din loturi
49 28 februarie ordinară privind constatarea dreptului de propietate privată asupra unui teren situat în intravilanul Municipiului Giurgiu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu
48 28 februarie ordinară privind transmiterea în administrare a unui spațiu situat în Municipiul Giurgiu către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu
47 28 februarie ordinară privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, către EPISCOPIA GIURGIULUI  - Parohia ,,Sfântul Haralambie,,
46 28 februarie ordinară privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
45 28 februarie ordinară privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Municipiului Giurgiu
44 28 februarie ordinară privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului Cultural Local ,,ION VINEA,,
43 18 februarie extraordinară privind aprobarea tarifului practicat de Societatea Comercială ROSAL GRUP S.A. București, la agenții economici/instituții publice/fundații/asociații din Municipiul Giurgiu
42 18 februarie extraordinară privind completarea și modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 40 din data de 13 februarie 2019
41 13 februarie extraordinară privind acordarea unui mandat special, acordat expres, domnului Ghiță Niculae, reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDEȚ CURAT,,
40 13 februarie extraordinară privind instituirea taxei de habitat pentru persoanele fizice din Municipiul Giurgiu, începând cu data de 15 februarie 2019
39 13 februarie extraordinară privind completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.38 din data de 11 februarie 2019 și aprobarea Contractului privind asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare al Municipiului Giurgiu pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții,inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe,generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, cu societatea Comercială ROSAL GRUP S.A. București
38 11 februarie extraordinară privind asigurarea continuității Serviciului public de salubrizare al Municipiului Giurgiu pentru activitățile privind colectarea și transportul deșeurilor municipale, a deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora
37 31 ianuarie ordinară privind aprobarea încheierii unei Convenții între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
36 31 ianuarie ordinară privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici, pentru obiectivul de investiții ,,Reamenajarea Parcului Fabricii de Zahăr,,
35 31 ianuarie ordinară privind prelungirea contractului privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a domeniului public și privat până la 31.12.2019
34 31 ianuarie ordinară privind achiziția de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul nr.4.158/121/2018 aflat pe rolul Tribunalului Galați
33 31 ianuarie ordinară privind acordarea unui mandat special domnului Neacșu Lucian, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru aprobarea achiziționării de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică, în condițiile legii
32 31 ianuarie ordinară privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu
31 31 ianuarie ordinară privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Giurgiu
30 31 ianuarie ordinară privind desemnarea supleantului unuia dintre membrii Comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitațiile de subconcesiune de teren organizate de către Societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
29 31 ianuarie ordinară privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație,, din Aparatul de specialitate al Primarului și serviciile publice din subordinea Consiliului Local , care se vor acorda în anul 2019
28 31 ianuarie ordinară privind continuarea în anul 2019 a acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și unitățile de învățământ liceale și gimnaziale din Municipiul Giurgiu în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.420/18.10.2018
27 31 ianuarie ordinară privind aprobarea organizării licitației de subconcesionare teren în data de 28.02.2019 și aprobarea documentației de atribuire necesare desfășurării licitației organizate de Administrația Zonei Libere Giurgiu
26 31 ianuarie ordinară privind aprobarea nivelului minim al tarifelor pentru anul 2019 practicate de către societatea Comercială Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
25 31 ianuarie ordinară privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pe anul 2019
24 31 ianuarie ordinară privind aprobarea Rețelei școlare din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2019 - 2020
23 31 ianuarie ordinară privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei , Școlii Postliceale Sanitare Giurgiu
22 31 ianuarie ordinară privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectului ,,Copiii și părinții romi vor la școală,, , pentru perioada ianuarie - iunie 2019
21 31 ianuarie ordinară privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu și Școala Gimnazială nr.10, pentru sustenabilitatea proiectelor ,,Oportunități egale la educație pentru o societate inclusivă,, și ..Școala după școală - primul pas spre succesul școlar și profesional,, , pentru perioada ianuarie - iunie 2019
20 31 ianuarie ordinară privind continuarea acordului de parteneriat în anul 2019 în sumă de 15.000 lei cu Biblioteca Județeană ,,I.A. Basarabescu,, Giurgiu, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 308/26.07.2018
19

31 ianuarie

ordinară privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări  de interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social
18 31 ianuarie ordinară privind includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu a obiectivului de investiție ,,Bazin de înot didactic,, situat în zona de agrement ,,Steaua Dunării,, trecerea în domeniul public al Municipiului Giurgiu a terenului în suprafață de 3.000,00 mp. și transmiterea acestuia în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu prin Liceul teoretic ,,Tudor Vianu,, Giurgiu
17 31 ianuarie ordinară privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui spațiu situat în incinta Colegiului Național ,,Ion Maiorescu,,
16 31 ianuarie ordinară privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de atribuire și instructiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a imobilului - PT88,situat în strada Negru Vodă,FN, adiacent Bloc B5
15 31 ianuarie ordinară privind acceptarea ofertei de donație constând în ,,Construcție ușoară tip Pavilion,, situată în Municipiul Giurgiu
14 31 ianuarie ordinară privind includerea în inventarul domeniului public al Municipiului Giurgiu a unui obiectiv de investiție situat în zona Punctului Termic nr. 15 din Municipiul Giurgiu și transmiterea acestuia în administrare către Direcția Poliției Locale Giurgiu
13 31 ianuarie ordinară privind alipirea unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu
12 31 ianuarie ordinară privind completarea și modificarea Regulamentului de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi în Municipiul Giurgiu și a Contractului de atribuire în gestiune delegată a Serviciului de transport în regim de taxi
11 31 ianuarie ordinară privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 518/19.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019
10 31 ianuarie ordinară privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului Giurgiu
9 28 ianuarie extraordinară privind aprobarea depunerii cererii de finanțare a proiectului ,,Amenajare spațiu servicii agrement pe Canalul Sf.Gheorghe/Plantelor ,, , pentru finanțare prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, în cadrul Măsurii 1 - ,,Diversificarea activităților și sprijinirea comunităților pescărești, crearea de valoare adăugată și de locuri de muncă în teritoriul FLAG,,
8 28 ianuarie extraordinară privind aprobarea documentației tehnico - economice (faza SF/DALI) și a principalilor indicatori tehnico - economici pentru proiectul ,,Amenajare spațiu servicii agrement pe Canalul Sf. Gheorghe/Plantelor,,
7 08 ianuarie extraordinară privind acordarea unui mandat special doamnei Săndulescu Petronela Marinela reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu, pentru ședința ordinară din data de 28.01.2019
6 08 ianuarie extraordinară privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Direcția Poliției Locale Giurgiu și Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu
5 08 ianuarie extraordinară privind aprobarea taxelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2019
4 08 ianuarie extraordinară privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din Municipiul Giurgiu
3 08 ianuarie extraordinară privind aprobarea modificării tarifului pentru prestațiile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
2 08 ianuarie extraordinară privind  stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali în perioada ianuarie - decembrie 2019
1 08 ianuarie extraordinară privind aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul Bugetului Local pe anul 2018, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018
Actualizat in - 16.04.2019, la ora 14:32; de catre: Alexandra Grama